Categorie archieven: Nieuwsbericht

Onderwijs, ondernemers en overheid bekrachtigen samenwerking Retail Innovatie & Experience Campus

Vandaag ondertekenden de partners van de Retail Innovatie & Experience Campus (RI&EC) hun samenwerkingsovereenkomst. In de Retail Campus werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden met goed opgeleid personeel. Dit doen ze samen met studenten in retail innovatie labs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De samenwerkingsovereenkomst is getekend door:

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg – wethouder Astrid van Eekelen
 • Haagse Hogeschool – Hans Camps
 • mboRijnland – Otto Jelsma
 • MKB Leidschendam-Voorburg – Benedikte Zijlstra
 • ROC Mondriaan – Harry de Bruijn

Resultaten
Studenten en ondernemers hebben het afgelopen jaar al in verschillende living labs samengewerkt. Alfred van Kesteren, voorzitter Stichting Promotie Leidschendam Centrum: “Dankzij het enthousiasme van de studenten hebben voor het eerst 10 van onze ondernemers succesvol samengewerkt. Zij zijn blij met het verkregen inzicht in de combinatie van gezamenlijke verkoop zowel online als in de winkels. De uitwisseling van de kennis en vaardigheden van studenten met de retailervaring van ondernemers smaakt naar meer!”

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, spreekt namens de drie onderwijsinstellingen als hij zegt: Het bundelen van de krachten in de Retail Campus is goed voor zowel het bieden van vernieuwend onderwijs aan studenten, als voor ondernemers om aan te blijven sluiten op de snelle ontwikkelingen in de retailsector en de vraag van de klant. We kunnen het niet alleen, het succes zit in de kracht van de samenwerking, het openstellen voor kennisdeling en het opdoen van nieuwe vaardigheden.

Toekomst
Na de zomer starten er weer nieuwe labs. De input hiervoor wordt onder meer opgehaald bij de ondernemers(verenigingen). Zo zijn er labs die betrekking hebben op het doen van onderzoek, het ontwikkelen van praktische tools, zoals een app of een digiscan of het testen van technologieën in de winkel, zoals een spy bril. Ook het implementeren van voorstellen die zijn voortgekomen uit de labs van afgelopen jaar staat op de agenda.

Astrid van Eekelen, wethouder: “Ik ben erg blij met de samenwerking in de campus. De retailondernemer krijgt de komende jaren met veel uitdagingen te maken, onder andere op het gebied van digitalisering, innovatie en de beschikbaarheid van goed personeel. Het is belangrijk dat zij weten hoe ze deze uitdagingen moeten aangaan zodat ze hun klanten goed kunnen blijven bedienen. Onze ondernemers zijn namelijk erg belangrijk voor levendige en aantrekkelijke winkelgebieden waar onze inwoners graag komen shoppen en verblijven”.

Waardering van studenten voor mboRijnland stijgt

Uit onderzoek onder ruim 7000 studenten van mboRijnland blijkt dat de docenten met een rapportcijfer van 7,2 gewaardeerd worden. De jaarlijkse enquête is tussen maart en juni 2021 door studenten van alle opleidingsrichtingen ingevuld. De waardering is op alle onderwerpen*, uiteenlopend van begeleiding en didactiek tot leermiddelen en keuzedelen, gestegen ten opzichte van 2020. Zo heeft de opleiding gemiddeld een rapportcijfer van 6,8 gekregen en de school een gemiddeld rapportcijfer van 6,6.

Bestuursvoorzitter van mboRijnland Otto Jelsma licht toe: “We zijn erg trots op deze resultaten! Elke dag wordt er door iedereen hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de tevredenheid van studenten te verbeteren. De feedback van onze studenten is dan ook een geweldig compliment aan onze docenten. Het was een lastige periode waarin veel flexibiliteit en professionaliteit van docenten en studenten werd gevraagd. We vinden het belangrijk dat studenten tevreden zijn over zowel hun opleiding als over de docenten en dat zij het prettig vinden om bij mboRijnland te studeren.”

Stages
Een overgroot deel van de studenten heeft ‘gewoon’ stage kunnen lopen, ondanks dat bepaalde sectoren zeer hard door de coronamaatregelen zijn getroffen. Slechts 8% van de studenten heeft een alternatieve stage moeten doen, zoals een vervangende opdracht op school. Zoals eerdere jaren wordt de beroepspraktijkvorming door studenten als zeer waardevol ervaren en geven zij aan hier veel te leren.

Online onderwijs
Dit jaar is voor het eerst online onderwijs als onderdeel meegenomen in de enquête, gezien het grootste deel van de lessen al ruim een jaar digitaal plaatsvindt. Dit wordt voor veel studenten als uitdagend ervaren. Zij geven aan dat er thuis vaak teveel afleiding is en dat zij zich minder goed kunnen concentreren dan tijdens de fysieke lessen. Studenten hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor fysieke lessen (90%). De waardering voor docenten is met een 7,2 beoordeeld. De studenten waarderen de manier van feedback geven, motiveren, het geven van korte opdrachten en hoe de docenten hun best doen om de online lessen aantrekkelijker te maken. Afwisseling in de vorm van online lesgeven vinden de studenten belangrijk.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Ruim 200 vavo-studenten van mboRijnland hebben een aparte vragenlijst specifiek voor de Vavo ingevuld. Ook uit dit onderzoek* blijkt dat de tevredenheid ten aanzien van alle onderdelen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De vakkennis van docenten wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,9 en de mentor scoort een 7,5 voor de begeleiding. Wat verder opvalt is dat de opleiding zeer goed aansluit op de verwachtingen van de student (80%) en dat de informatievoorziening aan de student erg hoog gewaardeerd wordt op verschillende onderdelen. Directeur Vavo Judith Geraedts: “We vinden het belangrijk studenten het onderwijs en de begeleiding te geven waar zij behoefte aan hebben. We steken hier veel tijd en energie in en het is fijn dat dit ook zo gewaardeerd wordt. Juist in een periode waar meer contact op afstand plaatsvindt, is het extra belangrijk dat de student zich gesteund voelt en altijd bij ons terecht kan. Ook zijn we als team heel hard bezig om de behoeften van de studenten nog inzichtelijker te maken, zodat we ook voor de lichting nieuwe studenten goed kunnen inspelen op zaken als sociaal welbevinden en vaardigheidslessen.”

Uitreiking studenten Assistent Dienstverlening en Zorg na hybride leertraject bij Arriva

Maandag 12 juli namen vijf studenten van de mbo-opleiding niveau 1 met profiel Assistent Dienstverlening en Zorg van mboRijnland hun diploma in ontvangst. De studenten kregen hun diploma uitgereikt in Leiden bij Arriva Nederland. De studenten zitten in een hybride leertraject, waarbij zij onderwijs volgen binnen een leerwerkbedrijf. Arriva, het leerwerkbedrijf van de studenten, maakte het mogelijk dat de uitreiking fysiek gevierd kon worden met een familielid of vriend(in) erbij.

“We zochten naar een alternatieve manier van diplomeren, want je gunt elke student die fysieke uitreiking, vooral in zo’n lastig jaar. Na de zomervakantie is er nog ruimte voor enkele nieuwe studenten binnen dit hybride leertraject, zowel voor de studie Assistent Dienstverlening en Zorg (Entree, niveau 1) als voor de studie Servicemedewerker (niveau 2).”, aldus Docent Jeffrey van Geenen.

Sinds september 2020 werken Arriva en mboRijnland samen om studenten Assistent Dienstverlening en Zorg de praktijkervaring te bieden waar ze naar zoeken. In dit hybride leertraject gaan studenten een dag in de week naar school voor hun generieke lessen en zijn ze drie dagen in de week aan de slag bij Arriva. In dit hybride leertraject lopen het leren in schoolse context en in beroepscontext geleidelijk in elkaar over. Zo gebeurt leren en werken in één leeromgeving. Tijdens het leerwerken hebben studenten zelf invloed op de taken die aan de werkprocessen zijn gekoppeld. Zo kunnen studenten werken aan werknemersvaardigheden of volgens een stappenplan. De studenten werken daarnaast niet alleen met een praktijkopleider. Ook de docent is aanwezig op de werkvloer om de studenten te coachen en om tijdens de praktijk samen met de student de koppeling te maken naar de theorie. Als studenten hun niveau 1 diploma behalen, bestaat de mogelijkheid dat ze doorstromen naar Arriva voor de interne BBL-opleiding tot buschauffeur.

Diploma-uitreiking studenten van de Entreeopleidingen op unieke wijze

Gisteren ontvingen studenten van de Entreeopleiding in Zoetermeer hun diploma. Deze hebben zij fysiek in ontvangst kunnen nemen op een unieke manier. Ondanks de coronamaatregelen kregen de studenten van college Start-Up van mboRijnland in een drive thru van de McDonald’s op de Zilverstraat hun diploma uitgereikt. Zo kon het moment toch fysiek gevierd worden met familie en vrienden erbij.

“We zochten naar een alternatieve manier van diplomeren, want je gunt elke student die fysieke uitreiking, vooral in zo’n lastig jaar. Gelukkig vonden we een oplossing, samen met een van onze partners binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven lang flex, namelijk de McDonald’s Zoetermeer. We zijn erg blij dat we de studenten op deze manier toch konden verrassen met een fysieke diplomering. We zijn erg trots op ze!”, aldus docent Venice Atmopawiro.

Darcy Balzouman, Directeur Operations McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk, vult aan: “Ook wij vinden het belangrijk voor de studenten dat familie en vrienden de kans krijgen om bij de viering van zo’n mijlpaal te zijn. We weten allemaal wat een zware tijd de jongeren het afgelopen jaar hebben gehad vanwege corona.”

In het CIV Leven Lang Flex werken onderwijs, ondernemers en overheden samen om kwetsbare (jong)volwassenen een succesvolle en duurzame start te geven op de arbeidsmarkt. De partners willen zo een bijdrage leveren aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk in de regio door de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Voor meer informatie: www.civ-levenlangflex.nl

Diploma-uitreikingen 2021

Het einde van het studiejaar is inzicht en dat betekent dat het ook tijd is voor de diplomeringen! Een bijzonder moment voor alle afgestudeerden van mboRijnland. 

Vanwege de coronamaatregelen kun je niet iedereen die je lief is meenemen naar je diplomering (of en hoeveel mensen je mee mag nemen, staat in je uitnodiging voor de diploma-uitreiking). Familie en vrienden kunnen meekijken via de livestreamverbinding.

Hoe volgen de genodigden de livestream?

 • Elke vestiging waar diploma’s worden uitgereikt, heeft een eigen link.
 • Verwijs de mensen die je uitnodigt naar deze pagina (mborijnland.nl/diplomeringvolgen) en laat hen zelf de juiste locatie-link aanklikken.

LET OP: van de livestream worden geen opnames gemaakt, dus er kan niet teruggekeken worden.
Heb je vragen over de livestream? Neem dan contact op met je slb’er. Hij of zij kan je verder helpen.

Stagebeurs071: vind jouw perfecte stageplek!

Donderdag 2 september vindt de eerste online Stagebeurs071 plaats. De stagebeurs is er speciaal voor studenten van locatie Leiden, die nog geen stage- of leerwerkplek voor de eerste periode van studiejaar 2021-2022 hebben. Tijdens de online stagebeurs kunnen studenten en erkende leerbedrijven uit regio Leiden, Katwijk en de Duin- en Bollenstreek kennismaken met elkaar. Het gaat om zowel BOL- als BBL-stageplekken.

Via de website www.stagebeurs071.nl kunnen studenten zich tot eind augustus oriënteren en één op één gesprekken plannen met bedrijven die stages en leerwerkplekken aanbieden. Is er een match tussen de student en het bedrijf, dan kan de student aan de slag!

Er worden inmiddels al 135 stageplekken aangeboden en de teller blijft lopen. Dus ben of ken je een student die nog opzoek is naar een stageplek voor de eerste periode van studiejaar 2021-2022, verwijs ze naar Stagebeurs071!

Stageplaatsen gezocht voor Stagebeurs071

Op donderdag 2 september vindt de eerste online Stagebeurs071 plaats. Studenten van mboRijnland locatie Leiden en erkende leerbedrijven uit regio Leiden, Katwijk en de Duin- en Bollenstreek kunnen dan met elkaar kennismaken. Bedrijven worden opgeroepen om voor de zomervakantie stageplaatsen en leerwerkplekken aan te melden via de website www.stagebeurs071.nl. Studenten van mboRijnland Leiden kunnen zich daar tot eind augustus op het aanbod oriënteren en één op één gesprekken plannen via een handig systeem. Op 2 september vinden deze gesprekken plaats tijdens de online stagebeurs.

Grote uitdaging
Otto Jelsma, voorzitter mboRijnland: ‘Direct na de zomer hebben we veel stageplaatsen nodig. Het gaat om uitgestelde stages door COVID en om stages voor de nieuwe lichting studenten. Om een optimale match te maken tussen vraag en aanbod, organiseren we daarom vanuit Stagepact071 de stagebeurs. We hopen dat heel veel bedrijven zich gaan aanmelden met één of liefst meerdere stageplaatsen. Als bedrijven uit de regio hier samen met ons de schouders onder zetten, kunnen we deze uitdaging aan.’

Goede koppeling
Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden: ‘Ondernemers komen graag in contact met jong talent. Na de zomer kan dat hopelijk weer op de oude en vertrouwde manier. De ondernemersverenigingen in de regio ondersteunen de stagebeurs dan ook van harte. We vinden het een goede zaak dat hierbij gekeken wordt naar een goede koppeling tussen de vraag vanuit het bedrijf en het aanbod vanuit de opleidingen. Er zijn dan wel veel aanmeldingen nodig, zodat er ook optimaal gekoppeld kan worden. We roepen alle bedrijven met BOL of BBL-stageplaatsen dan ook op om zich nog voor de zomer aan te melden.’

Kennismaking
Het aanmelden van een stageplaats kan eenvoudig via www.stagebeurs071.nl. Erkende leerbedrijven die zich hebben aangemeld, worden gepresenteerd op deze website. Studenten van mboRijnland Leiden kunnen zich daar oriënteren en alvast lezen wat een bedrijf te bieden heeft en zoekt. Zien ze een leuke stageplaats? Dan maken zij een afspraak via een gereserveerd tijdblok. Deze ontmoeting vindt vervolgens online plaats op donderdag 2 september. De stagebeurs start om 15.30 uur met een gezamenlijk online welkom via Teams. Vervolgens worden er één op één gesprekken gevoerd tussen bedrijven en studenten. De middag eindigt om 17.15 uur met een leuke afsluiting. Bedrijven die meedoen ontvangen nog een duidelijke instructie voor deelname.

Stagejager en erkenning
Bedrijven die niet online aanwezig kunnen zijn, kunnen contact opnemen met stagejager Cynthia Romijn. Zij gaat vervolgens aan de slag met het vinden van een koppeling tussen vraag en aanbod. Zij is bereikbaar via stagejager@economie071.nl. Bedrijven die een erkend leerbedrijf willen worden kunnen contact opnemen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dat kan via de website s-bb.nl. Meer informatie over Stagepact071 is te vinden op www.economie071.nl.

Studenten ondersteunen Politie Alphen aan den Rijn in aanpak fietsendiefstal preventie

Studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid van mboRijnland gaan samen met de politie aan de slag om fietsendiefstal in Alphen aan den Rijn tegen te gaan. De studenten, die onderwijs volgen op de locaties in Gouda en Alphen aan den Rijn, gaan in de maand juni en juli verschillende dagen met de politie op pad om fietsendiefstal in de stad terug te dringen en werken tegelijkertijd aan hun leerdoelen. De studenten leren onder andere over de verschillende vormen van diefstal, waar de diefstallen met name plaatsvinden en hoe mensen op het probleem attent kunnen worden gemaakt.

Leren in de praktijk
Voor de studenten is het belangrijk dat zij hun leerdoelen in de praktijk kunnen behalen. Een aantal van de leerdoelen bij de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid zijn een open houding aannemen en gezag uitstralen, veiligheid in acht nemen, de boodschap afstemmen op het publiek en controleren of er vanuit de ander begrip is voor wat er gezegd wordt. Niels Vroege, coördinator hybride leren bij mboRijnland: “In deze samenwerking met de politie werken onze studenten aan hun leerdoelen en doen zij tegelijkertijd praktijkervaring op. Dergelijke samenwerkingen, die wij hybride onderwijs noemen, proberen wij steeds vaker op te zoeken. Zo krijgen de studenten met actuele problematiek en ontwikkelingen in hun vakgebied te maken en tegelijkertijd helpen we de politie een handje mee.” Mike Mesker, politieagent in Alphen aan den Rijn: “We zien dat bij fietsendiefstal landelijk een lage aangiftebereidheid is. De MBO-studenten en de politiestudenten attenderen burgers hierop en leren hierbij hoe zij het beste contact kunnen leggen met de burger. Ze vergroten bewustwording ten aanzien van fietsendiefstal bij de burger, attenderen hen op het doen van aangifte en kunnen intussen werken aan uniformgewenning. Een mooie samenwerking wat ons betreft.”

Voordat de studenten in actie komen, ontvangen zij een briefing op het politiebureau in Alphen aan den Rijn. De studenten leren over de verschillende vormen van diefstal, waar de diefstallen met name plaatsvinden en hoe mensen op het probleem attent kunnen worden gemaakt. Nadat het plan van aanpak besproken is en de studenten weten waar ze op moeten letten, gaan ze een aantal uren samen met politiestudenten op pad. Zij zullen onder andere fietsers aanspreken, folders uitdelen en framenummers van fietsen controleren. De dag wordt afgesloten met een debriefing op het politiebureau.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex beleeft officiële kick off

Onderwijs, ondernemers en overheden trekken samen op om kwetsbare (jong)volwassenen in het Groene Hart te helpen een duurzame plek op de arbeidsmarkt te veroveren. 

In het Groene Hart is volop talent. Toch wordt deze kweekvijver van talent niet altijd benut door bedrijven, hoewel er in verschillende sectoren veel vacatures zijn. Een gemiste kans, voor studenten én bedrijven. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex wil hierin verandering brengen, door te investeren in de kwaliteiten en ontwikkeling van deze (jong)volwassenen. Dat doet zij door samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden een netwerk rond (jong)volwassenen in een kwetsbare positie te creëren, zodat zij een eerlijke en succesvolle start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Met dat doel voor ogen beleefde het CIV Leven Lang Flex gisteren zijn officiële kick off tijdens een online talkshow bij leerwerkbedrijf Rijnvicus in Alphen aan den Rijn.

Het Groene Hart telt ruim 2.750 kwetsbare (jong)volwassenen. Hoewel er in de regio volop geschikte vacatures zijn – zoals in de sectoren Techniek, Transport en Logistiek en de dienstverlening – is het voor deze doelgroep lastig om een passende werkplek op de arbeidsmarkt te vinden en behouden. De coronacrisis heeft dit alleen maar moeilijker gemaakt. Het CIV Leven Lang Flex is erop gericht om de arbeidsmarktvraag van bedrijven in deze sectoren te beantwoorden door mbo-studenten op entree-niveau en niveau 2 op te leiden en te begeleiden naar de vacatures die er zijn.

Naar een succesvolle start op de arbeidsmarkt
Het CIV Leven Lang Flex zet zich in voor onderwijs dat studenten uitdaagt het beste uit zichzelf te halen én hen voorbereidt op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Dit doet zij samen met (regionale) bedrijven, onderwijsinstellingen, en overheid. “Samen met onze partners creëren we een netwerk rond deze doelgroep, met de ambitie om mbo-studenten van niveau 1 en 2 te helpen een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Zo helpen we ze hun talenten te ontdekken en vaardigheden te leren die ze nodig hebben om werk te vinden”, legt Klaske Apperloo, directeur van het MBO College Start-Up van mboRijnland uit. “Tegelijkertijd helpen we bedrijven om te voorzien in de arbeidsbehoefte, door onze studenten goed op te leiden en te begeleiden naar de vacatures die er zijn.”

Dit krijgt invulling in de vorm van hybride leeromgevingen. Dit zijn leeromgevingen die worden vormgegeven op het snijvlak van onderwijs en beroepspraktijk. Kenmerkend voor het hybride leren is dat leren niet gescheiden plaatsvindt op school (theorie) en in de praktijk (stage), maar dat steeds de verbinding tussen onderwijs en werkveld wordt gezocht. Docenten en praktijkopleiders geven samen vorm aan deze leerwerkplekken binnen bedrijven: praktijkopleiders vanuit hun kennis en ervaring op de werkvloer en docenten vanuit hun kennis en ervaring binnen het onderwijs.

Perspectief op een duurzame arbeidsplaats
Tijdens een online talkshow die de officiële start van het CIV LLF markeerde, gingen partners uit onderwijs, bedrijven en overheden met elkaar discussie over de nut en noodzaak van het regionale samenwerkingsverband. “Met onderwijs, werkbedrijven en werkgevers creëren we een leeromgeving met aandacht voor het individu en de persoonlijke leerbehoefte én leiden we op richting de tekortsectoren in onze regio. Dat is een win-win situatie”, aldus Han de Jager, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn, één van de vier gemeenten die participeren in het CIV Leven Lang Flex.

“We hebben het vaak over jongeren ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, terwijl het de arbeidsmarkt is die hen op afstand plaatst. Binnen het CIV willen we er voor zorgen dat dit systeem beter gaat werken, zodat geen enkele jongere aan de kant komt te staan”, zegt Annelies Doornbosch, directeur van leerwerkbedrijf Rijnvicus. “Dit regionale netwerk biedt ons mogelijkheid om onze leerwerktrajecten samen werkgevers en gemeenten te versterken, zodat we jongeren niet alleen goed opleiden, maar uiteindelijk begeleiden naar werk.”

“McDonald’s is in 2020 als onderdeel van het CIV begonnen met een hybride leertraject. We hebben zeer goede ervaringen en in het volgende studiejaar gaan twintig studenten in één van onze vier restaurants aan de slag”, vertelt Darcy Balzouman, Manager Operations van McDonald’s in Zoetermeer en Bleiswijk. Ook in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn de ervaringen positief. “We zitten op de goede weg en proberen op basis van de ambities en interesses van studenten maatwerk te bieden”, legt praktijkopleider Cindy Kerkhof uit. “Dankzij de korte lijnen tussen onze praktijkbegeleiders en de docenten kunnen we deze jongeren helpen de keuzes te maken die bij hen passen, óók als dit een heel andere richting is dan waarvoor ze eerst hadden gekozen.”

Een sterk netwerk rond kwetsbare (jong)volwassenen
Het CIV Leven Lang Flex is een samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, ondernemers en overheden in het Groene Hart:

 • Organisaties: Cardea, ForumSport, Groene Hart Ziekenhuis, McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk, IamProgrez, sportvereniging DWO.
 • Leerwerkbedrijven: DZB Leiden, Maregroep, Promen, Rijnvicus
 • Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Zoetermeer
 • Onderwijs: mboRijnland, Groene Hart Praktijkschool, ROC Mondriaan, Nova-college

Het CIV Leven Lang Flex is op zoek naar nieuwe partners die samen met bestaande partners jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities willen begeleiden naar een kansrijke en duurzame plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Zo wil zij een bijdrage leveren aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk in de regio, door de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Voor meer informatie: https://civ-levenlangflex.nl

Samen opleiden binnen aspirant-Opleidingsschool Rijnland

Bij mboRijnland werken onze docenten elke dag hard aan hun eigen vakmanschap en het vormgeven van het beste mbo-onderwijs voor onze studenten. Dit willen wij graag delen met docenten in opleiding. Als aspirant-Opleidingsschool werken we samen met lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam om docenten in opleiding voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor veel docenten in spé is het mbo nog redelijk onbekend en daar willen wij verandering in brengen.

Door docenten in opleiding goed te begeleiden, een gevarieerde leerwerkplek aan te bieden en goed zicht te geven op de vele loopbaanmogelijkheden die het werken als docent binnen het mbo biedt, hopen we hen een goed inkijkje te geven in werken op het mbo. En het mooie is, tijdens het begeleiden van toekomstige mbo-docenten, leren zij van ons en wij van hen.

Ervaring opdoen in de praktijk
Schoolopleider Astrid van Burik vertelt waarom deze ervaring zo belangrijk is voor docenten: “Het belangrijkste is dat docenten in opleiding (dio) volledig meedraaien in de onderwijsteams, zodat ze betrokken zijn en zich een volwaardig teamlid voelen. Zo kunnen zij echt onderzoeken hoe het is om les te geven in het mbo. En daarbij leren zij niet alleen van ons, maar leren wij ook heel veel van hen. De frisse inbreng van dio’s is al meerdere malen als zeer waardevol ervaren.”

Gelukkig ervaart docent in opleiding Ties dit ook zo: “Als docent in opleiding vind ik het geweldig om studenten iets bij te mogen brengen, kennis mee te geven en te zorgen voor een inclusieve maatschappij. Dat is waar ik voor sta als docent in opleiding. Ook vind ik het heel prettig dat ik mezelf kan zijn en dat ik word gewaardeerd om wie ik ben. Ik ben er trots op dat ik les mag geven over genderinclusie en seksuele diversiteit, en het ook nog eens positief wordt ontvangen door de studenten en het team.”

Bijdragen aan een lerend regionaal netwerk
mboRijnland wil als aspirant-Opleidingsschool bijdragen aan het verlagen van het lerarentekort in de onze regio’s. Tegelijkertijd geeft het medewerkers binnen het partnerschap de kans kennis te maken met nieuwe inzichten en technieken, waardoor we elkaar scherp houden en elkaar blijven stimuleren. Mede hierdoor vormen we samen met onze partners een lerend regionaal netwerk.

In onderstaande video wordt in het kort uitgelegd hoe aspirant-Opleidingsschool Rijnland te werk gaat.