Onze missie

Onze missie

Onze missie: Wij leiden op voor een inclusieve en duurzame samenleving.

In ons onderwijs werken wij elke dag aan de toekomst van studenten én werkenden en daarmee ook aan de toekomst van onze samenleving. We stimuleren de groei en ontwikkeling van onze studenten en medewerkers, zodat iedereen de kans krijgt om (nieuwe) talenten te ontdekken en te blijven leren. Samen met gemeenten, (onderwijs)instellingen en bedrijven innoveren wij voortdurend ons onderwijs. Zo spelen we gezamenlijk in op maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheidskwesties. Op deze manier zorgen wij ervoor dat ons onderwijs goed aansluit op de veranderingen in de arbeidsmarkt en spelen we in op innovaties en de leer- en werkwijze van de student. We leggen zo de basis voor een inclusieve, duurzame samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. Beroepsonderwijs vormt de basis van onze samenleving en daar zijn we trots op.

Strategische agenda 2022-2026

mboRijnland werkt vanuit een strategische agenda die inzet op een organisatie die leidt tot meer verbinding, eigenaarschap en werkplezier. Dit zorgt ervoor dat professionals graag bij en met ons werken en dat wij kwalitatief het best mogelijke onderwijs kunnen bieden aan onze studenten.  

Dit doen we aan de hand van vijf speerpunten: 

  • Continue kwaliteitsverbetering: we streven naar het best mogelijke beroepsonderwijs voor onze studenten. Daarom werken we continu aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, met meer eigenaarschap en ruimte voor vakmanschap van medewerkers.
  • Flexibel onderwijs: we modulariseren ons onderwijs. Dit maakt dat studenten, waaronder ook alumni en werkenden, kunnen verdiepen, verbreden, verlengen en versnellen. Zo spelen we steeds beter in op de persoonlijke ontwikkelbehoeften van al onze studenten in de verschillende fasen van hun leven.
  • Sterk regionaal netwerk: we hebben een sterke band en mooie samenwerkingen met externe partners binnen ons lerend regionaal netwerk. Dankzij dit netwerk leren onze studenten over de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in hun vakgebied. Zo bereiden we onze studenten optimaal voor om na hun studie aan de slag te gaan in het werkveld of door te studeren.
  • Oog voor elkaar, vitaal en veilig: we zijn een vitale organisatie met oog voor het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers en studenten. Hierbij hebben we aandacht voor gelijke kansen, on- en offline sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. Zo bieden we iedereen de kans op goed onderwijs en een fijne werkplek met voldoende persoonlijke aandacht en steun.
  • Digitalisering als mogelijkmaker: we maken in de organisatie van ons onderwijs optimaal gebruik van digitale hulpmiddelen. Zo spelen we in op de belevingswereld van de student, verbeteren we onze samenwerking en sluiten we aan op ontwikkelingen in de samenleving.
Bekijk het document Strategische Agenda 2022 - 2026

 

Het Kompas

In het mboRijnland-kompas staat onze stip op de horizon, onze missie waar we elke dag met ruim 1800 medewerkers naartoe werken.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van onze organisatie. Samen denken we na over de inhoud en organisatie van het werk. Alle collega’s krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden. Zij zorgen er zelf voor dat de afgesproken resultaten bereikt worden. Zo kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Datzelfde vragen we van studenten. Als zij zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. 

Verbinding

Samenwerking staat voorop, zowel met studenten als collega’s. Deze verbinding leggen we ook met bedrijven, (onderwijs)instellingen en gemeenten. Daarbij zijn we gericht op het belang van de ander, op zijn behoeften en ambities. Die verbinden we met onze eigen drijfveren. We maken tijd om elkaar persoonlijk te ontmoeten. We delen kennis en vieren successen. We reiken de ander de helpende hand toe als dat nodig is. Tegelijkertijd maken we duidelijke afspraken. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. 

Vakmanschap

We leren studenten een vak. Dat bestaat uit kennis, ervaringen en vaardigheden. Maar ook uit ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, creativiteit en flexibiliteit. We weten hoe we het werk het beste kunnen uitvoeren. Daar geven we dan ook ruimte voor. Ook stimuleren wij een omgeving waarin iedereen zich gesteund voelt door collega’s en leidinggevenden. Zodat iedere medewerker zich trots kan voelen op zijn werk. 

Belofte

Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkelingen in regio Rijnland. Die bestaat uit de arbeidsmarktgebieden Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Midden-Holland en Midden-Utrecht. Het is de regio waarin we samenwerken met bedrijven, andere onderwijsinstellingen, politiek en maatschappelijke instellingen. We ontwikkelen ons onderwijs met elkaar, zodat het niet alleen meerwaarde heeft voor studenten en werkenden, maar ook voor bedrijven en instellingen in de regio. Samen leveren we een bijdrage aan het versterken van de economie en sociale cohesie in de samenleving. Ook zorgen we dat ons onderwijs aansluit bij het jeugdbeleid in de regio en de regionale onderwijsagenda. Dat doen we vanuit onze twaalf vestigingen in zes gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.  

Bekijk het visiedocument Lerend Regionaal Netwerk

Onze visie op onderwijs

Onderwijsontwerp

Onze opleidingen ontwikkelen we volgens het 4C/ID-ontwerpmodel. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode om beroepsopleidingen te ontwerpen. Een student werkt tijdens zijn opleiding aan authentieke leeractiviteiten (ALA’s) waarin hij bezig is met de beroepspraktijk. De ALA’s worden omringd door cursussen en trainingen. Hierin leren de studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren. Onze opleidingen zijn modulair ontworpen. Dit betekent dat de studenten onderwijs in modules volgen en zo op maat gemaakte keuzes voor het volgen van onderwijs kunnen maken. 

Pedagogisch-didactisch klimaat

We zorgen dat het onderwijs aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoeften van de student. We zijn positief over zijn ambities en ontwikkeling. Dat geeft de student zelfvertrouwen. De student voelt zich gezien, gehoord en veilig. We bieden de student een veilig leerklimaat door het opbouwen van een goede relatie en door de student te laten ervaren dat hij successen kan behalen en zeggenschap heeft over het eigen leren. Als het nodig is, geven we een student passende ondersteuning en begeleiding. 

Duidelijke processen

We hebben duidelijke afspraken over onze werkwijze gemaakt. Deze afspraken hebben we vastgelegd in processen, gebaseerd op de principes van MORA. In MORA bestaat beschreven hoe een mbo-school werkt. Onze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken ze duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten. 

Kwaliteitscultuur

Wij vinden het belangrijk dat we kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Daarom doen we binnen alle teams voortdurend onderzoek naar de manier waarop we het onderwijs kunnen verbeteren. We staan hierbij nadrukkelijk stil bij het effect van ons handelen op de tevredenheid en de resultaten van studenten. Dat geeft handvatten om het onderwijs te verbeteren. 

Onze visie op de organisatie

We hebben het onderwijs kleinschalig georganiseerd, wat betekent dat de student les krijgt van een relatief klein docententeam. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee de beste kwaliteit kunnen leveren. We vinden het belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke wensen en behoeften van de student. Dit betekent dat de student de vrijheid heeft om de opleiding te versnellen of vertragen. Ook is er ruimte om eigen passies en talenten te ontwikkelen (verbreden), losse modules (vakken) te kiezen en te kijken welke keuzevakken bij hen passen (verdiepen). De docenten hebben persoonlijk contact met de student en aandacht voor hun individuele ontwikkeling. Bovendien heeft iedere student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider voor hulp bij het plannen van studie, stage en examens en kan de student terecht bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC). 

Ieder onderwijsteam maakt onderdeel uit van een College. Dit zorgt ervoor dat ons onderwijs goed aansluit op scholingsvragen vanuit de arbeidsmarkt. Zowel het College van Bestuur als de directies van de Colleges worden ondersteund door drie Centra. 

Onze visie op samenwerken

De naam mboRijnland verwijst niet alleen naar de regio, maar ook naar de Rijnlandse manier van werken. Hierin zijn vier uitgangspunten belangrijk. Allereerst gebruiken we de wijsheid van de groep. De dialoog is belangrijk, het gesprek, het delen van kennis, ervaringen en successen. Iedereen krijgt daarin de ruimte om zijn mening te geven en mee te denken over het werk en ons onderwijs. Daarnaast gaan we uit van de geest van de wet. Het gaat om het waarom van regels, het belang en de betekenis van afspraken. Verder zien we de organisatie als een middel om onze doelen te behalen. Die doelen staan voorop. Daar is onze organisatie op gericht. Duidelijkheid is daarbij belangrijk. Daarom hebben we heldere afspraken met elkaar gemaakt, die we hebben vastgelegd in overzichtelijke processen. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. 

Wil je lezen over de ervaringen van studenten en docenten, bekijk dan hier onze verhalenpagina.