Categorie archieven: Corporate

mboRijnland organiseert eerste Groene Hart Conferentie voor versterken samenwerking VO en MBO

Vandaag organiseerde mboRijnland voor de eerste keer de Groene Hart Conferentie. Een bijeenkomst voor directeuren van VO-scholen in de regio en mboRijnland. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad verzorgde een keynote samen met Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad. 

Vervolgens namen de heren Tekin en Hagoort naast Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, en Kees Vreugdenhil, bestuur Stichting Fioretti Teylingen, plaats in het rondetafelgesprek ‘Kansen voor de toekomst’. Hier werden thema’s als doorlopende leerroutes, voortijdig schoolverlaten, de afnemende instroom van mbo-studenten en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt besproken.

Otto Jelsma, mboRijnland: “Deze ontmoeting tussen vo en mbo is een mooie eerste stap in de verdere samenwerking. We hopen kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We moeten het met elkaar doen om onze jongeren te begeleiden en zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt.”

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad, voegt hieraan toe: “We willen de talenten van onze studenten optimaal benutten. Dat is hard nodig, aangezien onze samenleving staat te springen om mbo’ers. Een goede samenwerking tussen het vo en het mbo is cruciaal om ervoor te zorgen dat we talent op de best passende opleidingen krijgen”.

Na het plenaire gedeelte gingen collega’s van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs tijdens verschillende workshops met elkaar in gesprek.

 

Doorlopende leerroutes

Doel van deze dag is om de samenwerking tussen vo en mbo nog verder te versterken en te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen om deze verder uit te breiden. Afgelopen jaren zijn al mooie samenwerkingen ontstaan tussen mboRijnland en diverse vo-scholen, waar vmbo-leerlingen op hun eigen school een mbo-2 opleiding kunnen volgen met hun eigen docenten en in hun vertrouwde omgeving. Dat blijkt succesvol om vmbo-leerlingen te stimuleren een vervolgopleiding te volgen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt versterkt.

Henk Hagoort, voorzitter VO-raad: “Het is belangrijk om samen te werken aan het weghalen van de schotten tussen schoolsoorten. Dat is niet alleen goed voor een soepele overgang naar vervolgonderwijs, maar draagt ook bij aan het vergroten van kansengelijkheid voor leerlingen.”

Voortijdig schoolverlaten

Daarnaast is een belangrijk thema het voortijdig schoolverlaten. Om uiteenlopende redenen zijn er nog steeds vo-leerlingen en mbo-studenten die zonder startkwalificatie de school of opleiding verlaten. Na een daling van het percentage voortijdig schoolverlaters in 2019-2020 is het percentage in 2020-2021 weer licht gestegen. Van de vo-leerlingen maakt 0,42% (0,40% het jaar ervoor), de opleiding niet af, voor mbo-studenten ligt dit percentage op 4,94% tegen 4,60% in 2019-2020. In totaal ging het om 24.385 jongeren die zonder startkwalificatie de opleiding of school verlaat (Bron: ministerie OCW, maart 2022). Motivatieproblemen, psychische problemen, de naweeën van corona, verkeerde studiekeuze en liever werken dan in de schoolbanken zijn onderzochte redenen hiervoor.

Stip op de horizon

De bijeenkomst moet er onder meer toe leiden dat vo en mbo elkaar beter weten te vinden en dat vo en mbo samen kunnen zorgen voor een goede start van de jongeren op de arbeidsmarkt.

Foto: Vlnr: Adnan Tekin (MBO Raad), Henk Hagoort (VO-raad), Kees Vreugdenhil (Stichting Fioretti Teylingen) en Otto Jelsma (mboRijnland)

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

mboRijnland maakt als nieuwe partner Leiden Kennisstad compleet

Feestelijke ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad ’23-‘27

Op vrijdag 11 november 2022 is mboRijnland toegetreden als nieuwe partner bij Leiden Kennisstad. De samenwerking Leiden Kennisstad startte in 2017 met de kennispartners Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC en de gemeente Leiden en werd in 2020 uitgebreid met Naturalis Biodiversity Center. De overeenkomst vormt de basis voor verdere versterking van de onderlinge samenwerking.

Foto Simone Both.
Vlnr: Maaike Romijn, Naturalis, Annetje Ottow, Universiteit Leiden, Joeri vd Steenhoven, Hogeschool Leiden, Otto Jelsma, mboRijnland en Fleur Spijker, gemeente Leiden

Maaike Romijn, scientific director Naturalis Biodiversity Center en voorzitter Leiden Kennisstad: “Met Leiden Kennisstad zetten we in op samenwerking om impact te maken op de belangrijke maatschappelijke thema’s zoals gezondheid en lifestyle, kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en duurzaamheid, en cultureel erfgoed. We doen dit samen met de bewoners, en we hebben een prominente plaats voor jongeren en jong talent. Daarom zijn we ook zo blij dat mboRijnland zich heeft aangesloten.”

De samenwerking Leiden Kennisstad heeft veel te bieden voor de vraagstukken en opgaven in de stad en de wereld. Het doel is enerzijds om de kennisinstellingen in Leiden meer te laten floreren en anderzijds om de verbinding tussen de kennis van die instellingen en de inwoners van de stad te versterken. Dit resulteerde onder meer in de eretitel European City of Science die Leiden dit jaar mocht dragen. Verder is o.a. samenwerking rondom het welzijn van studenten versterkt, het Leiden Education Fieldlab (het LEF) opgericht en het programma Leren met de Stad heeft zich als concept doorontwikkeld, wat zowel voor de stad, de studenten én de opleidingen veel impact heeft gemaakt. Daar zijn we met elkaar trots op!

mboRijnland heeft in Leiden maar liefst vijf vestigingen. Hier leren de studenten niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. mboRijnland werkt al op veel vlakken samen met de gemeente Leiden en andere Leidse (kennis-)instellingen, zoals bij PLNT Leiden waar mbo-studenten samen met hbo-studenten begeleiding krijgen bij het starten van een eigen bedrijf. Op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werkt het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences samen met tientallen partners in een publiek-private samenwerking. Met de onlangs toegekende RIF-subsidie wordt de aansluiting van het mbo-onderwijs met de arbeidsmarkt verstevigd. Ook heeft mboRijnland een aantal practoraten waar praktijkonderzoek wordt gedaan. Studenten gaan Leiden in om in gesprek te gaan met bedrijven, bewoners en gemeente op oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.

Otto Jelsma, voorzitter Bestuur mboRijnland: “Leiden profileert zich als kennisstad en mboRijnland maakt Leiden als kennisstad compleet met de bijna 9.000 studenten die een vak leren en daarmee straks een relevante bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, mobiliteit, woningbouw, de zorg, kinderopvang, techniek en horeca.”

mboRijnland is een belangrijke schakel in het Leidse kennis-ecosysteem en daarom een zeer welkome toevoeging aan de samenwerking. Met deze officiële toetreding zet Leiden zich nog sterker op de kaart als City of Science!

Benoemingen Raad van Toezicht mboRijnland

Per 1 september zijn vier nieuwe leden benoemd voor de Raad van Toezicht van mboRijnland. Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijnen waren vier vacatures ontstaan. Daarnaast is door het vertrek van de huidige voorzitter per 1 juli 2022 ook een nieuwe voorzitter benoemd.

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 5 juli 2022 is Bram de Klerck benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht mboRijnland. Hij volgt Yardena Shitrit op die per 1 juli 2022 afscheid heeft genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van mboRijnland.
Bram de Klerck is sinds 1 januari 2020 lid van de Raad van Toezicht van mboRijnland. Hij is directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nur Nurmohamed wordt per 1 september 2022 benoemd als voorzitter van de auditcommissie. Hij is eigenaar van NGIS BV Management, Advies & Toezicht. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van finance en control, bedrijfsvoering breed, verandervraagstukken, risicomanagement en governance. Nur heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in complexe private en (semi-) publieke organisaties.

Mimoent Haddouti wordt per 1 september 2022 benoemd als lid van de auditcommissie. Zij is Global Head First Line Risk & Security en Chief Information Security Officer bij de Rabobank. Ze heeft een brede verantwoordelijkheid op het gebied van wereldwijde cyber security, crisismanagement en risicomanagement binnen het Innovatie en Technologie domein. Daarnaast draagt Mimoent bij aan het creëren van kansengelijkheid in de samenleving door het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor MBO-studenten als één van de oprichters van stichting Power4Talent. Ook is zij lid van diverse adviesraden.

Kathelijne van Kammen wordt per 1 september benoemd als voorzitter van de onderwijscommissie. Zij is plaatsvervangend directeur bij de Politieacademie met de portefeuille onderwijs- en onderzoeksbeleid en kwaliteitszorg. Zij heeft ruime leidinggevende ervaring in het (hoger) beroepsonderwijs en heeft ervaring als toezichthouder in het mbo.

Charina Ori wordt per 1 september 2022 benoemd als lid van de onderwijscommissie. Zij is manager Diversiteit & Inclusie op de Haagse Hogeschool. Zij heeft ruime ervaring als docent, onderzoeker en adviseur op gebied van onderwijs en studentsucces. Ook heeft zij diverse nevenfuncties als  toezichthouder en adviseur bij maatschappelijke organisaties.

Samen met Hugo Fernandes Mendes, lid van de Raad van Toezicht sinds 1 juni 2016, is de raad dan weer compleet. Wij bedanken Yardena Shitrit, René van Leeuwen, Anita van der Wal en Joke Snippe voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Wij zijn verheugd met de benoemingen en wensen de vier nieuwe leden veel succes in hun nieuwe rol.

Namens de Raad van Toezicht mboRijnland,

Bram de Klerck,
Voorzitter Raad van Toezicht

Nur Nurmohamed
Mimoent Haddouti
Kathelijne van Kammen
Charina Ori

Bij mboRijnland maken we content vóór en dóór studenten

Bij mboRijnland vinden we het belangrijk de student centraal te zetten en hun stem te horen. Om onze studenten (elkaar te laten) inspireren hebben we The Social Crew in het leven geroepen. The crew bestaat uit zes mboRijnland studenten van verschillende opleidingen en locaties. Ze gaan bewapend met een vlogkit op pad, om het reilen en zeilen binnen de school te laten zien aan hun medestudenten. Ze doen challenges met elkaar, laten zien wat mboRijnland zo speciaal maakt, gaan vloggen en medestudenten interviewen. Daarnaast wordt The Social Crew ingezet voor de werving van nieuwe studenten. Ze gaan langs bij Open Dagen en laten zien hoeveel verschillende opleidingen mboRijnland rijk is. Zo wordt er content voor en door de student gemaakt. 

 

Ontmoet The Social Crew

Litouwse school onder de indruk van hybride onderwijs mboRijnland

‘Vooruitstrevend. Uitdagend en interessant’. Dat waren de reacties van de twaalf onderwijsmanagers van het Karalius Mindaugas Vocational Training Centre in Litouwen over de diverse vormen van hybride onderwijs van mboRijnland.

De onderwijsmanagers van de mbo-school uit Kaunus in Litouwen namen op 26 en 27 oktober een kijkje in de keuken van de verschillende hybride leertrajecten, die door mboRijnland zijn ontwikkeld. Van Kathinka van Doesum kregen ze in Dutch Innovation Factory in Zoetermeer een presentatie over het (wetenschappelijk) theoretisch kader van hybride leren, ontwikkeld door het Research Lab van mboRijnland. Daarna brachten ze een bezoek aan Experimenteerhuis Zorgtechnologie, een project van het CIV Welzijn & Zorg. Hier kregen ze van studenten Doktersassistenten informatie over zorgtechnologie. Ze waren onder de indruk van de voorlichtingskwaliteiten van de studenten. Dat de studenten ook zorgprofessionals voorlichting gaven over het gebruik van zorgtechnologie in het zorgproces vonden ze ‘impressive’.

Virtuele leerapotheek
Op de tweede dag brachten zij een bezoek aan het Gezondheidsinformatiepunt aan de Breestraat. Hier geven studenten Doktersassistenten gezondheidsmetingen en leefstijladviezen. Vervolgens kregen ze van Sharon Piket en Jolanda Ganzevles een demonstratie van de in ontwikkeling zijnde Virtuele leerapotheek, een samenwerking van het CIV Welzijn & Zorg, twee universiteiten, zes roc’s en diverse brancheorganisaties in de apothekerswereld.” Prachtige voorbeelden van hybride leertrajecten, aldus de Litouwers.

House of Hospitality
Ook waren de Litouwers erg onder de indruk van het diner dat studenten van de afdeling Horeca in het restaurant “Schoolbord” op locatie Lammenschans hadden bereid. ‘Delicious’ en ‘perfect service’. Daarna kregen ze van Marianne Wildeman een presentatie over het hybride onderwijs House of Hospitality. Hierin leren studenten ‘on the job’, waarbij praktijkleren in een instelling voor horeca wordt afgewisseld met praktijk- en theorielessen op school. Opdrachten uit de lessen op school worden uitgevoerd tijdens het praktijkleren en de ervaringen die de studenten in de praktijk opdoen, zijn weer uitgangspunt voor de lessen op school.

Het programma werd afgesloten met een ontmoeting met bestuurslid Saskia Schenning, Klaske Apperloo, directeur Start-Up en verantwoordelijk manager internationale activiteiten en Anne Staring, adviseur kwaliteitszorg.  Ook kregen ze nog enkele presentaties te zien van andere hybride leertrajecten en uitleg over kwaliteitsborging en controle.

Tegenbezoek
De Litouwers waren zeer onder de indruk van het programma. Op korte termijn zal er een tegenbezoek plaatsvinden waarin verdere samenwerking tussen beiden colleges op “internationaal vlak” besproken zal worden met name voor Zorg en Welzijn en Dienstverlening.

Meer weten? Neem dan contact op met organisatoren Guus Wismans en Marcel de Jong.

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Saskia Schenning

Saskia Schenning maakt het College van Bestuur weer compleet sinds het vertrek van Ricardo. We spraken Saskia om haar wat beter te leren kennen.

Hi Saskia, welkom bij mboRijnland. Per 1 augustus, nog in de zomervakantie, ben je begonnen als nieuw lid van het bestuur. Hopelijk kon je er een beetje rustig inkomen de afgelopen maand. Fijn dat we je even kort kunnen spreken om je een beetje te leren kennen. Wat is je indruk van mboRijnland tot nu toe?
Dank voor je welkom en interesse. Ik ben officieel per 1 augustus begonnen bij mboRijnland, maar ik was toen nog op vakantie met mijn gezin in Zeeland. Maandag 16 augustus ben ik echt gestart en heb ik mij vanuit huis ingelezen en mij verder verdiept in mboRijnland. Van het mboRijnland kompas, het jaarverslag en SharePoint tot veel zaken over onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur van mboRijnland. Ook heb ik veel leuke interviews en filmpjes bekeken waarin studenten of docenten aan het woord zijn.

Een week later, maandag 23 augustus, was het tijd om de eerste locatie te bezoeken. Collega-bestuurders Otto Jelsma, Oege de Jong en bestuurssecretaris Cindy Mosseveld hebben mij rondgeleid op Lammenschans in Leiden. Ook hebben we toen het nieuwe LLokaal bezocht. Wat een mooie ontmoetingsplek om met collega’s, bedrijven en overheid samen aan de slag te gaan met leven lang ontwikkelen! Ik begrijp dat veel mensen de locatie nog niet gezien hebben door  alle omstandigheden, maar wat een fijne plek om hopelijk binnenkort eens af te spreken met elkaar of om een bijeenkomst te organiseren! En de koffie is er ook nog eens heerlijk.

Ook ben ik inmiddels begonnen met het bezoeken van onze MBO Colleges op de 6 vestigings- locaties. Tijdens deze bezoeken heb ik allerlei kennismakingsgesprekken met collega’s en externen. Maar het zal nog wel even duren, voordat ik daar klaar mee ben. Erg leuk om de locaties te zien en nieuwe collega’s te leren kennen!

Leuk dat je al wat mensen in het echt hebt kunnen ontmoeten en locaties hebt kunnen zien! Dat is toch een luxe voor veel collega’s in deze tijd. En wat is je indruk van mboRijnland tot nu toe?
Dat het een onderwijsinstelling is die volop in beweging is, met zeer enthousiaste collega’s die zin hebben om met elkaar de volgende stappen te zetten. Ik draag graag bij aan alle ontwikkelingen waar mboRijnland mee bezig is. Verder krijg ik een erg welkom gevoel van de ontmoetingen die ik tot nu toe heb gehad. Collega’s willen mij graag de weg wijzen en mij beter leren kennen. Zo ben ik al 24 uur op stap geweest met Otto, Oege en Cindy met begeleiding van Goudvisie. We hebben elkaar beter leren kennen, de accenten voor dit nieuwe studiejaar kunnen bespreken en hoe we dit zouden willen aanpakken met elkaar en alle andere betrokkenen. Voor de zomervakantie heb ik ook al een kleine Yurt mogen meemaken met bestuur, directeuren en collega’s van de ondersteunende diensten. Ook heb ik voor de zomervakantie de ondernemingsraad en studentenraad gesproken. De eerste beelden beginnen zich langzaam al te vormen!

Welke ervaring of wijze lessen van vorige banen neem je mee naar mboRijnland?
De eerste maanden vooral goed luisteren, kijken en voelen wat er allemaal leeft en speelt. En op basis daarvan mijn beeld bepalen van mboRijnland en welke bijdrage ik daaraan zou kunnen leveren. En dat beeld natuurlijk ook vooral toetsen en in gesprek brengen, zodat ik weet of ik het bij het rechte eind heb of het gevormde beeld nog wat bij moet stellen.

Verder ben ik echt iemand die graag samenwerkt en het vooral niet alleen wil doen. We hebben elkaar nodig om goed onderwijs te kunnen geven, van student, docent, ondersteuner, teamleider, directeur, bestuur, raad van toezicht tot alle bedrijven en overheden waar mboRijnland mee samenwerkt.

Ben je met een bepaalde ambitie voor de organisatie binnengekomen? En zoja, welke?
Ik neem de portefeuille van mijn voorganger Ricardo Winter over. Hier vallen de MBO Colleges Economie, Dienstverlening, Start-Up en VAVO onder. Ook ben ik verantwoordelijk voor het Onderwijsservicecentrum, voortijdig schoolverlaten, zorg en internationalisering. En daarnaast ga ik mij bezighouden met het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het verder ontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen mboRijnland. In onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur heb ik bij mijn vorige werkgever ook veel energie gestoken. Ik zou het mboRijnland gunnen dat de basiskwaliteit van alle opleidingen nog verder op orde is en dat we ons volop kunnen concentreren op hybride en gepersonaliseerd leren plus de samenwerking met bedrijven en overheden die daarvoor nodig is. En verder hoop ik goede samenwerkingsrelaties in- en extern op te bouwen en daarmee studenten en collega’s van dienst te kunnen zijn.

Wat bewonder je aan de organisatie en waar valt wellicht nog winst te behalen?
Ik vind het bijzonder dat er na de fusie zo snel één organisatie is ontstaan, niet alleen in woord maar ook in het hele doen en laten. Dat vind ik echt een knappe prestatie. mboRijnland mag het hele fusietraject nu achter zich laten en volop vooruitkijken en nieuwe stappen zetten. Hiervoor liggen heel veel zaken klaar die nog beter met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Hopelijk helpt mijn frisse blik daarbij.

We zouden het leuk vinden om ook áchter het bestuurslid Saskia te kijken en iets meer over jou als persoon te weten te komen. Wil je iets over jezelf vertellen? Bijvoorbeeld wat doe je graag in je vrije tijd, heb je kinderen, waar woon je? We zijn benieuwd.
Ik ben opgegroeid in Enschede en heb gestudeerd aan de Universiteit Tilburg. Ik woon alweer 25 jaar in Leidschendam-Voorburg, vlakbij de Mall of the Netherlands met de Blue School. Ik woon samen met mijn vriend Rob en onze twee zonen Ole (18 jaar) en Finn (14 jaar). Ole begint nu aan zijn tweede jaar Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Finn zit in klas 2 van het Novum College in Voorburg. Onze dochter Ana (21 jaar) woont in Amsterdam en studeert Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, maar komt gelukkig nog regelmatig in het weekend thuis. Ik hoop op een jaar voor hen waarin ze weer veel op school of de universiteit kunnen zijn. Dit hoop ik natuurlijk ook voor de studenten van mboRijnland!

Naast het werk probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk tijd aan mijn gezin te besteden. Daarnaast houd ik werk-privé in balans door te lezen, tuinieren, yoga en museumbezoek. Ik ben een liefhebber van moderne kunst.

Wat staat je nog bij uit je eigen schooltijd?
Ik heb het altijd fijn gevonden om naar school te gaan. Om zelf te kunnen leren, maar ook door de contacten met andere leerlingen, studenten en docenten. Op de middelbare school heeft mijn docent Nederlands mijn liefde voor taal verder aangewakkerd. En dat kwam zeker omdat zij mijn interesse zag en het gesprek aanging over boeken die we lazen. Komend uit een onderwijsfamilie wilde ik zeker niet het onderwijs in om Nederlands te gaan geven en ben toen Taalkunde gaan studeren in Tilburg. En zie nu waar ik al jaren werk: in het onderwijs! De liefde voor onderwijs is mij blijkbaar toch met de paplepel ingegoten. En ik voel me helemaal op mijn plek.

Bedankt voor dit leuke gesprek en fijn dat we je beter hebben leren kennen. Veel succes en plezier bij mboRijnland!
Jij bedankt, hopelijk treffen we elkaar snel nog eens! Maar nu eerst maar eens goed mijn draai vinden binnen mboRijnland.

Waardering van studenten voor mboRijnland stijgt

Uit onderzoek onder ruim 7000 studenten van mboRijnland blijkt dat de docenten met een rapportcijfer van 7,2 gewaardeerd worden. De jaarlijkse enquête is tussen maart en juni 2021 door studenten van alle opleidingsrichtingen ingevuld. De waardering is op alle onderwerpen*, uiteenlopend van begeleiding en didactiek tot leermiddelen en keuzedelen, gestegen ten opzichte van 2020. Zo heeft de opleiding gemiddeld een rapportcijfer van 6,8 gekregen en de school een gemiddeld rapportcijfer van 6,6.

Bestuursvoorzitter van mboRijnland Otto Jelsma licht toe: “We zijn erg trots op deze resultaten! Elke dag wordt er door iedereen hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de tevredenheid van studenten te verbeteren. De feedback van onze studenten is dan ook een geweldig compliment aan onze docenten. Het was een lastige periode waarin veel flexibiliteit en professionaliteit van docenten en studenten werd gevraagd. We vinden het belangrijk dat studenten tevreden zijn over zowel hun opleiding als over de docenten en dat zij het prettig vinden om bij mboRijnland te studeren.”

Stages
Een overgroot deel van de studenten heeft ‘gewoon’ stage kunnen lopen, ondanks dat bepaalde sectoren zeer hard door de coronamaatregelen zijn getroffen. Slechts 8% van de studenten heeft een alternatieve stage moeten doen, zoals een vervangende opdracht op school. Zoals eerdere jaren wordt de beroepspraktijkvorming door studenten als zeer waardevol ervaren en geven zij aan hier veel te leren.

Online onderwijs
Dit jaar is voor het eerst online onderwijs als onderdeel meegenomen in de enquête, gezien het grootste deel van de lessen al ruim een jaar digitaal plaatsvindt. Dit wordt voor veel studenten als uitdagend ervaren. Zij geven aan dat er thuis vaak teveel afleiding is en dat zij zich minder goed kunnen concentreren dan tijdens de fysieke lessen. Studenten hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor fysieke lessen (90%). De waardering voor docenten is met een 7,2 beoordeeld. De studenten waarderen de manier van feedback geven, motiveren, het geven van korte opdrachten en hoe de docenten hun best doen om de online lessen aantrekkelijker te maken. Afwisseling in de vorm van online lesgeven vinden de studenten belangrijk.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Ruim 200 vavo-studenten van mboRijnland hebben een aparte vragenlijst specifiek voor de Vavo ingevuld. Ook uit dit onderzoek* blijkt dat de tevredenheid ten aanzien van alle onderdelen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De vakkennis van docenten wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,9 en de mentor scoort een 7,5 voor de begeleiding. Wat verder opvalt is dat de opleiding zeer goed aansluit op de verwachtingen van de student (80%) en dat de informatievoorziening aan de student erg hoog gewaardeerd wordt op verschillende onderdelen. Directeur Vavo Judith Geraedts: “We vinden het belangrijk studenten het onderwijs en de begeleiding te geven waar zij behoefte aan hebben. We steken hier veel tijd en energie in en het is fijn dat dit ook zo gewaardeerd wordt. Juist in een periode waar meer contact op afstand plaatsvindt, is het extra belangrijk dat de student zich gesteund voelt en altijd bij ons terecht kan. Ook zijn we als team heel hard bezig om de behoeften van de studenten nog inzichtelijker te maken, zodat we ook voor de lichting nieuwe studenten goed kunnen inspelen op zaken als sociaal welbevinden en vaardigheidslessen.”

Désirée Bierlaagh geïnstalleerd als practor

Woensdag 30 juni is Désirée Bierlaagh van het CIV Welzijn & Zorg na haar practorale rede geïnstalleerd als practor. Hiermee is zij de eerste practor van mboRijnland. Het welzijns- en zorglandschap staat voor een enorme uitdaging. Vragen worden steeds complexer en het arbeidsmarktvraagstuk is groot. Praktische wijsheid is essentieel, zo stelt Bierlaagh in haar rede, om te bewegen naar het goede doen voor mensen in zorg en welzijn, goed werk en goed leren.

Als practor verrichtte Bierlaagh onderzoeken bij projecten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg. Een samenwerkingsverband tussen welzijns- en zorginstellingen, overheid en onderwijs. Het is nodig om tot duurzame oplossingen te komen, die passen bij nieuwe opvattingen over gezondheid, beroepen in welzijn en zorg én de identiteit en ontwikkeling van deze beroepen. Dat is waar het CIV Welzijn & Zorg voor staat en met alle partners samen aan werkt.

De o van onderzoek

“Een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers, met nog een vierde o, namelijk die van onderzoek”, licht Otto Jelsma, voorzitter van het College van Bestuur, mboRijnland in zijn openingsspeech toe. “Met het positioneren van het practoraat binnen het CIV Welzijn & Zorg, wordt onderzoekend geleerd en het belang van onderzoek onderstreept. Mooi om te zien dat steeds meer partijen zich willen verbinden aan zo’n samenwerkingsverband.”

In haar practorale rede vertelt Bierlaagh dat werken in welzijn en zorg altijd relationeel is. “Je stemt voortdurend theoretische kennis en jouw eigen praktische ervaring af, zodat je het goede doet voor die mens en in die bepaalde situatie. Die praktische wijsheid van een mbo’er, waarin je afwegingen maakt om aan te sluiten bij wie de ander is en wat voor hem op het spel staat, maakt het verschil. En vergis je niet hoe belangrijk dat is, want mbo’ers vormen een grote groep onder werkenden in de welzijn en zorg.”

Out of the box

Wat praktische wijsheid is, legt mboRijnland docent Nellie Klaasen uit aan de hand van een voorbeeld. “Door de online lessen tijdens de lockdown zaten veel studenten er doorheen. Draai het om, zei ik. Waar jij nu doorheen gaat, gaan anderen ook doorheen. Hoe kun je hen helpen? Ze kwamen met tal van oplossingen en voerden ze uit, zoals bewegen met ouderen. Praktische wijsheid van mbo’ers vertaalt zich vooral in out of the box denken.” Jan Iedema, wethouder bij de gemeente Zoetermeer en partner van het CIV Welzijn & Zorg: “Wanneer je ze de vrijheid geeft om anders te denken, zie je direct nieuwe en creatieve ideeën ontstaan. No box denken dus.”

Directeur van kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer, Mirjam Companjen vertelt dat zij zelf als mbo’er is begonnen. “Het begint bij geloof in jezelf. Mensen hebben een bepaald beeld bij mbo. Mijn personeel, grotendeels mbo’ers, krijgt de mogelijkheid een opleiding te volgen naast hun werk. Hierdoor leren ze in de praktijk. Je ziet mensen groeien. Emancipatie van mbo’ers is een belangrijk gevolg van het ontwikkelen van en ruimte geven aan praktische wijsheid.”

Het practoraat en het CIV Welzijn & Zorg willen realiseren dat mbo’ers tijdens hun opleiding worden ondersteund in het ontwikkelen van praktische wijsheid. Bierlaagh: “Hen zo opleiden dat zij met plezier hun werk (blijven) doen, geboeid door het vak, door gezamenlijke inspanningen van onderwijs en werkveld. Daarnaast gaat een aantal docenten en werkveldmedewerkers binnen de kenniskring van het practoraat aan de slag als verbindingsofficier. Zij pikken onderzoeksvragen op in de praktijk, doen actieonderzoek en helpen met het verspreiden van kennis.”

Het antwoord op de vraag of praktische wijsheid van mbo’ers het verschil maakt? Bierlaagh: “Nou en of! Maar dat verschil maken kunnen zij niet alleen, het is een opgave van ons allemaal. Ieder van ons is kwetsbaar en veerkrachtig, ieder is zorggever én zorgontvanger. Erachter komen wat voor praktische wijze mbo’ers in welzijn & zorg zinvol is, en wat hen helpt en voor hen werkt, dat gun ik hen en vooral ons allemaal.”

 

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV) is een regionaal samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. Samen met zo’n 40 partners werken we aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. Ook werken we aan ontwikkeling en groei van medewerkers, zodat zij bijdragen aan deze oplossingen. Gericht op welzijn first en technologie in de zorg. Dit doen we onder meer via werkplekleren en moderne leertechnologieën. Dit maakt het CIV Welzijn & Zorg het kloppend hart van hybride leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek. Kijk voor meer informatie op https://civ-welzijnenzorg.nl/.

Ricardo Winter verrast met Koninklijke onderscheiding

Gisteren was het afscheid van Ricardo Winter. Als lid van het College van Bestuur bij mboRijnland heeft hij de afgelopen jaren veel voor het onderwijs betekend. Ricardo heeft zich jarenlang ingezet voor mbo-onderwijs, studenten, docenten en ondersteuners. Zijn afscheid is niet onopgemerkt gebleven. Naast mooie woorden van diverse personen die nauw met hem hebben samengewerkt, werd Ricardo verrast met een Koninklijke onderscheiding. De Leidse burgemeester Henri Lenferink mocht namens Zijne majesteit de Koning Ricardo Winter verrassen met de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester van Leiden Henri Lenferink: “Ricardo is niet alleen voor het vernieuwen om te vernieuwen, maar het moet er echt toe doen. Hij heeft een groot hart voor studenten die het minder hebben en zijn drijfveer is dat elk talent de beste plek verdient in de maatschappij.”

Ricardo: “Hou elkaar vast, wees verdraagzaam en zorg dat je dingen – ook als het moeilijk is  -met elkaar bespreekt. Wees oprecht naar je mensen toe en betrek je mensen. Je hebt docenten, medewerkers en conciërges keihard nodig om de school te dragen.”