Onze missie

Onze missie

In ons onderwijs werken wij niet alleen aan de toekomst van onze studenten. Ook werken we aan de toekomst van onze sa-menleving. We leggen met ons onderwijs de basis voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is en iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Ons onderwijs en ons handelen dragen ook bij aan een duurzame wereld. We laten ons hierbij inspireren door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die doelen willen de ongelijkheid in de maatschappij verkleinen en zorgen voor een meer duurzame omgang met onze planeet. Wij willen nu al stappen zetten om een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstellingen.

Kwaliteitsagenda

Alle mbo-scholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben samen afspraken gemaakt over innovatie in het onderwijs, gelijke kansen bieden aan alle jongeren en het inzetten op leven lang ontwikkelen.
Iedere mbo-school heeft zelf een plan opgesteld hoe ze dit gaat doen waarbij ze goed kijkt naar haar eigen strategie en de uitdagingen in haar werkgebied. Dit plan is de kwaliteitsagenda.
In het plan staan de ambities die mboRijnland samen met het werkveld wil realiseren. Het is onze innovatieagenda voor de komende vier jaar. Het doel van deze innovatieve projecten is dat ze als voorloper fungeren om vervolgens hun weg te vinden in het reguliere onderwijs en er zo steeds meer deel van uit gaan maken.

Binnen onze kwaliteitsagenda heeft elk College haar eigen ambities opgesteld. Daarnaast hebben de ondersteunende centra een gezamenlijke ambitie opgesteld. Als een rode draad door al deze ambities heen zijn vier overkoepelende thema’s terug te vinden. Op deze thema’s hebben we telkens een mboRijnland brede ambitie gedefinieerd:

  • Lerend regionaal netwerk
  • Gepersonaliseerd leren
  • Hybride onderwijs
  • Professionalisering

Bekijk Kwaliteitsagenda

Onze kernwaarden

Vertrouwen

We geven elkaar de kans om mee te denken over de inhoud en organisatie van het werk. Alle collega’s krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden. Zij zorgen er zelf voor dat de afgesproken resultaten bereikt worden. Zo kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Datzelfde vragen we van studenten. Als zij zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces, kunnen ze het beste uit zichzelf halen.

Verbinding

Samenwerking staat voorop, zowel met studenten als collega’s. Deze verbinding leggen we ook met bedrijven, instellingen en andere scholen. Daarbij zijn we gericht op het belang van de ander, op zijn behoeften en ambities. Die verbinden we met onze eigen drijfveren. We maken tijd om elkaar persoonlijk te ontmoeten. We delen kennis en tonen onze waardering voor successen. We reiken de ander de helpende hand toe als dat nodig is. Tegelijkertijd maken we duidelijke afspraken. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.

Vakmanschap

We leren studenten een vak. Dat bestaat uit kennis en vaardigheden. Maar ook uit ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, creativiteit en flexibiliteit. Zo kunnen studenten straks een belangrijke rol spelen in de samenleving. We vertrouwen hierbij op ons eigen vakmanschap. Wij weten hoe we het werk het beste kunnen uitvoeren. Daar geven we dan ook ruimte voor. Ook zorgen we dat ze zich gesteund voelen door hun collega’s en leidinggevenden. Zo kan iedere medewerker zich trots voelen op zijn werk.

Belofte

Ons werkgebied bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal en Holland Midden. In deze drie regio’s zijn wij als mboRijnland actief in zes steden: Alphen aan de Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. In dit werkgebied ontwikkelen we samen met bedrijven, instellingen, hogescholen en vo-scholen onderwijs dat meerwaarde heeft voor bedrijven, instellingen en studenten. Samen met hen leveren we een bijdrage aan het versterken van de economie en sociale cohesie in de samenleving. Ook zorgen we dat ons onderwijs aansluit bij het jeugdbeleid in de regio en de regionale onderwijsagenda.

Die samenwerking geven we graag een formeel karakter, zodat wij en onze partners weten wat we van elkaar kunnen verwach-ten. Voorbeelden zijn de Centra voor Vakmanschap (CIV’s) waar we penvoerder van zijn: CIV Smart Technologie en CIV Welzijn en Zorg.

Bekijk het visiedocument Lerend Regionaal Netwerk

Onze visie op onderwijs

Onderwijsontwerp

Onze opleidingen ontwikkelen we volgens het 4C/ID-ontwerpmodel. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode om beroepsopleidingen te ontwerpen. Een student werkt tijdens zijn opleiding aan authentieke leeractiviteiten (ALA’s) waarin hij bezig is met de beroepspraktijk. De ALA’s worden omringd door cursussen en trainingen. Hierin leren de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren.

Pedagogisch-didactisch klimaat

We zorgen dat het onderwijs aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling van de student. We zijn positief over zijn ambities en ontwikkeling. Dat geeft de student zelfvertrouwen. Als het nodig is, geven we een student extra ondersteuning of begeleiding.

Duidelijke processen

We hebben duidelijke afspraken over onze werkwijze gemaakt. Deze afspraken hebben we vastgelegd in processen, gebaseerd op de principes van het Triple A-referentiekader (Route 21). Deze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken ze duidelijk wat anderen van ons kunnen verwachten.

Kwaliteitscultuur

Wij willen kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Daarom doen we binnen alle teams voortdurend onderzoek naar de manier waarop we het onderwijs kunnen verbeteren. We staan hierbij nadrukkelijk stil bij het effect van ons handelen op de tevredenheid en de resultaten van studenten. Dat geeft handvatten om het onderwijs te verbeteren.

Onze visie op de organisatie

We hebben het onderwijs kleinschalig georganiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee de beste kwaliteit kunnen leveren. Studenten krijgen les van een relatief klein docententeam. De docenten hebben veel persoonlijk contact met de studenten en hebben veel aandacht voor hun ontwikkeling. Bovendien heeft iedere student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider die hem helpt bij het plannen van zijn studie, stage en examens.

Ieder team maakt onderdeel uit van een domeingericht College. Dit bevordert de samenwerking tussen de onderwijsteams en zorgt dat ons onderwijs goed aansluit bij de scholingsvragen van de arbeidsmarkt. Zowel het College van Bestuur als de directies van de Colleges krijgen ondersteuning van de ondersteunende diensten en twee Shared Service Centers.

Onze visie op samenwerken

In het Rijnlands werken zijn vier uitgangspunten belangrijk. Allereerst gebruiken we de wijsheid van de groep. Wie het weet mag het zeggen. De dialoog is belangrijk, het gesprek, het delen van kennis, ervaringen en successen. Iedereen krijgt daarin de ruimte om zijn mening te geven en mee te denken over het werk en ons onderwijs. Daarnaast gaan we uit van de geest van de wet. Het gaat om het waarom van regels, het belang en de betekenis van afspraken. Verder zien we de organisatie als een middel om onze doelen te behalen. Die doelen staan voorop. Daar is onze organisatie op gericht. Duidelijkheid is daarbij belangrijk. Daarom hebben we heldere afspraken met elkaar gemaakt, die we hebben vastgelegd in overzichtelijke processen. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.

Lees ons Kompas hier: Missie mboRijnland 2019.