Categorie archieven: Techniek & ICT

Ministerie van OCW bespreekt talentuitdagingen tijdens werkbezoek aan Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences

Samen aan de slag voor voldoende gekwalificeerde vakmensen op het Leiden Bio Science Park

Op woensdag 11 januari bracht Henrike Karreman, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een bezoek aan mboRijnland en Janssen Nederland, om meer te weten te komen over het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences op het Leiden Bio Science Park (LBSP).

Het werkbezoek stond in het teken van de onlangs verschenen LBSP Human Capital Agenda ‘Zonder talent geen groei’ en de vraag hoe het publiek private samenwerkingsverband CIV Bio Sciences hieraan een bijdrage kan leveren. Het CIV Bio Sciences richt zich op talentontwikkeling en innovatie van het bio sciences vakonderwijs op het LBSP. Het ministerie van OCW kende recentelijk een zogenaamde RIF-subsidie toe om de verbinding van het mbo-onderwijs met het bedrijfsleven te versterken.

Het werkbezoek startte bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van mboRijnland, gevestigd in de Hogeschool Leiden. Karreman en haar collega’s gingen in gesprek met de aan CIV Bio Sciences verbonden organisaties en woonden een eerstejaars praktijkles chemie en biologie bij. Het tweede deel van het werkbezoek vond plaats bij Janssen Nederland, met onder meer een rondleiding door een laboratorium en een toelichting op de samenwerking tussen het bedrijf en het middelbaar beroepsonderwijs. Janssen is een van de initiatiefnemers en partners van CIV Bio Sciences, omdat zij grote waarde hecht aan de opleiding van nieuwe talenten in de Life Science en Health-sector.

Vliegwiel

Henrike Karreman, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van OCW: “Ik ben onder de indruk hoe de samenwerkende partijen op het LBSP de handen ineen willen slaan om aan de toekomstige vraag aan vooral mbo- en hbo-opgeleide medewerkers te voldoen. De toekenning van de mbo RIF-subsidie kan een vliegwiel zijn om innovatieve en flexibele onderwijsmethoden te ontwikkelen en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven een impuls te geven. Goed om te zien dat er zoveel enthousiasme is bij de partijen die de RIF-aanvraag ondersteunen. Ik wens hen allen veel succes.”

Otto Jelsma, voorzitter CIV Bio Sciences en bestuursvoorzitter mboRijnland: “Het was een eer om Henrike Karreman te ontvangen op het LBSP en met elkaar kansen en uitdagingen te bespreken. De vraag naar gediplomeerd mbo-personeel op het LBSP stijgt de komende jaren met bijna 50%. Reden om ons te buigen over de vraag hoe we voldoende aanwas krijgen en gekwalificeerde mbo-studenten opleiden om aan de arbeidsmarktbehoefte te voldoen.”

Ook Ida Haisma, directeur Stichitng LBSP, is blij met het bezoek van OCW en het gesprek dat plaatsvond: “Goed om het recente rapport ‘Zonder Talent geen groei’ ook onder de aandacht te kunnen brengen van het ministerie. In dat rapport komt duidelijk naar voren dat overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau intensiever moeten en kunnen samenwerken om de grote vraag naar talent op met name mbo-niveau te kunnen realiseren. Fijn dat OCW onze LBSP-aanpak inspirerend vond en een goed voorbeeld van een ‘best practice’ voor de rest van Nederland. De inspanningen van grote en kleine bedrijven en onderwijsinstellingen op het LBSP bewijzen dat het mogelijk is om de komende jaren groei voor het LBSP te blijven waarborgen.”

Talent aantrekken en flexibel onderwijs

Uit onderzoek onder 45 organisaties op het LBSP, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, blijkt dat in 2027 30.000 medewerkers nodig zijn, terwijl er nu 20.000 mensen werken. Een forse stijging, terwijl de instroom in het mbo afneemt en de keuze voor bètatechniek laag is. De grootste uitdaging is dus om (toekomstige) medewerkers aan te trekken. De kennispartners kunnen vervolgens voor passend onderwijs zorgen. Verwacht wordt dat een nieuwe vraag ontstaat naar werkend leren (BBL-onderwijs) en naar flexibel, modulair en gepersonaliseerd onderwijs. In de Human Capital Agenda ‘Zonder talent geen groei’, tot stand gekomen in opdracht van de Hogeschool Leiden en Stichting LBSP, worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen beschreven.

Van uitdaging naar oplossing

Het CIV Bio Sciences zet de onlangs verworven RIF-subsidie in om mede uitvoering te geven aan de adviezen uit de Human Capital Agenda LBSP. In de levendige gedachtewisseling met Karreman en collega’s passeerden de nodige dilemma’s en potentiële oplossingen de revue, die verder zullen worden opgepakt. Denk aan de promotie van bètatechniek of het delen van faciliteiten voor onderwijsdoeleinden.

Over CIV Bio Sciences

Eind 2020 namen mboRijnland, Stichting LBSP, Gemeente Leiden en Janssen Biologics het initiatief voor het CIV Bio Sciences. De publiek-private samenwerking heeft als doel het bio sciences werkveld en het vakonderwijs op het Leiden Bio Science Park goed op elkaar aan te sluiten, zodat voldoende up-to-date professionals worden opgeleid. Het initiatief wordt breed gedragen en bestaat uit mboRijnland, Hogeschool Leiden, ROC Midden Nederland, Techniek College Rotterdam, Leidse Instrumentmakers School, Janssen Biologics, BaseClear, Mimetas, Avery Dennison, CellPoint, Bristol Meyers Squibb, Eurofins PROXY Laboratories, Hal Allergy Group/ HALIX, Naturalis, Hoogheemraadschap van Rijnland, Leids Universitair Medisch Centrum, BioPartner Leiden, Technolab, Biotech Training Facility, Consortium Beroepsonderwijs, Randstad Nederland, Stichting LBSP, Ondernemersvereniging Bio Science Park, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Gemeente Leiden en Regio Holland Rijnland.

Bekijk voor meer informatie over het CIV Bio Sciences deze video en de website.

Foto: Janssen Nederland

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

Ondertekening borgingsovereenkomst doorlopende leerlijnen techniekonderwijs

Op woensdag 2 november vond bij Teylingen College KTS een inspirerende dag plaats vanuit Sterk Techniekonderwijs Leiden, Duin- & Bollenstreek (STO LDB). In de ochtend was een ontbijtsessie voor vertegenwoordigers van het onderwijs, ondernemers en overheid (‘de 3 o’s’). Otto Jelsma, mboRijnland en Kees Vreugdenhil, Stichting Fioretti Teylingen, tekenden een borgingsovereenkomst voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo niveau 2. In de middag vonden workshops plaats over o.a. recycleprojecten en afvalscheiding voor basisschoolleerlingen.

Tijdens de ontbijtsessie werd gesproken over de samenwerking, met als doel het verhogen van de instroom van leerlingen in techniekonderwijs en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De middag stond in het teken van een plastic recycleproject voor basisscholieren, om hen bewust te maken van afvalscheiding en te enthousiasmeren voor techniekonderwijs.

Sterk Techniekonderwijs (STO) is een landelijk project, gesubsidieerd door de overheid, om het tekort aan technische vakmensen aan te pakken. In de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek heeft dat geleid tot een samenwerking tussen tien vmbo-scholen en twee mbo-scholen. De regio heeft te maken met een krimp in de leerlingenaantallen, die voorlopig nog zal aanhouden. Nu het STO-project bijna drie jaar loopt, is het effect al wel te zien: meer leerlingen kiezen voor een techniekprofiel en er is ook een stijging te zien in het aantal leerlingen dat na het vmbo voor een technische mbo-opleiding kiest. De kracht van het project is, volgens projectleider Marten Jan van Olphen van STO LDB, dat “de leerling voorop staat in de onderlinge samenwerking”.

Minder uitval door doorlopende leerroutes

Kees Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur van Stichting Fioretti Teylingen, beaamde de uitspraak van Van Olphen bij het ondertekenen van een borgingsovereenkomst voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo niveau 2: “Ook deze leerroutes zijn in het belang van de leerling”. De overeenkomst werd ook door Otto Jelsma, coorzitter CvB mboRijnland, ondertekend en bezegelt de opbrengst van de samenwerking tussen beide onderwijsinstanties. Aan de overeenkomst ligt een document ten grondslag, dat als blauwdruk dient voor huidige en toekomstige doorlopende leerroutes. Met deze leerroutes kunnen studenten na hun vmbo-examen een mbo niveau 2-opleiding volgen in de vertrouwde omgeving van hun middelbare school, waardoor er minder uitval is. Otto Jelsma: “Het is indrukwekkend om te horen en te ervaren wat er allemaal is neergezet door STO LDB. Dit kan alleen als je vanuit het belang van de student denkt en de schotten tussen de verschillende scholen en tussen de scholen en de bedrijven wegtrekt.”

Samenwerking 3 o’s

Het ondertekenen van de overeenkomst vond plaats tijdens een ontbijtbijeenkomst, waar veel technische bedrijven op af waren gekomen. Zij kampen met personeelstekorten en maakten dankbaar gebruik van de gelegenheid om van gedachten te wisselen met het onderwijs en de overheid om deze tekorten gezamenlijk aan te pakken. De bijeenkomst eindigde dan ook met een interactief ‘regiocafé’, waarbij de 3 o’s gingen brainstormen over wat ze van elkaar nodig hebben en wat ze kunnen bijdragen. André Hahn van Installatiebureau Eval uit Rijnsburg: “Als je kijkt hoe de bedrijven in het proces rondom de leerling worden betrokken, blijft dat nog echt achter. Daar zit een belangrijke volgende verbetermogelijkheid.” Zo stelde hij voor om vraag en aanbod van stageplekken beter op elkaar af te stemmen, zodat bedrijven aan iedere leerling in zijn of haar eigen woonplaats een stageplek kunnen bieden. Om de kwaliteit van de stages te verbeteren zouden leerdoelen beter bekend moeten zijn bij de bedrijven, zodat stagiaires met een hogere leeropbrengst weer op school komen.

Techniek en technologie voor basisscholieren

In de middag vond de STO-bijeenkomst plaats voor de lancering van het plastic recycleproject ‘Vogels eten geen plastic’, waarmee basisscholieren leren over afvalscheiding, duurzaamheid en de natuur. Dit werd omlijst door een presentatie van ‘plastic soup surfer’ Merijn Tinga uit Leiden. Hij onderneemt ludieke acties om aandacht te vragen voor de problemen die worden veroorzaakt door zwerfafval en heeft hiermee onder andere bereikt, dat ook op kleine plastic flesjes en op blikjes statiegeld werd ingevoerd.

Kijk hier voor meer informatie over Sterk Techniekonderwijs in Leiden, Duin- en Bollenstreek.

CIV Bio Sciences haalt subsidie binnen voor aanjagen mbo-onderwijs op Leiden Bio Science Park

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft de projectaanvraag van penvoerder mboRijnland gehonoreerd voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences (CIV Bio Sciences). Met de toegekende subsidie van €746.416 wordt de aansluiting verstevigd van het mbo-onderwijs op de zich snel ontwikkelende arbeidsmarkt op het Leiden Bio Science Park.

In het project investeren 26 CIV-partners – onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden – gezamenlijk in voldoende en goed opgeleid mbo-talent en innovatie op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Een nauwe samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderwijs, ondernemers, onderzoekers en overheid op het gebied van Life Sciences is nodig om met elkaar concrete oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken in de maatschappij.Wethouder Fleur Spijker van de gemeente Leiden: ‘Mbo-opgeleiden zijn een minderheid in de kennisintensieve biomedische industrie. Volgens onderzoek neemt het percentage mbo’ers de komende jaren toe van dertig naar bijna vijftig procent van het personeelsbestand van het Leiden Bio Science park. Dit komt door de groei van productieactiviteiten. Er is veel meer vraag naar mbo’ers dan aanbod. Ze zijn dus broodnodig.’

Toekomstbestendig en flexibel onderwijs
Sandra Migchielsen, programmamanager CIV Bio Sciences, is blij met de toekenning: ‘Het LBSP groeit en bloeit en is sterk afhankelijk van up-to-date geschoolde analisten en procesoperators. Met de subsidie kunnen de partners de gezamenlijke plannen voor toekomstbestendig, flexibel en hybride onderwijs gaan uitvoeren. Ook staan tal van acties op stapel om de instroom van studenten middelbaar laboratoriumonderwijs (MLO) te bevorderen en de bekendheid met de MLO-student in het werkveld te vergroten.’
Ook Ida Haisma, lid CIV-Stuurgroep en directeur Stichting Leiden Bio Science Park is enthousiast: ‘De huidige schaarste aan mbo-talent op het LBSP vraagt om nieuwe en slimme oplossingen. Het is onze visie dat we verder komen als we de krachten bundelen rondom de gedeelde uitdagingen vanuit de Human Capital Agenda.’

Samenwerking partners
Eind 2020 namen mboRijnland, Stichting LBSP, Gemeente Leiden en Janssen Biologics het initiatief voor het CIV Bio Sciences. In 2021 investeerde de provincie Zuid-Holland al in het CIV Bio Sciences via het Human Capital deelakkoord Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen Bio Sciences. De nu toegekende RIF-subsidie van €746.416 euro is voor vier jaar en heeft de focus op aansluiting van het mbo-onderwijs. De aangesloten partners dragen zorg voor tweederde van de projectbegroting (totaal ruim €2.2 miljoen).
De publiek-private samenwerking wordt breed gedragen en bestaat uit mboRijnland, Hogeschool Leiden, ROC Midden Nederland, Techniek College Rotterdam, Leidse Instrumentmakers School, Janssen Biologics, BaseClear, Mimetas, Avery Dennison, CellPoint, Bristol Meyers Squibb, Eurofins PROXY Laboratories, Hal Allergy Group/ HALIX, Naturalis, Hoogheemraadschap van Rijnland, Leids Universitair Medisch Centrum, BioPartner Leiden, Technolab, Biotech Training Facility, Consortium Beroepsonderwijs, Randstad Nederland, Stichting LBSP, Ondernemersvereniging Bio Science Park, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Gemeente Leiden en Regio Holland Rijnland.
Bekijk voor meer informatie over het CIV Bio Sciences deze video en de website.

Mbo’ers met baangarantie

Ze zijn praktisch opgeleid, weten van aanpakken en zijn een voorbeeld voor andere jongeren. Mbo’ers zijn onmisbaar en hebben in bepaalde sectoren een baangarantie. De tekorten op de arbeidsmarkt lopen namelijk op. Niet alleen in de Techniek en de Zorg, maar ook in bijvoorbeeld de Horeca en het Onderwijs. Daan studeerde nog en had al een vast contract op zak. Vandaag neemt Daan je mee in zijn wereld als mboRijnland-student met baangarantie. 

“Ik wilde eigenlijk bij de brandweer, maar door mijn leuke stage in de Installatietechniek besloot ik toch de Techniek in te gaan.” 

Plannen omgooien
Daan is 20 jaar, net 4e jaars-af en doet een opleiding bij Technicus Engineering op locatie Leiden Lammenschans. Hij is samen met een studiegenoot de jongste werknemer in dienst bij Installatiebedrijf Groen & Aldenkamp in Woerden en werkt daar nu als Monteur Elektrotechniek. ‘Ik was 16 toen ik begon met de opleiding Installatietechniek. Het plan was eigenlijk om bij de brandweer te gaan, maar daar heb je een technische achtergrond voor nodig. Dus ik besloot Elektrotechniek bij mboRijnland te studeren om daar technische kennis op te doen. Tijdens een stage in mijn eerste studiejaar kwam ik bij een Installatiebedrijf in Woerden terecht en dat beviel vanaf de eerste dag zo goed, dat ik besloot mijn plannen om te gooien. Voor de komende jaren in elk geval. Want bij de brandweer werken lijkt me ook nog steeds fantastisch.’

Stages zijn belangrijk
‘Ik merkte ook dat ik er goed in was en gevoel voor heb. Mijn vader komt uit de bouw dus Techniek heeft altijd mijn interesse gehad. Als ik moet uitleggen wat elektrotechniek is dan zou ik simpelweg zeggen dat je alles aanlegt wat met stroom te maken heeft, zoals zonnepanelen, lampen, stopcontacten en kabels. Maar je doet bijvoorbeeld ook metaalbewerking en je sloopt en renoveert. Het is heel afwisselend werk en je kunt het lekker zelfstandig doen. Natuurlijk heb ik ook ervaren collega’s met wie ik altijd kan overleggen en van wie ik veel kan leren. Mijn eerste stage was zo’n succes dat ik elk jaar opnieuw bij Groen & Aldenkamp stage heb gelopen. Ik leer veel, het voelt als een familie en ik vind het vak prachtig. Stages zijn heel belangrijk om te ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past. Wat je wel merkt in de Elektrotechniek, is dat de meeste collega’s 40+ en 50+ zijn. Er is weinig jonge instroom in deze sector, waardoor opleidingen verdwijnen en er dus ook geen toestroom is van jonge werknemers. Daar moet dus verandering in komen.’

Praktijkervaring
‘Er stromen ook wel hbo’ers in bij Groen & Aldenkamp, maar zij hebben minder praktijkervaring dan mbo’ers. Samen met een vriend zijn we met 19 en 20 jaar de jongste werknemers van het bedrijf. Het zou leuk zijn als meer jongeren zich aanmelden voor Technische opleidingen. Het grote voordeel is dat je baangarantie hebt. Er is zoveel vraag naar vakmensen, dat ik al een vaste baan aangeboden kreeg door Groen & Aldenkamp toen ik nog studeerde. Ik besloot in dienst te gaan bij het bedrijf als bijbaan, zodat ik nu, ná mijn studie volledig aan het werk kan daar. Ik word regelmatig benaderd via LinkedIn door andere bedrijven met de vraag of ik niet bij hen aan de slag wil. Maar ik zit hier heel goed en zou dat niet in willen ruilen voor een ander bedrijf.’

“Ik word regelmatig benaderd via LinkedIn door andere bedrijven” 

Vooroordelen
‘Ik vind het jammer dat je merkt dat er bepaalde vooroordelen zijn over mbo’ers. Ik krijg weleens de vraag of ik gelukkig ben, omdat ik ‘maar’ mbo heb gedaan. Iedereen heeft elkaar nodig in deze maatschappij en iedereen moet doen waar hij/zij blij van wordt, dat lijkt me het belangrijkste. Ook in de Elektrotechniek hebben hbo’ers en mbo’ers elkaar nodig, omdat zij verschillende ervaringen en skills hebben. Je merkt dat er tegenwoordig door ouders veel gehamerd wordt op het behalen van diploma’s, in plaats van dat hun kinderen blij worden van het werk dat zij doen. Dat zou wel anders mogen van mij.’

Eerste BBL-studenten gestart op de Bouwacademie in Waddinxveen

Vandaag zijn ruim 70 studenten van de BBL-opleiding Bouw gestart met hun opleiding in de Bouwacademie in Waddinxveen. mboRijnland werkt sinds april dit jaar intensief samen met de Bouwacademie; alle BBL-studenten uit Gouda volgen met ingang van het nieuwe studiejaar hun lessen in de nieuwe Bouwacademie. De fantastische werkplaats en mooie lokalen zijn uitgerust met de laatste materialen en machines. Vandaag was de introductie van veel nieuwe eerstejaars BBL-studenten en werden ze ontvangen op hun nieuwe leslocatie. Om dit te vieren werden de studenten in de lunchpauze getrakteerd op een vers frietje en broodje hamburger.

Wil je meer weten over de Bouwacademie? Lees dan dit nieuwsbericht dat in april is verschenen.

Bouwacademie Groene Hart
Bouwacademie Groene Hart
Studenten in de rij voor een frietje en hamburger
Studenten in de rij voor een frietje en hamburger

Tweede prijs voor studenten Bouwkunde bij Hibertad Challenge

Voor het derde jaar op rij haalt mboRijnland een prijs binnen bij de Hibertad Challenge. Myriam van Witteloostuijn, docent Bouwkunde in Gouda: “We laten hiermee zien dat we goed bezig zijn bij de opleiding Bouwkunde en dat we niet onderdoen voor de andere Bouwopleidingen in Nederland. Bovendien zijn we natuurlijk enorm trots op onze studenten die weer zo’n mooi ontwerp hebben gemaakt. Ze zijn een ervaring rijker!”

Al maanden zijn de studenten Bouwkunde bezig met de opdracht van de Hibertad Challenge. Hibertad is een organisatie die zich richt zich op het thema duurzaamheid en wil jongeren bewustmaken en inspireren welke duurzame oplossingen in de bouw kunnen worden gebruikt. De jaarlijkse wedstrijd op het gebied van circulair bouwen is voor alle mbo-scholen.

Dit jaar was de opdracht om een energieneutrale tussenwoning te ontwerpen met zoveel mogelijk losmaakbare ecologische materialen en zo min mogelijk installaties. “Onze studenten hebben een ontwerp gemaakt waarbij de woning helemaal uit elkaar te halen is en er geen enkel schroefje aan te pas komt”, vertelt Myriam trots.

De scholen die meededen waren: mboRijnland Gouda, MBO Utrecht, Technova College Ede, Deltion College Zwolle en Alfa College Hoogenveen. Op 18 mei presenteerden de studenten hun ontwerpen voor een vakjury. Technova College won de eerste prijs, mboRijnland werd tweede en Deltion eindigde op de derde plaats.

De vier studenten die voor mboRijnland hebben meegedaan zijn: Julius van ‘t Sant, Merlijn Bos, Erik Akkermans en Robbin van der Hoek. Julius: “Ik vond de challenge een erg leuke ervaring. De invulling van de lessen veranderde door de challenge en ik had het gevoel dat we echt ergens mee bezig waren, dat ons idee van het huis dat we hebben ontworpen echt gebruikt kan worden.”

Op de vraag wat Julius van de opdracht vond antwoordde hij: “Ik vond de opdracht erg vernieuwend en het toepassen van nieuwe bouwmethodes sprak me erg aan. Veder vond ik het belangrijk om na te denken over de circulariteit van de gebouwen die in de toekomst gebouwd zullen worden.” Julius wil na zijn studie nog verder leren. “Ik wil graag doorstromen naar het HBO om de studie Vastgoed en Makelaardij te volgen. Mijn plan is om in de vastgoed industrie te gaan werken.”

In deze video kun je het ontwerp van de tussenwoning bekijken en er doorheen ‘lopen’

Zangtalent docent William Jansen brengt hem naar America’s Got Talent! 

De telefoon staat roodgloeiend. William Jansen, docent bij mboRijnland, heeft een paar weken terug voor een paar duizend man in een uitverkocht Circustheater in Scheveningen gestaan. Zijn eerste grote concert in Nederland. En nog mooier: hij is uitgenodigd om mee te doen aan Amerika’s grootste talentenshow: America’s Got Talent. William Jansen is de ‘Nederlandse Julio Iglesias’. Hij vertolkt hem perfect. Wat zijn we trots op hem en zijn vakmanschap: zijn kwaliteiten als docent én als zanger!   

Al ruim vier jaar staat hij als docent Nederlands en de andere algemene vakken voor de klas bij College Techniek & ICT in Leiden. Vanaf zijn twintigste combineert hij zingen met lesgeven. Met groot plezier: “Muziek is het mooiste wat er is, maar dat is het onderwijs ook. Als je mensen kunt helpen aan een diploma en je ziet ze jaren later terug en ze zijn succesvol, dat is hartstikke mooi. Het is een dankbaar beroep”, aldus William. Hart van Nederland kwam op 11 mei filmen op school (LMS) en sprak met William. Op 5 mei was William al te zien en te horen bij het televisieprogramma Beau. Zijn bekendheid groeit in binnen- en buitenland! 

Hoe het begon
In 1996 was William de winnaar van de eerste uitzending van de welbekende Soundmixshow dat seizoen, de talentenshow met Hennie Huisman, waar menig Nederlands talent werd ontdekt. William, toen 21 jaar, mocht meteen door naar de Grote Finale 

Sinds die tijd werkt William door de week in het onderwijs en treedt hij in het weekend op tijdens feesten, bruiloften, evenementen. William: “Ik heb altijd in het artiestencircuit gezeten en stond een paar jaar onder contract bij Joop van den Ende, maar dan moet je maar afwachten of daar iets uitkomt. Om de grote massa te bereiken is iets anders nodig. Dat begint nu steeds meer te lopen.”  

In 2019 stuurde William Janz, dat is zijn artiestennaam, een video van zijn vertolking van Julio Iglesias op naar Spain’s Got Talent. En met succes! In het hol van de leeuw schopte hij het tot de halve finales. En toen ging het balletje pas echt rollen.  

Naar aanleiding daarvan ontving William in 2020 een uitnodiging voor America’s Got Talent. Door corona is zijn debuut in Amerika twee jaar uitgesteld, maar dit najaar zal hij optreden voor miljoenen televisiekijkers. Dit najaar reist hij eindelijk af naar Los Angeles. “Dit is gigantisch! Het voelt nog een beetje onwerkelijk, maar het is een droom die uitkomt. Ik maak me geen illusies, alleen al meedoen vind ik geweldig.”  

Grote droom
Op de vraag of een grote zangcarrière zijn toekomstdroom is antwoordt William: “Het is mooi om zoveel mensen te bereiken in zoveel landen. Die waardering vind ik wel heel mooi. Dat is al heel lang mijn droom.” Zijn grote voorbeeld Julio Iglesias zong maar liefst in zes talen, William zingt in het Spaans, Engels, Frans en Nederlands, maar zijn specialiteit is het Spaans. “Ik heb Julio een paar keer ontmoet, hij weet wie ik ben, maar de tijd dat ik hem heb gesproken is maar zo kort. Als ik zo bekend zou worden, zou ik wel graag alle tijd nemen voor de mensen.” Zijn bescheidenheid, vriendelijkheid en charme sieren hem. En zijn Williams grootste kracht, naast natuurlijk zijn zangtalent.  

Zijn vrouw, die toen ze elkaar ontmoetten serveerster was op de plek waar hij regelmatig optrad, en hun twee zoons (14 en 17 jaar) zijn hartstikke trots op hem: “Ze zaten op de eerste rij bij mijn optreden in het Circustheater.” Lachend: “Nee, ze gaan niet mee naar elk optreden, maar weten wel dat een interview en foto’s maken erbij horen.” Na een interview in De Telegraaf kwamen ook de andere media op de lijn. “Het is wel een groot contrast. Het ene moment geef ik les aan studenten en bereid hen voor op hun examens, het andere moment treed ik op voor een uitverkochte zaal en ben ik op televisie. Sommige studenten vertellen in de les dat ze me op televisie hebben gezien.” William probeert zijn twee levens wel geschieden te houden. “Nee, ik ga niet uit mezelf over mijn optreden in het Circustheater beginnen. Ik voel de verantwoordelijkheid om de studenten voor te bereiden op hun examen. De tijd is kostbaar, dus dan ga ik niet in de les over mezelf praten.”  

Eerste Spaanse album
Toch blijft William rustig onder alle commotie en hectiek van de afgelopen weken. “Gelukkig heb ik veel steun aan mijn manager Riny Schreijenberg die al ruim vijf jaar mijn optredens, het licht, geluid, de band en mediaoptredens regelt. Verder laat ik het allemaal maar over me heen komen”, vertelt William glimlachend. “Op 10 juni treed ik op in Barcelona en tot die tijd nog een aantal keer in Nederlandse theaters. Zodra ik weet wanneer de opnames voor America’s Got Talent zijn, hoor je het.” William besluit met een leuk nieuwtje: “Op 17 juni verschijnt mijn eerste Spaanse album ‘William Janz zingt Julio Iglesias’ op alle digitale muziekplatforms. Daarop staan alle bekende nummers van Iglesias en als bonustrack een nummer van mezelf.”     

We wensen William alle geluk van de wereld en veel succes met de voorbereidingen voor America’s Got Talent. 

BBL-opleidingen Bouw mboRijnland verhuizen naar Bouwacademie Groene Hart Waddinxveen

mboRijnland en de nieuwe Bouwacademie Groene Hart gaan samen de BBL-opleidingen Bouw vormgeven en organiseren. Doel is om nog aantrekkelijker en betekenisvoller onderwijs aan te bieden. Dit doen ze in een omgeving die aansluit op de beroepsomgeving; vanaf augustus volgen de BBL-studenten van bouw gerelateerde opleidingen onderwijs aan de nieuwe Bouwacademie in Waddinxveen en niet meer op de locatie van mboRijnland in Gouda.

Arjan van der Hoorn, locatiedirecteur mboRijnland Gouda: “De samenwerking tussen SPB Gouwe en Rijnstreek en mboRijnland is al jaren uitstekend. Met de verplaatsing van de bouw gerelateerde BBL-opleidingen zien wij voor alle partijen toegevoegde waarde. Studenten, docenten, bedrijven en samenwerkende instanties gaan de voordelen merken van deze verhuizing. De Bouwacademie Groene Hart is een centrum voor modern technisch vakmanschap met geweldige faciliteiten. Onze studenten en docenten begeven zich straks in een aansprekende omgeving die aansluit bij de beroepscontext en de studenten worden persoonlijk begeleid. Ook voor bedrijven is het van meerwaarde dat theorie en praktijk straks onder één dak worden verzorgd. Ik voorzie dat er straks veel meer kansen voor samenwerking ontstaan en het onderwijs nog rijker wordt met het oog op verbreden, verdiepen en versnellen.”

In de bouwsector werken veel mbo-scholen samen met opleidingsbedrijven om werkenden in de bouw bij- en om te scholen. De opleidingsbedrijven hebben de beste faciliteiten en het netwerk, de mbo-scholen zorgen voor de didactische input en het vermogen om afgeronde trajecten te certificeren. Door beide werelden bij elkaar te brengen kan sneller worden ingespeeld op innovaties, neemt het adaptatievermogen toe en is flexibel organiseren van onderwijs beter mogelijk.

Door projecten te organiseren op het gebied van bijscholing en leven lang ontwikkelen voor werkzoekenden en studenten fungeert de Bouwacademie in samenwerking met mboRijnland als leerwerkinstituut voor bedrijven, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van bouw-, infra- en installatietechniek. Bovendien zorgt de ontwikkeling van innovatieve projecten in samenwerking met bedrijfsleven voor voldoende toekomstgerichte banen.

Ramon Looije, directeur Bouwacademie Groene Hart en SPB Gouwe en Rijnstreek: “Wij zijn heel blij om mboRijnland als partner en medebewoner van de Bouwacademie Groene Hart te verwelkomen. Met theorie en praktijk onder één dak wordt het voor leerlingen overzichtelijker en ontstaan er mooie kansen voor samenwerking en afstemming. Dat kan alleen maar ten goede gaan komen aan de kwaliteit van het onderwijs en zo leiden tot nog meer goed opgeleide mensen in de bouw.”

Nieuwe opleiding mboRijnland: Eerste Autoschadetechnicus

‘De auto wordt steeds meer een intelligent object’

De gemiddelde autorijder zal het niet beseffen, maar tegenwoordig zit er méér elektronica in een koplamp van de auto dan vroeger in de héle auto zat. Aan alle kanten wordt de auto volgestopt met sensoren. De auto wordt steeds veiliger. Maar na bijvoorbeeld een kopstaartbotsing vraagt het ook veel meer om de schade aan de auto te herstellen. mboRijnland speelt in op een grote behoefte door in augustus 2022 de niveau 3plus-opleiding Eerste Autoschadetechnicus (AST) te starten. Een prachtige cocreatie van autobranche en onderwijs.

Volop ruimte
Ellard de Vries is onderwijskundig teamleider. “Als mboRijnland leiden we jonge mensen zó op dat ze kunnen participeren in de samenleving. Dat ze – als ze dat willen – kunnen doorstromen naar het hbo. En dat ze van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven. Kijk je dan naar de autoschadebranche, dan zie je dat die zich enorm ontwikkeld heeft. Als je vroeger schade reed, was dat een kwestie van uitdeuken en spuiten. Nu komen er veel meer dingen bij kijken. Want in de auto zijn niet alleen heel veel sensoren verwerkt, maar ook geavanceerde batterijsystemen, aluminium, carbon, diverse kunststoffen en hogesterktestaal. Vanuit de wetgeving zijn de normen voor de branche aangescherpt. Alleen met een eerste autoschadetechnicus in huis zal je straks alle schadeherstelwerkzaamheden aan een auto nog mogen uitvoeren. Er is dus volop ruimte in de branche voor goede mensen. Ik ben blij dat wij vanaf augustus die goede mensen gaan opleiden, in een mooie cocreatie met het bedrijfsleven.”

Up-to-date onderwijs
De opleiding Eerste Autoschadetechnicus moet een goed geoutilleerde, herkenbare en mooie plek in de regio vormen. Een bedrijfsschool waarin schadebedrijven, leveranciers, brancheverenigingen, scholen in de omgeving en mboRijnland samenwerken aan innovatie van het onderwijs. Ellard de Vries: “Samen zorgen we ervoor dat we de toekomst aankunnen. Dat we zorgen voor voldoende goed gekwalificeerde medewerkers en up-to-date onderwijs. We spelen in op de veranderingen die de toekomst brengt. We delen kennis met elkaar en leren zo van elkaar.”

Een opleiding die ieder jaar drukker wordt. Waar met trots en passie wordt gewerkt. Waar studenten trots zijn dat ze deze opleiding kunnen volgen. Ellard de Vries: “Wij willen graag gelijke tred houden met het bedrijfsleven. In cocreatie kijken we welke kennis en vaardigheden een eerste autoschadetechnicus nodig heeft. We ontwikkelen de opleiding graag mét de expertise van ons CIV Smart Technology.”

Goede boterham
Samen tot mooie dingen komen: het zit Albèrt de Goey in het bloed. Hij is directeur ABS Autoherstel Ad de Goey, was tot voor kort bestuurslid van Woerdens Techniek Talent, een samenwerkingsverband van overheid, scholen en bedrijfsleven, dat jongeren stimuleert om een technisch beroep te kiezen. Woerdens Techniek Talent realiseerde in 2020 de TechnoHUB, een locatie waar technisch onderwijs wordt gefaciliteerd. Albèrt de Goey is al heel snel betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding.

“Ik heb er alle belang bij dat deze opleiding goed van de grond komt. Wij kunnen jonge mensen goed gebruiken. Zij kunnen in de autoschadeherstelbranche een goede boterham verdienen. Het is ook heel dankbaar werk. Mensen leven een gekreukte auto in en krijgen die glanzend weer terug.”

Auto als intelligent object
“In de nieuwe opleiding leren jongeren alles over de nieuwe materialen en verbindingstechnieken die in de auto worden gebruikt, maar ook over auto-elektronica en wielgeometrie: hoe een auto zich gedraagt op de weg. Ik vind het geweldig dat mboRijnland AST straks als een volwaardige mbo-opleiding aanbiedt. Dat is hard nodig. De auto wordt steeds meer een intelligent object en die moeten we ook zo behandelen.”

Inmiddels hebben zo’n twintig bedrijven hun medewerking toegezegd aan deze cocreatie. Albèrt de Goey: “Ik ben ervan overtuigd, dat de docenten van mboRijnland de input uit onze branche willen gebruiken om een mooie opleiding te maken. En dat wij van mboRijnland kunnen leren hoe we de benodigde vaardigheden zo goed mogelijk over kunnen brengen. We kunnen elkaar daarin versterken.”

School en branche hebben een langetermijncommitment om samen een opleiding te creëren voor scholing, na- en bijscholing, waarin één plus één drie is. Aan het begin van het nieuwe studiejaar zal de eerste lichting studenten met de opleiding beginnen.

Interesse? Lees op de website meer over de opleiding Eerste Autoschadetechnicus