Categorie archieven: Welzijn

Statushouders en studenten aan de slag in de zorg!

Alrijne Zorggroep, mboRijnland, VluchtelingenWerk en Gemeente Leiden gaan samenwerken in de zorg. De overeenkomst ‘Op je plek in de zorg’ houdt in dat deze maatschappelijke organisaties samenwerken om statushouders en studenten naar een baan in de gezondheidszorg te begeleiden. Een unieke kans voor de regio Leiden om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg.

Personeelstekort in de zorg te lijf 

In Nederland en ook in de regio Leiden is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Volgens minister Helder van Volksgezondheid dreigt het personeelstekort van 56.000 mensen in 2023 op te lopen tot maar liefst 155.000 medewerkers in 2032. Dat kan tot grote problemen leiden bij kinderen, jongeren en volwassenen die zorg nodig hebben. Om die problemen te voorkomen, delen Alrijne Zorggroep en Gemeente Leiden de ambitie om statushouders, voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning, en studenten een leer-, woon- en werktraject in de zorg aan te bieden.

Daarnaast werken mboRijnland en VluchtelingenWerk mee om het leer-, woon- en werktraject vorm te geven. Het project heeft twee doelen: 1) bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio Leiden en 2) statushouders laten inburgeren in de Nederlandse maatschappij door de taal te leren en een actief burger te worden en waar nodig te huisvesten.

“Deze samenwerking is een win-win-win-situatie”, vertelt wethouder Julius Terpstra van de Gemeente Leiden. “Het werkt voor zorgbehoevenden, voor statushouders, voor studenten en voor de Leidse samenleving als geheel! Prachtig om statushouders en studenten een combinatie te kunnen aanbieden van wonen, werken en leren. En dat tegelijkertijd.”

Ook Ivo van der Klei van Alrijne Zorggroep is enthousiast: “We willen er samen met andere verpleegzorginstellingen in de regio voor zorgen dat in 2026 minimaal 50% van de deelnemende statushouders en studenten een opleiding heeft afgerond richting zorg. Dat is minimaal mbo-niveau 1 of 2 met een focus op verpleeghuiszorg. Deze statushouders en studenten hebben daardoor een baangarantie voor minimaal 24 uur per week in de zorg. Alrijne Zorggroep hoopt dat veel studenten en statushouders ook na hun opleiding in de regio willen blijven wonen en werken, zodat het tekort aan zorgmedewerkers wordt verkleind.”

Loopbaanperspectief vergroten

Judith Geraedts, onderwijsdirecteur College Start-Up, voegt hieraan toe: “Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om het loopbaanperspectief van studenten te vergroten. Met deze samenwerking kunnen we bijdragen om statushouders en studenten een leer-, woon- en werktraject te bieden in de zorg. Dat is geweldig!”

Ruimte voor 105 wooneenheden

Het gebouw is al verbouwd om in eerste instantie de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. In 2023 begint het traject om gefaseerd wooneenheden in te zetten voor alleenstaanden; studenten en statushouders die een opleiding (gaan) volgen voor een zorg(gerelateerd)beroep in de regio en werkende jongeren.

Wat betekent dit voor regio Leiden?

Er wordt een aanpak ontwikkeld, waarbij sprake is van een combinatie wonen & inburgeren en leren & werken in de zorg. De ambitie is om Leiden te positioneren als dé opleidingsregio voor de sector Zorg en Welzijn voor studenten en statushouders. We zien kansen om de hele regio rondom Leiden hierbij te betrekken.

mboRijnland sluit zich aan bij Verklaring Studentenwelzijn Leiden

De Leidse instrumentmakers School (LiS), mboRijnland en ROC Mondriaan hebben zich aangesloten bij de ‘Verklaring Studentenwelzijn’. Hiermee verklaren de mbo-instellingen zich ook in te spannen om het welzijn van studenten over de hele linie te bevorderen, zowel in de oplossende als de preventieve sfeer.

Al eerder tekenden Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de gemeente Leiden, Studievereniging Overleg Platform (StOP) en Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) deze verklaring. Partijen kwamen tot deze samenwerking, omdat het welzijn van studenten in de breedste zin van het woord onder druk staat. De coronacrisis, de ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de veranderende maatschappij en de druk van sociale media, maken dat extra aandacht is vereist voor het welzijn van studenten, zo bevestigt ook recent onderzoek van het Trimbos-instituut weer. Minister Dijkgraaf kondigde deze week een landelijk programma studentenwelzijn aan, om kennis en kunde te verspreiden in alle sectoren van het vervolgonderwijs.

Voorlichting en themabijeenkomsten
Dankzij de samenwerking in Leiden wisselen partijen vanuit de Verklaring Studentenwelzijn ervaringen uit, worden best practices gedeeld en wordt gezamenlijk opgetrokken in de organisatie van voorlichtings- en themabijeenkomsten. Afgelopen jaar is dit al concreet gedaan op de thema’s alcohol- en middelengebruik, financiële stress, het tegengaan van seksueel ongewenst gedrag en met het organiseren van een gezamenlijke welzijnsweek. Inmiddels wordt gewerkt aan een gezamenlijk platform waarop informatie wordt verzameld dat bijdraagt aan het mentale welzijn van studenten.

Leiden Kennisstad
De Leidse instrumentmakers School (LiS), mboRijnland, en ROC Mondriaan tekenden de Verklaring Studentenwelzijn op 5 juli tijdens het Avondsymposium van Leiden Kennisstad, het samenwerkingsverband waarin de kennisinstellingen in Leiden samen optrekken in het leren en realiseren van brede maatschappelijke opgaven voor de stad.

Foto: Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, tekent Verklaring Studentenwelzijn tijdens Avondsymposium Leiden Kennisstad.

Dag van de Zorg: ‘Onze zorg stopt nooit!’

Vandaag, 12 mei, is het de ‘Dag van de Zorg’. Ieder jaar staat deze dag in het teken van zorg en verpleging. Een dag waar medewerkers van zorginstellingen in het zonnetje worden gezet en daar doet mboRijnland aan mee! Vanochtend kwamen op locatie Zoetermeer – Van Doornenplantsoen docenten en studenten bij elkaar om een bijzondere foto vanuit de lucht te maken. 

Waarom de Dag van de Zorg?
De Dag van de Zorg, voorheen ‘Dag van de Verpleging’, bestaat sinds 1965 en wordt sinds 1974 wereldwijd gevoerd op de geboortedag van Florence Nightinghale, 12 mei. Zij was een Britse verpleegster en wordt gezien als grondlegger van de moderne verpleging. In het heden staat de Dag van de Zorg in het teken van waardering uiten naar zorgverleners. Student Ilse vertelt waarom de Dag van de Zorg zo belangrijk is: “De zorg draait altijd door en iedereen werkt keihard. Daarom mag iedereen die zich inzet voor onze zorg in het zonnetje worden gezet.”

Docenten en studenten komen samen
Vanochtend stond een grote groep docenten en studenten van mboRijnland stil bij het feit dat de zorg erg belangrijk is voor onze maatschappij. Onderwijskundig teamleider, Ilse Nugter en docent, Arianne Riedijk openden de ochtend met uitleg over de betekenis van de luchtfoto. De studenten en docenten vormden namelijk een infinity teken, want ‘Onze zorg stopt nooit! Student Jaimy deelde tips aan huidige en toekomstige zorg studenten: “Soms kan de opleiding zwaar zijn en kan het even te veel worden. Weet dat je niet de enige bent en zoek steun bij elkaar. Samen komen we verder!” 

Studenten Ilse en Jaimy
Ilse Nugter en Arianne Riedijk

 

Leren met de Stad krijgt komende drie jaar subsidie

Het onderwijsinitiatief ‘Leren met de Stad’ van Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en gemeente Leiden ontvangt de komende drie jaar subsidie om onderwijs en onderzoek met de stad te verbinden. Dankzij de subsidie kan Leren met de Stad de komende jaren met studenten, stedelijke organisaties en inwoners werken aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in en rondom Leiden. Sinds januari 2023 is mboRijnland partner bij Leren met de Stad.

City Deal Leiden

Leren met de Stad is de Leidse invulling van het nationale City Deal Kennis Maken-programma, waarin twintig steden en hun kennisinstellingen studenten inzetten om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en lokale maatschappelijke opgaven te versterken. Projectleider Piet Hein van der Ploeg: “De subsidie is een bekroning op het werk dat in de afgelopen jaren binnen Leren met de Stad is gedaan door gemeente Leiden, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden, in samenwerking met organisaties in de stad én de bewoners. Het succes van Leren met de Stad is vooral ook aan hen te danken. Vanaf 2023 is mboRijnland ook aangesloten bij Leren met de Stad, samen kunnen we nog meer studenten gaan inzetten in Leiden.”

Projecten Leren met de Stad

Bij Leren met de Stad werken studenten en onderzoekers van het wo, hbo en mbo samen met organisaties als Incluzio, SOL en BuZz en inwoners aan maatschappelijke uitdagingen. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, stage, of afstudeeropdracht. Elk semester gaat een nieuwe groep studenten aan de slag met vraagstukken die spelen in Leiden. Zo onderzocht een universiteitsstudent Antropologie de sociale cohesie in Leiden-Noord en hebben studenten Geneeskunde gewerkt aan het verbeteren van het mentaal welzijn van studenten. Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening van de hogeschool hebben in samenwerking met Humanitas Rijnland en SchuldHulpMaatje een training ‘Goed met Geld’ ontwikkeld. Ook geven zij elk semester sociaal en juridisch advies aan bewoners bij het inloopmoment ‘Een Goede Buur’ van welzijnsorganisatie Incluzio. Een ander onderdeel van Leren met de Stad is de Leergemeenschap STAD, waar docenten, onderzoekers, ambtenaren en stadspartners elkaar trainen om onderwijs en onderzoek rond maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Leren met de Stad wil verder groeien en nieuwe projecten ontwikkelen die de leefbaarheid in de stad Leiden helpen verbeteren.

Over Leren met de Stad

Het onderwijsproject Leren met de Stad is onderdeel van de City Deal Kennis Maken, een landelijk programma voor steden met veel kennisinstellingen, met als doel de samenwerking en kennisdeling tussen die kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te versterken. Leren met de Stad is een samenwerking tussen de Gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en verschillende maatschappelijke organisaties uit de Leidse regio. Als onderdeel van hun studie werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, samen met bewoners, professionals en organisaties vanuit een fysieke plek in Leiden Noord of op andere locaties in de stad.

Studenten worden bij Leren met de Stad ook voorbereid op het professionele werkveld. Al tijdens hun opleiding gaan ze aan de slag gaan met maatschappelijke kwesties die ze later ook in de (beroeps)praktijk tegenkomen. Daarnaast doen ze kennis op, leren ze praktische en communicatieve vaardigheden en dragen ze bij aan een betere stad. Voor onderzoekers zijn er via Leren met de Stad ook mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken op lokaal of regionaal niveau.

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

Samenwerking mboRijnland en BLOS Kinderopvang leidt in 1,5 jaar op tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

De kinderopvang heeft met grote personeelstekorten te maken. Om meer kwalitatief personeel op te leiden, werkt mboRijnland samen met BLOS Kinderopvang aan een verkort BBL-leertraject. Deze samenwerking is officieel vastgelegd in LLokaal bij mboRijnland Lammenschans. Mbo-studenten met een vakopleiding op zak, havisten en vwo’ers kunnen nu in 1,5 jaar tijd worden opgeleid tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Verkort leertraject

Het verkorte leertraject is erop gericht om meer studenten te stimuleren de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker te gaan doen. De BBL-opleiding duurt 1,5 jaar in plaats van de gangbare 3 jaar. De intensieve begeleiding op de werkvloer is een voorwaarde voor het slagen van dit verkorte traject. De verkorte opleiding wordt bekostigd door BLOS Kinderopvang, waar de studenten 3 á 4 dagen in de week werkzaam zijn tijdens de opleiding. De student krijgt 1 dag in de week les bij mboRijnland Leiden Lammenschans. Het verschil met de reguliere driejarige BBL-opleiding, is dat alle studenten in het verkorte traject op dezelfde werkplek zitten.

Samenwerking

De eerste bedrijfsklas met 22 studenten is inmiddels van start gegaan. Angelique, docent en kartrekker vanuit mboRijnland vertelt: “BLOS is een belangrijke samenwerkingspartner in onze regio en de samenwerking bevalt ontzettend goed. We zijn met de eerste klas gestart op 1 september en we zijn nu al de mogelijkheden aan het bekijken om in februari 2023 met een nieuwe klas te starten. Het is fantastisch om te zien hoe gemotiveerd onze studenten zijn. De leeftijden lopen uiteen van 20 tot 56 jaar en elke student heeft er heel bewust voor gekozen om dit verkorte traject te volgen. Met deze nieuwe samenwerking, het starten van een bedrijfsklas, willen we bijdragen aan het terugdringen van de personeelstekorten in deze sector.”

Ook BLOS is trots op de samenwerking: “Deze samenwerking is een mooi praktijkvoorbeeld hoe we als bedrijfsleven en mbo-instelling gezamenlijk bijdragen om de maatschappelijke noodzaak van het tekort aan gekwalificeerd personeel in de kinderopvang op te lossen, aldus Anoek Klein Swormink, Recruitment Director BLOS Kinderopvang.”

Omscholen

Patricia is 56 jaar en besloot zich om te scholen na jaren in de reisbranche te hebben gewerkt: “De afgelopen twee jaar is de reisbranche erg veranderd en ik heb twee passies; reizen en kinderen. Ik besloot mijn andere passie te volgen. Toen zag ik deze opleiding voorbijkomen en het feit dat ik het versneld kan doen trok mij over de streep. Ik ben erg enthousiast over de opleiding in combinatie met het werken bij de BSO van BLOS. De pedagogiekvakken die we tijdens de lessen bij mboRijnland krijgen, kan ik direct toepassen in de praktijk. Dat leert veel makkelijker en is ook een stuk leuker. Andersom kunnen we ook praktijksituaties in de klas bespreken en elkaars hulp vragen als je ergens tegen aanloopt. Het is wel weer wennen om fulltime bezig te zijn. Het werken en thuisstudie in combinatie met het volgen van lessen is heel pittig. Iedere student heeft er bewust voor gekozen dit verkorte leertraject te volgen, maar aanpoten is het zeker!”

Voor meer informatie over BLOS Kinderopvang: https://www.blos.nl/nl/

Nieuwe Beroepshavo-opleiding mboRijnland slaat brug tussen mbo en hbo

Op dinsdag 5 juli vierde mboRijnland één jaar Beroepshavo bij LLokaal in Leiden. Deze nieuwe onderwijsvorm brengt twee werelden bij elkaar: het MBO-beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Beroepshavo komt tegemoet aan studenten die hun praktische opleiding willen combineren met wat meer theoretische vakken. Doel is om het mbo en hbo nog beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de doorstroming soepeler verloopt.

Meriellen de Raa e Souza, projectleider Beroepshavo en teamleider vavo (per 1 augustus Next College): “Wij ervaarden dat er een doelgroep was die nu hun plek in ons onderwijssysteem niet kan vinden. We wilden graag voor hen een onderwijsvorm creëren. Een die past bij de havoleerling die overstapt van havo 3 of 4 naar het mbo en ook voor de mbo-student die op zoek is naar meer uitdaging op theoretisch vlak. Bij de Beroepshavo kun je twee tot drie vakken op havoniveau combineren met je mbo-4 beroepsopleiding. Denk daarbij aan vakken als Nederlands en wiskunde. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan begeleiding en vaardigheden ter voorbereiding op een eventuele doorstroom naar het hbo. In de beroepshavo wordt dit als één integraal programma aangeboden, niet als losse onderdelen, zoals vaak bij andere mbo-scholen in Nederland het geval is.”

Beroepshavo voor zeven opleidingen

Ook Judith Geraedts, directeur vavo (straks Next College) is trots op het resultaat: “Toen we vier jaar geleden met de eerste ideeën begonnen, wisten we niet dat we hier op uit zouden komen: een integrale onderwijsvorm die we na de zomer aan meer dan honderd studenten kunnen aanbieden voor zeven verschillende opleidingen.”

mboRijnland startte vorig jaar met de opleiding Technicus Engineering. Dat bleek een succes. Van de zestig nieuwe studenten Technicus Engineering meldden zich  zeventien aan voor de beroepshavo-variant. Eind augustus starten in totaal zeven opleidingen in de Beroepshavo-variant. Naast de opleiding Technicus Engineering zijn dit de opleidingen Onderwijsassistent, Software Developer, Junior Accountmanager, Medewerker Business Administration & Control, Medewerker Legal & HR Services en Medewerker Marketing & Communication.

“Nieuwe start naar de toekomst”

Steijn start na de zomer met Beroepshavo Technicus Engineering. Hij zou havo 4 een jaartje over moeten doen, maar mist de motivatie op een aantal vakken. Op de havo doet hij het Technasium met het vak Ontwerpen & Onderzoeken (O&O). Daar leert hij technische projecten doen, iets waar Steijn goed in is. Als Steijn daarover spreekt zie je hem opbloeien. “Ik zag het mbo eigenlijk niet zo zitten, totdat een vriend van mij, die op het mbo zit, erover vertelde. In dezelfde tijd vroegen mijn ouders of beroepshavo niet iets voor mij zou zijn. Hoe meer ik mij daarin verdiepte,  hoe meer ik voelde  dat dit voor mij de juiste opleiding is. Mijn nieuwe start naar de toekomst.”

Over de Beroepshavo van mboRijnland

Beroepshavo is een nieuwe opleidingsvariant van mboRijnland waarin studenten hun mbo-opleiding combineren met minimaal twee en maximaal drie certificaten op havoniveau. Dit studiejaar startte de eerste Beroepshavo voor de opleiding Technicus Engineering. Vanaf volgend jaar komen daar varianten bij voor de opleidingen Onderwijsassistent, Software Developer, Junior Accountmanager, Medewerker Business Administration & Control, Medewerker Legal & HR Services en Medewerker Marketing & Communication.

De Beroepshavo vergroot de kansen om door te stromen naar het hbo en is bedoeld voor leerlingen met een diploma vmbo-TL of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. De opleiding kan ook passen bij leerlingen met een havodiploma, die nog niet het juiste instroomprofiel hebben voor de keuze van hun vervolgopleiding. De havo-vakken in de beroepshavo worden gegeven door docenten van het vavo van mboRijnland. Kijk hier voor meer informatie over de Beroepshavo: https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/beroepshavo/

Twaalf studenten onderweg naar Bolivia

Vandaag vliegt een groep van twaalf studenten en twee docenten naar Bolivia. Een deel van de groep gaat op expeditiereis en een ander deel van de groep gaat vijf weken stagelopen.

Op expeditie in Bolivia
Het programma dat de studenten daar ruim twee weken volgen is gericht op samenwerking, persoonlijke- en culturele ontwikkeling én natuurlijk de bijzondere buitenlandervaring. Wat voor gave dingen ze daar allemaal gaan doen? Kinderspeelplaatsen maken, verticale tuinen aanleggen, bomen planten en nog een heleboel meer.

Stagelopen in Bolivia
De studenten die stage gaan lopen, duiken onder in het Boliviaanse dagelijks leven. Ze geven Engelse les op een Boliviaanse school, organiseren activiteiten met kinderen bij een buitenschoolse opvang en helpen met koken en teambuildingsactiviteiten bij een opvang voor vrouwen.

De studenten gaan hun ervaringen ook filmen, dus binnenkort zie je hoe het ze in Bolivia bevalt!

Picaflor International organiseert deze bijzondere reis. De studenten volgden al een voorbereidend programma in Nederland.


De studenten zijn er klaar voor en hebben er zin in!

In 1,5 jaar twintig VIG’ers klaarstomen voor de zorg

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Versneld onderwijstraject mboRijnland, CIV Welzijn & Zorg en zorginstelling Respect wonen-zorg-welzijn groot succes 

Zoetermeer, 25 maart 2022 – Gisteren ontvingen twintig afgestudeerde VIG’ers hun diploma bij mboRijnland. Respect krijgt er twintig enthousiaste zorgmedewerkers bij. Dankzij een succesvol versneld traject, waarin het onderwijsprogramma in nauwe samenwerking tussen mboRijnland, CIV Welzijn & Zorg en zorginstelling Respect in Den Haag tot stand kwam.  

Net als in de hele zorgsector is ook bij Respect de vraag naar goed opgeleide mensen groot. Alle twintig deelnemers hebben gesolliciteerd op een vacature van Respect. Ze werden aangenomen en volgden de afgelopen 1,5 jaar in versneld tempo de BBL-opleiding Verzorgende IG (VIG) op locatie onder leiding van een docent van mboRijnland.

Patricia van der Neut, docent mboRijnland: “Het bijzondere aan deze samenwerking is dat op vraag van de zorginstelling een onderwijsprogramma op maat is gemaakt. Samen met experts uit het werkveld geef ik op locatie les. Zo krijgen de deelnemers bijvoorbeeld ook les van een diëtiste en een ergotherapeut van Respect.”

Zij-instromers snel en kwalitatief opleiden 

Eline Huisman, manager Opleiding Ontwikkeling & Recruitment Respect: “De kracht van dit traject is dat een gevarieerde groep deelnemers zonder ervaring in de zorg binnen 1,5 jaar tot volwaardig VIG’er is opgeleid. Respect ging op zoek naar een partner om zij-instromers snel en kwalitatief op te leiden tot VIG’er. mboRijnland kon via CIV Welzijn & Zorg, waar wij partner van zijn, dit traject binnen het reguliere stelsel aanbieden. Bovendien was er vanaf het eerste moment een klik met mboRijnland en het vertrouwen dat het traject succesvol zou zijn.” 

Plek gevonden 

De deelnemers komen uit verschillende hoeken, zoals een oud-werknemer van de visafslag die graag aan het werk wil in de zorg, een grafisch vormgever die besloot in de zorg te willen werken of een andere deelnemer die al in de zorg werkte als Helpende Plus en graag een vervolgopleiding tot Verzorgende wilde doen.  

Mike, één van de gediplomeerden: “Ik heb hiervoor bij een groothandel voor vis gewerkt. Dat zorgen heeft altijd in me gezeten. Ik ben heel empathisch. De advertentie voor de vacature en de informatiedag maakten me meteen enthousiast. Terecht, want de opleiding was meer dan ik had verwacht. Ik heb nu echt mijn plek gevonden en ga met plezier naar mijn werk. Ik wil ook zeker doorstuderen en de opleiding voor Verpleegkundige doen. Maar eerst ga ik aan de slag bij Respect met cliënten met een zware beperking. Daar heb ik echt zin in.” 

Enthousiasme werkt aanstekelijk 

Eline Huisman: “Ondanks dat een zij-instromer geen ervaring in de zorg heeft, is deze niet onervaren. Respect heeft veel plezier van de kwaliteiten die de deelnemers op andere vlakken meenemen. Het enthousiasme doordat men weloverwogen voor de zorg kiest, werkt aanstekelijk.” 

Petra, één van de nieuwe VIG’ers: “Ik kom uit de grafische sector en ben gestopt met werken toen ik moeder werd. Op zich is dit voor mij geen vreemde stap. Ik ben ook buddy geweest, dus dat zorgende zit er wel in, maar ik ben ook creatief. Ik ben blij dat ik deze stap heb gemaakt, het past bij me. Het omgaan met mensen, het ertoe doen. Het is een stukje waardering dat je krijgt tijdens je werk. Ik ga nu werken op de somatische afdeling, met mensen met een lichte beperking.”

De klas die gisteren hun diploma kreeg, is in september 2020 gestart. In september 2021 is de tweede lichting gestart en volgende week beginnen de sollicitatiegesprekken voor de klas die na de zomer start. Huisman: “Voor ons is dit geen project meer, wij geloven hierin, voor ons is het beleid. 

Versnelde BBL-opleiding Verpleegkundige verwelkomt 18 nieuwe studenten

Eind januari hebben we 18 nieuwe studenten voor de versnelde BBL-opleiding tot Verpleegkundige in Zoetermeer mogen verwelkomen. Het zijn studenten uit allerlei verschillende branches: gehandicaptenzorg, verpleeghuis, thuiszorg en het ziekenhuis.

De versnelde opleiding stelt de student centraal en biedt gepersonaliseerd onderwijs. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de vooropleiding en ervaringen van de student. Daarbij houden de docenten goed contact met de werkgevers van de studenten, zodat de best mogelijke begeleiding wordt ingezet. De studenten krijgen daarnaast ook de kans om hun onderwijs zelf vorm te geven door middel van keuzedelen.

De studenten zijn enthousiast en hebben er zin in. student Angelique: ‘het was leuk om kennis te maken met de hele klas. We hebben veel informatie gekregen. Ik heb zin om te beginnen!’ En ook student Damian sluit zich daar bij aan: ‘de introductie met rondleiding, kennismaking en inzage in de online studie heeft mij veel duidelijk gemaakt.’

Meer weten over de versnelde BBL-opleiding tot Verpleegkundige? Kijk hier.