Categorie archieven: In het nieuws

Actieve rol studenten stagemarkt Welzijn Leidschendam

Het MBO College Welzijn organiseerde op 25 september een stagemarkt voor eerstejaarsstudenten. In Leidschendam speelden tweede- en derdejaarsstudenten een belangrijke rol tijdens deze markt. Zij vertelden over hun eigen stage-ervaringen en gaven workshops. ‘Had ik zo’n markt maar gehad tijdens mijn eerste jaar,” zegt derdejaarsstudent Lisa.

De stagemarkt in Leidschendam was gericht op de eerstejaarsstudenten Onderwijsassistent en (Gespecialiseerd) medewerker kinderopvang. “Het doel was om studenten goed voor te bereiden op hun eerste stage,” vertelt docente Alex Nieulant Pelkman. “Dat is voor veel studenten best spannend. Ze weten niet altijd goed wat ze precies kunnen verwachten van de stage. Deze markt helpt ze bij het kiezen van de juiste stageplek.”
De markt vormt onderdeel van een bredere voorbereiding op de stage, vertelt Alex. “Studenten krijgen het blok ‘Ondernemende vaardigheden’. Ze leren daarin goede sollicitatiebrieven te schrijven en goede telefoongesprekken te voeren. Dat vinden studenten best lastig, ja, ook telefoneren. Ze appen liever, dat doen ze immers de hele dag door, dat is veiliger. Ze zijn vaak heel zenuwachtig voor een telefoongesprek. Soms weten ze helemaal niet goed wat ze dan precies moeten zeggen.”

Studenten houden tafelgesprekken tijdens stagemarkt Leidschendam-Voorburg.

Studenten geven workshops

Op de stagemarkt in Leidschendam waren drie instellingen voor kinderopvang aanwezig. Werknemers van Triodos, Jongleren en Partou  De docenten kozen er verder voor om ook tweede- en derdejaarsstudenten een rol te laten spelen tijdens de stagemarkt. Ze hadden een stand gemaakt waarin ze informatie gaven over alles wat er komt kijken bij de beroepspraktijkvorming. Verder gaven de studenten verschillende workshops, onder andere over het inbakenen van baby’s, het aankleden van een kind volgens de protocollen van de kinderopvang en het volgens de regels opmaken van een kinderbed. “Verder gaven een aantal studenten een workshop over het herkennen van kinderziekten. Ze gaven eerst een presentatie, daarna een overzicht van een aantal ziekten waarin kinderen vlekken op de huid krijgen en tenslotte een quiz waarin de deelnemers foto’s van kinderen met vlekken moesten koppelen aan de juiste ziekte. Echt een ontzettend interessante en leuke workshop.”


Tafelgesprekken

Verder hielden studenten in tweetallen tafelgesprekken met eerstejaarsstudenten. De derdejaarsstudenten Lisa en Aleyna waren verrast over de goede vragen die de eerstejaarsstudenten stelden. “Ze hadden zich echt goed voorbereid,” vertelt Lisa. “Ze waren enthousiast,” bevestigt Aleyna. “Ik had verwacht dat de studenten niet geïnteresseerd zouden zijn, maar dat was helemaal niet het geval.” De eerstejaars wilden heel graag weten wat ze op de stage konden verwachten, vertelt Aleyna. “Welke taken hebben ze? Hoe zit het met de uren?” Ze heeft samen met Lisa zelfs een student Onderwijsassistent overgehaald om over te stappen naar de kinderopvang. “Dat meisje twijfelde al een hele tijd  tussen het basisonderwijs en de kinderopvang. Wij hebben haar veel enthousiaste verhalen over de kinderopvang verteld. Dat meisje bedankte ons voor de informatie en vertelde dat wij haar hadden overgehaald om te switchen naar de opleiding Medewerker kinderopvang.” Lisa : “Het is goed om studenten bij zo’n stagemarkt te betrekken. Wij vertellen het echte verhaal, oprecht. Eigen ervaringen zijn nooit verkeerd. Het is jammer dat ik deze markt niet in het eerste jaar heb gehad.”

Stempels

Om de motivatie van de eerstejaarsstudenten te stimuleren, kregen ze een stempelkaart mee. De tweede- en derdejaarsstudenten gaven de stempels. Alex: “Maar alleen als ze vonden als de eerstejaarsstudenten een geïnteresseerde houding hadden.” Dat was geen probleem. “Nou ja, bij één groepje wel,” zegt Aleyna. “Die zaten onderuitgezakt naar ons verhaal te luisteren. Maar ja, om nou geen stempel  te geven… dat is best lastig. Het zijn net als ik studenten.” Ze snapt de desinteresse wel. “Het waren studenten Onderwijsassistent. Die hebben natuurlijk niet veel belangstelling voor een verhaal over de kinderopvang. Dat begrijp ik wel.”

Saamhorigheid

Alex is net als Lisa en Aleyna erg positief over de stagemarkt. “Van eerstejaarsstudenten hoor ik dat ze er veel aan gehad hebben. Het zorgt er bovendien voor dat de studenten uit verschillende leerjaren elkaar leren kennen. Dat is goed voor het gevoel van saamhorigheid van het team Welzijn in Leidschendam-Voorburg.”

Werkplekleren en leertechnologie motiveren

Een peer feedback community, digitale beeldtafel en een virtuele leeromgeving. Het zijn niet direct de woorden waaraan je denkt bij onderwijs van de MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg. Toch speelt deze leertechnologie een belangrijke rol in twee innovatieve praktijkleerroutes voor bbl-studenten.

De branches welzijn en gezondheidszorg veranderen door de snelle technologische ontwikkelingen in de samenleving. Robotisering, sociale media, biomedische nanotechnologie en kunstmatige intelligentie hebben grote invloed op het werk in deze sectoren. Het is belangrijk dat welzijns- en zorgprofessionals deze veranderingen een plek kunnen geven in hun werk. Dat vraagt om nieuw onderwijs. ‘Werkgevers in de zorg en het welzijnswerk vinden dat er nu een te groot gat is tussen de kennis die studenten op school leren en het werk dat ze in de praktijk moeten doen’, vertelt docent Sonja Jong.

Werkplekleren
Daarom start mboRijnland in nauwe samenwerking met CSS Breda met werkplekleren en leertechnologie. ‘In dit leertraject staan de werkervaringen van de studenten centraal in het onderwijs’, vertelt Sonja. ‘In alle opdrachten, werkvormen en gesprekken gaan we in op de ervaringen die studenten in de praktijk van hun baan opdoen.’

‘In dit leertraject staan de werkervaringen van de studenten centraal in het onderwijs’

Het werkplekleren wordt gegeven in de bbl-opleiding Verpleegkunde en de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Beide opleidingen zijn verdeeld in periodes van tien weken waarin één thema centraal staat. ‘In de opleiding Verpleegkunde zijn dat de thema’s zorgverlening, organiseren en communiceren. Bij de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker behandelen we bijvoorbeeld het thema opvoeding en ontwikkeling.’ Dat wil niet zeggen dat de inhoud van het onderwijs vooraf helemaal vastligt, integendeel zelfs. ‘De ervaringen van de studenten bepalen de inhoud. Die kunnen we niet sturen. Wel zorgen we er met onze opdrachten en werkvormen voor dat iedere werkervaring een leermoment wordt. Waarom hebben de studenten op een bepaalde manier tijdens hun werk gehandeld? Wat waren mogelijke alternatieven? Daar staan de studenten met elkaar bij stil. Ze geven elkaar feedback en zoeken samen naar de beste oplossing. Zo maken we het onderwijs relevant voor studenten, en het werkveld.’

Leertechnologie
Bijzonder is ook dat de docenten het onderwijs geven in de instelling waar de studenten werken. ‘Het onderwijs hebben we samen met de deelnemende instelling ontwikkeld. Het is ook hún traject.’ Tijdens de lessen bespreken en analyseren de studenten de praktijksituaties waarmee ze te maken hebben gehad. ‘Ook leggen de studenten en de docenten een verbinding met de competenties die de studenten moeten leren en de eisen die het kwalificatiedossier van de opleiding stelt. Gedurende het leertraject verzamelt de student bewijsmateriaal waarmee hij aantoont dat hij alle vereiste competenties beheerst,’ legt Sonja uit.

Vernieuwende beeldtafel
In het werkplekleren maken de docenten gebruik van innovatieve leertechnologie. Dit zijn werkvormen die gebruikmaken van ICT en andere moderne technologische ontwikkelingen. Sonja demonstreert de beeldtafel, een enorme interactieve tablet in de vorm van een statafel. Ze logt in en laat een film zien waarin een groot aantal fragmenten over communicatie elkaar opvolgen. ‘Iedere student selecteert door het tikken op het scherm zes beelden die voor hem of haar het meest symbool staan voor goede communicatie. Onder leiding van de docent gaan de studenten aan de hand van de gekozen beelden met elkaar in gesprek over de gemaakte keuzes. Samen moeten ze tot consensus komen over wat de zes belangrijkste aspecten van goede communicatie zijn.’ De beeldtafel wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij het onderwerp reanimatie. Hierbij moeten de studenten foto’s van een reanimatieproces in de juiste volgorde zetten. Sonja is erg positief over deze werkvorm. ‘Mensen in de zorg zijn vooral beelddenkers en minder gericht op teksten. Studenten zijn dan ook enthousiast over de beeldtafel. Ze zijn heel geconcentreerd en worden helemaal niet afgeleid. Die tafel brengt  echt hele fundamentele gesprekken op gang.’ Ze glijdt met haar vingers over het beeldscherm. ‘Studenten zijn hierbij heel fanatiek. Niet zo gek, zij bepalen zelf welke beelden worden gekozen, zij hebben de regie in handen.’ ‘Studenten zijn hierbij heel fanatiek. Niet zo gek, zij bepalen zelf welke beelden worden gekozen, zij hebben de regie in handen.’

Sonja selecteert ter illustratie uit de film zes beelden, die daarna als losse foto’s op het scherm verschijnen. ‘Normaal gesproken doe niet ik dat, maar studenten doen het. Ik heb geen invloed op hun keuzes.’ Ze geeft de beelden een naam en zet ze in volgorde van belangrijkheid. ‘Dat proces doen studenten in groepsverband. Waarom is het ene aspect belangrijker dan het andere? Dat zijn vragen waarmee ik het gesprek stimuleer.’ De uitkomst wordt niet alleen opgeslagen in het persoonlijk dossier van de studenten, hij komt ook eens drie keer terug via een leergame. ‘Die ontvangen de studenten op hun smartphone of laptop. In zo’n game moeten ze bijvoorbeeld de namen van de fragmenten over communicatie weer koppelen of de beelden weer in de eerder gekozen volgorde praten. Er zit ook een wedstrijdelement in. Ze gaan dan de strijd aan met klasgenoten. Wie heeft de meeste antwoorden goed? Wie is het snelst? De uitslag zien ze op het scherm. Maar het belangrijkste is dat deze games zorgen dat de kennis beter beklijft.’

Virtuele leeromgeving
‘Het leertraject heeft ook een virtuele leeromgeving. Belangrijk onderdeel daarvan is de peer feedback community. Hierin kunnen docenten én studenten opdrachten, filmpjes en informatiemateriaal plaatsen.‘ Sonja wijst naar een opdracht waarin studenten met een fotoverslag hun ambities voor de komende periode moeten verbeelden. ‘Andere studenten kunnen daarop feedback geven, net zoals op Facebook.’ ‘Een mooi voorbeeld’, staat er onder een foto van een student. ‘Die situatie heb ik ook meegemaakt. Best lastig.’ Zo’n reactie kan dan weer besproken worden, in de virtuele leeromgeving, of in de les. Volgens Sonja toont dit voorbeeld aan dat leertechnologie bijdraagt aan de professionele dialoog van studenten. ‘Ze leren nu vanuit zichzelf, vanuit intrinsieke motivatie. Het leerrendement is daardoor veel hoger.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap
De leertrajecten worden ontwikkeld door het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg, waar mboRijnland penvoerder van is. In het CIV werken een groot aantal instellingen uit de zorg- en welzijnssector en mboRijnland samen aan het oplossen van opleidingsvraagstukken binnen welzijn en zorg. Dat gebeurt door middel van het ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs, hybrideonderwijs in (wijk)labs en een practoraat (platform praktische innovatie).

Goed voorbereid doorstromen naar het hbo

Vanaf augustus 2019 kunnen studenten weer het doorstroomprogramma mbo-pabo volgen. Hiermee worden zij voorbereid op een overstap naar het hbo. Studenten die in het laatste jaar van een niveau 4 mbo-opleiding zitten en verwachten voor de zomervakantie hun diploma te halen, komen in aanmerking voor het programma. Van techniek tot horeca. Dit programma is speciaal bedoeld voor studenten die een ander soort opleiding volgen, maar toch graag kiezen voor een carrière in het basisonderwijs.

Aandacht voor programma
Middels sociale media en een bericht op het studentenportaal proberen we meer aandacht voor het traject te genereren. Aanvullend hierop zou het waardevol zijn als er aandacht in de klassen komt voor dit doorstroomprogramma.
Vanuit de projectgroep kan er bijvoorbeeld een docent langskomen om in de klas, of aan een groep reeds geïnteresseerden, in een half uur meer te vertellen over het programma.

Oproep
Zijn er klassen en/of studenten waarvan je denkt dat die hiervoor in aanmerking komen of interesse hebben in een voorlichting? Laat het weten via doorstroomklas@mborijnland.nl.

Proeven aan hbo 
Tijdens het voltijd doorstroomprogramma gaan leren en praktijk samen op. Studenten krijgen vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek en werken aan projecten. Ook krijgen zij basisvakken als Rekenen en Nederlands en proeven zij alvast de sfeer op de hogeschool. Ze maken ook kennis met hbo-vaardigheden en met de praktijk. Ze lopen één dag in de week stage te lopen op een basisschool.

Na succesvolle afronding van het programma zijn de studenten klaar voor toelating op de pabo. Daarmee kunnen zij in februari 2020 starten, direct aansluitend op het programma.

Het aantal pabo-studenten loopt de laatste jaren sterk terug. De nieuwe doorstroomklas moet hierbij helpen, zodat meer mbo’ers succesvol instromen op de pabo. In 20 weken tijd bereiden de studenten zich daarbij voor op hun overstap naar de pabo. De doorstroomklas is een samenwerking tussen mboRijnland, ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool en Pabo Inholland Den Haag.

Bekijk de flyer voor meer info

Inspirerende werkveldbijeenkomst CIV Welzijn & Zorg

Urgentie smeedt hechte verbindingen. Dat blijkt uit de warme begroetingen en de geanimeerde gesprekjes voorafgaand aan de werkveldbijeenkomst van het CIV Welzijn & Zorg op 24 januari in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. De ruim tachtig aanwezigen zijn nieuwsgierig. Willen elkaar inspireren en goede ideeën opdoen. De urgentie is er. Welzijn & Zorg wordt al de tekortsector genoemd. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap wil innovatieve, duurzame oplossingen voor het grote personeelstekort realiseren. Projectideeën zijn er volop.

In het CIV Welzijn & Zorg hebben zorg- en welzijnsorganisaties én vijf gemeenten in de brede regio Leiden zich verbonden aan mboRijnland. Een van die gemeenten is Alphen aan den Rijn. Wethouder Han de Jager – hij heeft Zorg & Welzijn in zijn portefeuille – heet iedereen welkom. “De wereld van welzijn en zorg is enorm aan het veranderen. Zij heeft dringend een innovatie-impuls nodig. Een impuls die gestalte kan krijgen in een hechte samenwerking zoals dit CIV. De partners van het CIV staan met de voeten in de klei en leiden tegelijkertijd goede mensen op. Vanmiddag laten jullie zien waartoe dit kan leiden.”

Inspirerende vergezichten

Het Regionaal Investeringsfonds wil het CIV subsidiëren. Een blijde ontwikkeling die ruimte geeft aan de realisatie van mooie projecten. Voordat de aanwezigen daarover worden bijgepraat, presenteert Annette van Krimpen, programmadirecteur CIV Welzijn & Zorg, de nieuwe huisstijl van het CIV. Deze wordt met applaus onthaald.

Innovatief vakmanschap. Het klinkt mooi. Maar in welke richting moet dat vakmanschap zich dan gaan bewegen in de nabije toekomst? Daarover krijgen de aanwezigen een boeiende presentatie van Astrid Westerbeek. Zij is directeur Research van FWG, het adviesbureau voor de zorg. Zij schetst inspirerende vergezichten als het gaat om een veranderende opvatting van welzijn en zorg, technologische innovaties, nieuw personeelsbeleid en een veranderende overheidsbemoeienis.

‘Dit voelt al als een succes’

Daarna verdelen de aanwezigen zich rond vier statafels achter in de zaal. Zij praten daar over twee succesvolle projecten én over hoe hybride leren, practoraat en modulair onderwijs de CIV-projecten kunnen ondersteunen.

Een van die projecten is het lerend wijkcentrum Teylingen. Margriet Duijvenvoorden is sociaal makelaar binnen Welzijn Teylingen. “In het wijkcentrum willen we met inzet van studenten de zelfredzaamheid van de mensen bevorderen. Voor ons is het CIV heel belangrijk. mboRijnland levert ons de studenten. De partners leveren de projecten die de studenten in het lerend wijkcentrum kunnen uitvoeren. Zo komen we tot een leefbaarder wijk.” Een succes? Lachend: “We moeten nog beginnen. Maar omdat we alles goed hebben voorbereid en gevisualiseerd, voelt het nú al als een succes!”

Grote betrokkenheid

Aan een andere statafel vertelt Margriet Vaessen over het project van Zorgpartners om te komen tot een grotere arbeidsparticipatie van statushouders binnen de zorgorganisatie. “We voeren intakegesprekken waaruit blijkt hoeveel affiniteit deze mensen met de zorg hebben. Wie verder gaat in het proces krijgt een assessment. Er zitten verschillende niveaus bij elkaar. Dat is een uitdaging. Ook een goede werkbegeleiding vinden we erg belangrijk. Wat dit project succesvol maakt, is de grote betrokkenheid van de gemeente, onze zorgorganisatie en mboRijnland. We hebben samen hetzelfde doel. En we willen daar met z’n allen echt voor gaan.”

‘Wat een energie …!’

Annette van Krimpen staat tussen de vier statafels glimlachend toe te kijken. “Dit is top! Wat een energie voel je hier stromen! Mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar. Partners inspireren partners. Dat is precies waarvoor een werkveldbijeenkomst is bedoeld.”

Studenten leren ondernemen met microkrediet

Studenten Management retail van mboRijnland in Alphen aan den Rijn doen mee aan het project Day for Change. Hiermee leren ze met behulp van microkrediet een onderneming op te zetten en deze ook echt te uit te voeren. De studenten doen ervaring op met ondernemerschap, microfinanciering en leren meer over de (relatieve) waarde van geld. Daarnaast is er ook oog voor ontwikkelingssamenwerking. De gemaakte winst gaat namelijk naar 15 ondernemende vrouwen in Noord-Bengal in India. Zij verkopen eten, kleding en accessoires. Met de bijdrage kunnen ze hun bedrijfsactiviteiten vergroten en hun economische positie versterken.

Het project is een samenwerking tussen Rabobank Groene Hart Noord, Stichting Day for Change en mboRijnland. Lees in dit artikel van de Rabobank meer over dit maatschappelijk betrokken initiatief.

Docent William Janz in halve finale van Got talent España

De mannelijke Glennis Grace wordt hij genoemd: William Janz is docent Nederlands bij mboRijnland (team Elektro- en Installatietechniek) en staat in de halve finale van het Got Talent España, de Spaanse equivalent van Holland's of America's Got Talent.

Een droom komt uit voor de 44-jarige Rijswijker: 'Het is echt een gekkenhuis. Ongelooflijk hoeveel belangstelling er is voor mij. Door de week sta ik voor de klas en in het weekend op het podium. Mensen vallen voor mijn Spaanse liedjes, geïnspireerd door mijn grote voorbeeld Julio Iglesias'. Williams zingt al heel wat jaren. In 1996 deed hij mee aan de Soundmixshow… als Julio Iglesias. Maar nooit brak hij echt door bij het grote publiek, tot nu.

Professionele aanpak

William pakt het professioneel aan en heeft een eigen manager, Riny Schreijenberg. Schreijenberg werkte jarenlang samen met artiesten als Frans Bauer, Marianne Weber en Thomas Berge. 'William zingt niet alleen in het Spaans, maar ook in het Nederlands. Afgelopen week is zijn eerste Nederlandstalige single gelanceerd. We zijn erg benieuwd hoe dit wordt ontvangen', aldus Riny.

Media-aandacht

De Telegraaf​, Weekend en Hart van Nederland…. ze staan in de rij voor het verhaal van de zingende docent. Donderdag 4 oktober maakte het televisieprogramma Hart van Nederland een item in de klas op locatie Bètaplein/Lammenschans in Leiden. Klik hier om het item te bekijken.

Teamleider Dorien Butter van Electro- en Installatietechniek is uiteraard ook super trots op haar docent. 'Ik hoop dat we William binnen boord kunnen houden. Hij is niet alleen een goede zanger, maar ook een hele goede docent', aldus Dorien.

William moet nog even geduld hebben voordat hij weer zijn zangkunsten op de Spaanse televisie mag vertonen. De halve finale is in februari/maart 2019.

Directie FME terug naar de schoolbanken bij mboRijnland

Directie, MT-leden en medewerkers van FME gingen onlangs terug naar de schoolbanken van mboRijnland en de World Horti Campus. Tijdens deze inspirerende ochtend zagen zij met eigen ogen hoe de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in optima forma gestalte krijgt. “Ontmoeten en verbinden”, zo vatte A+O-directeur Saskia Görtz deze ochtend samen.

FME sprak met inspirerende docenten, enthousiaste studenten en visionaire schooldirecteuren. Ook de organisaties waarmee FME samenwerkt om het verschil te maken, SBB, A+O en TechniekTalent, sloten aan bij deze dag. Gezamenlijk werd een verkenning gedaan hoe de onderwijsvisie van FME in de praktijk gerealiseerd kan worden. Jan van Laake, directeur mboRijnland, verwoordde het als volgt: “Alleen als onderwijs en bedrijfsleven het echt samen doen en allebei de voordelen van samenwerking ervaren, kan het gaan vliegen.” En een van de studenten Smart Technology vatte het mooi samen: “Met techniek kun je alle kanten op en ben je verzekerd van een mooie toekomst.”

Bron: https://www.fme.nl/nl/nieuws/fme-terug-schoolbanken

Rust na jaren van verhuizen

‘Na jaren schuiven tussen verschillende panden is er eindelijk rust. De leerlingen van mboRijnland in Leiden beginnen het nieuwe schooljaar in een pand waar ze niet meer uit hoeven.’ Dit schrijft het Leidsch Dagblad na een rondleiding in de vernieuwde locatie aan de Storm Buysingstraat in Leiden.  

Leiden is een studentenstad bij uitstek. In je vrije tijd is er genoeg te doen: lekker sporten, naar een museum, een gezellig terrasje. De locaties van mboRijnland in Leiden zijn goed bereikbaar met OV. Ook is er een goede aansluiting met werkgevers in de regio. Lees meer over de opleidingen van mboRijnland in Leiden.

Mogelijk stakingen in stads- en streekvervoer op woensdag 27 juni

Op woensdag 27 juni zijn er mogelijk stakingen in het stads- en streeksvervoer. Alle lessen van mboRijnland gaan uiteraard gewoon door, dus ook examens. Zorg er voor dat je alternatief vervoer regelt.

Ga je met het OV naar school? Hou hier dan rekening mee. Meer info kan je vinden op: https://9292.nl/calamiteiten/staking-in-het-ov

Studenten: ‘Zonder ons geen klimaatdoelen’

'Maak de jongste jeugd al bekend met techniek.' 'Gebruik het enthousiasme van jongeren.' 'Laat de opleidingen beter aansluiten op de bedrijven.' 'Maak modelwoningen om te laten zien hoe goed en goedkoop omschakelen op duurzame energie is.' Bekijk de reportage van Omroep West over techniekstudenten van mboRijnland, die dinsdag 5 juni 2018 de Sociaal-Economische Raad advies gaven over het halen van de klimaatdoelen.

De vijftig studenten die de SER adviseerden hebben al gekozen voor een techniekopleiding. Zij gaan een belangrijke rol spelen om de Parijse klimaatdoelen te halen. Als Technicus of ICT’er ben je onmisbaar. Je houdt de nieuwste technologische ontwikkelingen bij. Je denkt na over de duurzaamheid van installaties en materialen. Mensen en organisaties kunnen bij jou terecht voor oplossingen die gebruiksvriendelijk, slim en vernieuwend zijn.

Maar bovenal: je hebt een brede blik. Je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied heen en werkt veel samen. Lijkt dit je wat? Lees meer over de opleidingen Techniek & ICT van mboRijnland.