Bestuur en toezicht

Bij mboRijnland zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt mboRijnland en de toezichthoudende rol is belegd bij de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

De College van Bestuur van mboRijnland bestaat uit Otto Jelsma (voorzitter), Saskia Schenning en Oege de Jong.

Otto Jelsma
College van Bestuur

Beleidsterreinen

Koers, strategisch beleid

Innovatie

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Public Affairs, landelijk & gemeentelijk

Integrale Veiligheid

(Management) Development


Colleges

Techniek & ICT

Welzijn & Zorg


Medezeggenschapsorganen

Ondernemingsraad

Studentenraad

Vakbonden

Saskia Schenning
College van Bestuur

Beleidsterreinen

VSV

Begeleiding (OSC)

Zorgstructuur

Internationalisering

Onderwijskwaliteit en kwaliteitsontwikkeling


Colleges

Business & Hospitality

Start-Up

VAVO / Next College

Onderwijs Servicecentrum

Oege de Jong
College van Bestuur

Beleidsterreinen

Vastgoed

Facilitaire zaken

ICT

Financiën

Human Resources Management

Planning & Control

Marketing & Communicatie

Informatiemanagement

Onderwijs & Kwaliteit

 

Colleges

Leven Lang Ontwikkelen

 

Strategische centra / diensten

Centrum voor Strategie & Advies

Centrum voor Informatie & Innovatie

Centrum voor Service & Support

Raad van Toezicht

De Raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van het College van Bestuur. Daarbij horen onder andere de volgende taken.

Taken

De Raad van Toezicht:

 • keurt het algemeen beleid, opgesteld op basis van het koersdocument, goed
 • houdt toezicht op het algemeen beleid van het het College van Bestuur;
 • houdt toezicht op de algemene gang van zaken in het mboRijnland;
 • verleent goedkeuring aan de begroting en de jaarrekening;
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur;
 • fungeert als klankbord voor het College van Bestuur;

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • de heer A.B.C. de Klerck (voorzitter)
 • mevrouw K.E. van Kammen
 • mevrouw. C.S. Ori
 • de heer R.N. Nurmohamed
 • de heer J. van Meerkerk