Onze missie

Onze missie

Onze missie: Wij leiden op voor een inclusieve en duurzame samenleving.

In ons onderwijs werken wij elke dag aan de toekomst van studenten én werkenden, zodat iedereen de kans krijgt om talenten te ontdekken en te blijven leren. Samen met gemeenten, (onderwijs)instellingen en bedrijven innoveren wij voortdurend ons onderwijs. Zo spelen we gezamenlijk in op maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheidskwesties. Op deze manier zorgen wij ervoor dat ons onderwijs goed aansluit op de veranderingen in de arbeidsmarkt en spelen we in op innovaties en de leer- en werkwijze van de student. We leggen zo de basis voor een inclusieve, duurzame samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. Beroepsonderwijs vormt de basis van onze samenleving en daar zijn we trots op.

Strategische agenda 2022-2026

mboRijnland werkt vanuit een strategische agenda die inzet op een organisatie die leidt tot meer verbinding, eigenaarschap en werkplezier. 

Dit doen we aan de hand van vijf speerpunten: 

  • Continue kwaliteitsverbetering: we werken continu aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, met meer eigenaarschap en ruimte voor vakmanschap van medewerkers.
  • Flexibel onderwijs: we modulariseren ons onderwijs. Zo kunnen studenten verdiepen, verbreden, verlengen en versnellen.
  • Sterk regionaal netwerk: we hebben een sterke band en waardevolle samenwerkingen met externe partners binnen ons sterk regionaal netwerk. 
  • Oog voor elkaar, vitaal en veilig: we zijn een vitale organisatie met oog voor het welzijn van onze medewerkers en studenten.
  • Digitalisering als mogelijkmaker: we maken in de organisatie van ons onderwijs optimaal gebruik van digitale hulpmiddelen.
Bekijk het document Strategische Agenda 2022 - 2026

 

Het Kompas

In het mboRijnland-kompas staat onze stip op de horizon, onze missie waar we elke dag met ruim 1700 medewerkers naartoe werken.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van onze organisatie. Alle collega’s krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden. Zij zorgen er zelf voor dat de afgesproken resultaten bereikt worden. Datzelfde vragen we van studenten. Als zij zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. 

Verbinding

Samenwerking staat voorop. Daarbij zijn we gericht op het belang van de ander, op zijn behoeften en ambities. We maken tijd om elkaar persoonlijk te ontmoeten. We delen kennis en vieren successen. We reiken de ander de helpende hand toe als dat nodig is. Tegelijkertijd maken we duidelijke afspraken.

Vakmanschap

We leren studenten een vak, middels kennis, ervaringen en vaardigheden. Maar ook via ondernemerschap, probleemoplossend vermogen, creativiteit en flexibiliteit. We weten hoe we het werk het beste kunnen uitvoeren. Daar geven we dan ook ruimte voor. 

Belofte

Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkelingen in regio Rijnland. Die bestaat uit de arbeidsmarktgebieden Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Midden-Holland en Midden-Utrecht. Het is de regio waarin we samenwerken met bedrijven, andere onderwijsinstellingen, politiek en maatschappelijke instellingen. We ontwikkelen ons onderwijs met elkaar, zodat het niet alleen meerwaarde heeft voor studenten en werkenden, maar ook voor bedrijven en instellingen in de regio. Dat doen we vanuit onze twaalf vestigingen in zes gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.  

Bekijk het visiedocument Lerend Regionaal Netwerk

Onze visie op onderwijs

Onderwijsontwerp

Onze opleidingen ontwikkelen we volgens het 4C/ID-ontwerpmodel. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode om beroepsopleidingen te ontwerpen. Een student werkt tijdens zijn opleiding aan authentieke leeractiviteiten (ALA’s) waarin hij bezig is met de beroepspraktijk. De studenten leren de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de ALA met succes te kunnen uitvoeren. Onze opleidingen zijn modulair ontworpen. Dit betekent dat de studenten onderwijs in modules volgen en zo op maat gemaakte keuzes voor het volgen van onderwijs kunnen maken. 

Pedagogisch-didactisch klimaat

We zorgen dat het onderwijs aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoeften van de student. De student voelt zich gezien, gehoord en veilig. We bieden de student een veilig leerklimaat door het opbouwen van een goede relatie en door de student te laten ervaren dat hij successen kan behalen en zeggenschap heeft over het eigen leren. Als het nodig is, geven we een student passende ondersteuning en begeleiding. 

Duidelijke processen

We hebben duidelijke afspraken over onze werkwijze. Deze afspraken hebben we vastgelegd in processen, gebaseerd op de principes van MORA. In MORA bestaat beschreven hoe een mbo-school werkt. Onze afspraken geven richting en structuur. Bovendien maken ze duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten. 

Kwaliteitscultuur

Wij vinden het belangrijk dat we kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Daarom doen we binnen alle teams voortdurend onderzoek naar de manier waarop we het onderwijs kunnen verbeteren. We staan hierbij nadrukkelijk stil bij het effect van ons handelen op de tevredenheid en de resultaten van studenten. Dat geeft handvatten om het onderwijs te verbeteren. 

Gepersonaliseerd onderwijs

Gepersonaliseerd onderwijs betekent dat studenten het leertraject kunnen aanpassen aan persoonlijke omstandigheden, talenten en ambities. De studieloopbaanbegeleider en student kijken samen wat er mogelijk is. Heeft de student al een andere opleiding gedaan, dan is versnellen misschien een optie. Het is ook mogelijk de opleiding te verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld door het volgen van extra keuzedelen of extra stages.

Onze visie op de organisatie

We hebben het onderwijs kleinschalig georganiseerd, met een relatief kleine docententeams. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee de beste kwaliteit kunnen leveren. We vinden het belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke wensen en behoeften van de student. Dit betekent dat de student de vrijheid heeft om de opleiding te versnellen of vertragen. Ook is er ruimte om eigen passies en talenten te ontwikkelen (verbreden), losse modules (vakken) te kiezen en te kijken welke keuzevakken bij hen passen (verdiepen). De docenten hebben persoonlijk contact met de student en aandacht voor hun individuele ontwikkeling. Bovendien heeft iedere student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider voor hulp bij het plannen van studie, stage en examens en kan de student terecht bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC). 

Onze visie op samenwerken

De naam mboRijnland verwijst niet alleen naar de regio, maar ook naar de Rijnlandse manier van werken. We gebruiken de wijsheid van de groep. De dialoog is belangrijk en het delen van kennis, ervaringen en successen. Iedereen krijgt daarin de ruimte om mee te denken over het werk en onderwijs. Daarnaast gaan we uit van de geest van de wet. Het gaat om het waarom van regels, het belang en de betekenis van afspraken. Verder zien we de organisatie als een middel om onze doelen te behalen. Die doelen staan voorop. Daarom hebben we heldere afspraken met elkaar gemaakt, die we hebben vastgelegd in overzichtelijke processen. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. 

Wil je lezen over de ervaringen van studenten en docenten, bekijk dan hier onze verhalenpagina.