Bekijk voorbeeld werkzaamheden

Meer informatie

Lopende samenwerkingen

Meer informatie

Samenwerken?
Neem contact op

Contactformulier

Voorbeeld werkzaamheden

Onze studenten bieden nieuwe, verfrissende ideeën en kunnen samen met onze docenten werkzaamheden uitvoeren waar u behoefte aan heeft en waar creatieve aanpakken voor nodig zijn. Wilt u zich laten inspireren? Bekijk het overzicht van voorbeeld werkzaamheden hieronder.

Apothekersassistent

De student apothekersassistent leert om recept gestuurde en niet-recept gestuurde zorg te leveren. Dit doet hij of zij door medicatiebewaking en -begeleiding af te stemmen op de patiënt. Denk hierbij aan specifieke kenmerken van de patiënt zoals leeftijd, nierfunctie, meerdere ziektebeelden en/of eerder medicatiegebruik. De apothekersassistent in spé overlegt waar nodig met een apotheker, voorschrijver en/of andere betrokkenen om ook ingewikkelde recepten goed af te kunnen leveren. Hij of zij biedt productzorg op maat waarbij de optimale bewaarcondities van het geneesmiddel in acht worden gehouden. Een onderdeel van productzorg kan zijn een patiënt met slikproblemen een drankje adviseren of een geneesmiddel wat (tijdelijk) niet leverbaar is omzetten naar een vergelijkbaar middel in overleg met de voorschrijver.

Een apothekersassistent werkt met een Apotheek Informatie Systeem voor de verwerking van recepten en geeft advies over zelfzorgmiddelen volgens de Standaarden van Zelfzorg. Tijdens de opleiding bij mboRijnland werkt de student hier ook al mee, in diverse authentieke leersituaties. Een combinatie van theoretische kennis en praktische (communicatieve) vaardigheden trainen de student in een veilige omgeving voor hun stages en verdere werkzame leven. Uniek voor mboRijnland is het leren middels een virtuele apotheek.

Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 3

Wat kunt u verwachten van onze student BMZ:

Onze studenten worden voorbereid op het werken met mensen van alle leeftijden en achtergronden. Tijdens deze driejarige opleiding leren zij hoe ze mensen met verschillende problemen op sociaal, lichamelijk en/of psychisch gebied kunnen ondersteunen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit kan variëren van ouderdomsproblemen tot gedragsproblemen en alles daartussenin. De student leert stap voor stap hoe ze cliënten kan ondersteunen bij hun dagelijkse bezigheden thuis, in een instelling of in een vorm van dagbesteding en bij het functioneren in de samenleving,

Een belangrijke eigenschap die studenten tonen, is hun interesse in anderen en van aanpakken weten. De student heeft aandacht voor de situatie van de client en kan zich goed inleven in hun behoeften.

De student helpt mee om de client een plekje te laten vinden in de maatschappij en contacten te onderhouden met vrienden en familie. Hierin toont de student zijn betrokkenheid en laat zien goed te kunnen luisteren en samen te werken. De student leert om goed contact

te maken en samen te werken met anderen, zoals naastbetrokkenen en andere zorgverleners.

Kortom: de opleiding BMZ leert de student om mensen te ondersteunen op een manier die bij hen past. De student ontwikkelt verschillende vaardigheden om mensen te helpen omgaan met hun situatie. Door deze kennis en vaardigheden in te leren zetten, kan de student een praktische bijdrage leveren aan de ondersteuning van mensen naar een zo zelfstandig en betekenisvol leven.

Doktersassistent

De student doktersassistent is een duizendpoot in de praktijk. Hij of zij werkt zelfstandig om het spreekuur van de arts zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voert hiervoor triage gesprekken om de urgentie van een bezoek te beoordelen en vervolgens de afspraak in te plannen. De student voert zelfstandig kleine medische handelingen uit, zoals het meten van het cholesterolgehalte of opnemen van de bloeddruk. De student ondersteunt de arts bij het uitvoeren van kleine ingrepen. De student kan daarnaast administratieve taken verrichten. Denk hierbij aan het verzorgen van de patiëntenadministratie.
Een mooi voorbeeld van hybride onderwijs binnen mboRijnland is het Gezondheidsinformatiepunt op de Breestraat in Leiden. Iedereen die dat wil kan hier naar binnen lopen voor advies of een korte gezondheidscheck. Studenten van de opleiding Doktersassistent runnen het centrum onder toeziend oog van een docent. Ze staan de bezoekers te woord, geven voorlichting en doen desgewenst enkele metingen. Kijk voor meer informatie op https://mborijnland.nl/?s=gezondheidsinformatiepunt

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het opvoeden, ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren tot en met 21 jaar. Hij of zij richt zich daarbij met name op kinderen/jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstanden, leer-, gedragsproblematiek of opvoedproblematiek. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt (in groepsverband) een stimulerende omgeving voor het leren en ontwikkelen van elk kind/jongere. Afhankelijk van de setting kan de student een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook is hij of zij het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokkenen, zoals interne collega’s en externe deskundigen.

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

De student kan nieuw en leeninstrumentarium implementeren binnen de processen van de centrale sterilisatieafdeling. Ook kan de student vereiste functionaliteitscontroles op de CSA doen voor bijvoorbeeld instrumentarium voor minimaal invasieve chirurgie en boor- en zaagapparatuur. Studenten kunnen binnen een CSA ook werken aan een verbeterplan kwaliteitszorg voor de CSA, de studenten doen dan onderzoek naar efficiëntie en mogelijke verbeteringen en kunnen samenwerken met bedrijven voor hun verbeterplan.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent assisteert de leraar/docent of het (multidisciplinaire) team door individuele leerlingen/studenten of (kleine) groepen te begeleiden bij leeractiviteiten. Hij of zij werkt samen met de leraar/docent/het lerarenteam, maar ook met andere betrokkenen binnen en buiten de organisatie, zoals ondersteunende medewerkers of externe deskundigen. De student heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces. Het voorbereiden, afronden en evalueren van leeractiviteiten behoort tot zijn/haar taak. De onderwijsassistent heeft een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten.

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3)

De pedagogisch medewerker kinderopvang creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans nodig tussen rust en structuur, en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel. Hij of zij biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen en heeft een open houding. De student maakt gebruik van taal en interactievaardigheden om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Hij of zij stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen en heeft daarbij oog voor de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen. Hij of zij werkt samen met collega’s en andere betrokkenen in de omgeving van het kind, en onderhoudt het contact met ouders/vervangende opvoeders.

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 4

Wat kunt u verwachten van onze student PBMZ:

Onze studenten worden voorbereid op het werken met mensen van allerlei leeftijden die problemen ervaren op sociaal gebied, gedragsproblemen, psychische problemen, ouderdomsproblemen of een verstandelijke, lichamelijke- en/of zintuiglijke beperking.

Tijdens de opleiding ligt de focus op het samenwerken, aansturen en ondersteunen van mensen die problemen ervaren op bovenstaande gebieden. En die zelfstandig wonen, in een instelling verblijven of naar een vorm van dagbesteding komen.

Studenten laten zien assertief, integer en toegankelijk te kunnen zijn en dit verder te willen ontwikkelen, en hoe ze zich sterk betrokken kunnen voelen bij anderen. Ze hebben ook een helicopterview en zien daardoor snel wie, wat, waar nodig is. De student leert verschillende begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken toe te passen. Daarnaast leert de student de sociale kaart goed kennen, kan hij/zij de ondersteuning coördineren en naastbetrokkenen inzetten. De student ontwikkelt ook de vaardigheden om snel en verantwoord te handelen in complexe en onvoorspelbare situaties.

Deze eigenschappen en vaardigheden helpen bij het bieden van ondersteuning aan cliënten, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, een plekje in de maatschappij kunnen vinden en contacten met anderen kunnen hebben en onderhouden. En collega’s in dit proces te ondersteunen.

Kortom: de opleiding PBMZ biedt studenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om cliënten te ondersteunen en begeleiden op een professionele en respectvolle manier. Daarbij leert de student hoe deze zijn persoonlijke eigenschappen en vaardigheden kan inzetten om aan de kwaliteit van leven van anderen een positieve bijdrage te leveren.

Sociaal Werker niveau 4

Wat kunt u verwachten van onze student Sociaal Werker:

De student sociaal werk richt zich op het ondersteunen en begeleiden van mensen en het realiseren van activiteiten op verschillende leefgebieden op het terrein van: financiën, wonen, leefbaarheid, werk, opleiding, activiteiten, sociale relaties, zingeving, lichamelijke en psychische gezondheid. De student is erop gericht om hen te helpen hun welzijn, levenskwaliteit en zelfredzaamheid te verstrekken. Het resultaat is dat mensen in staat zijn om zo optimaal mogelijk te functioneren in hun eigen leefomgeving en deel te nemen aan de maatschappij.

De student heeft een positieve grondhouding en gaat respectvol om de mensen. De student stelt zich ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig op naar de mens. In zijn/haar werk is de student er steeds op gericht om de eigen regie van de cliënten te ondersteunen en te versterken. De student kan omgaan met diversiteit, legt verbindingen, toont betrokkenheid, staat open en communiceert duidelijk en passend.

Moeilijke vraagstukken durft de student bespreekbaar te maken. De student activeert en motiveert de cliënt, om zo tot haalbare activiteiten te komen die hun situatie kunnen verbeteren. De student sociaal werker staat midden in de samenleving en werkt naast de mensen. De student reflecteert op zijn eigen handelen, en kan andere professionals en organisaties inschakelen om de beste ondersteuning voor de cliënten te bieden.

Tandartsassistent

De student kan voorlichting geven over mondgezondheid bijvoorbeeld aan peuters, kleuters, basisschoolkinderen, ouderen of mensen met een beperking. De student kan baliewerkzaamheden verrichten in de tandartspraktijk of een gespecificeerde praktijk zoals een implantoloog. De hoofdwerkzaamheden van een student zijn assisteren en zelfstandige behandelingen verrichten met aandacht voor de praktijkvoering rondom de behandeling. Denk hierbij aan voor- en nazorg, maar ook aan het verwerken van instrumentarium.

Verpleegkundige

De student kan zorg verlenen aan één of meerdere zorgvragers. De student is in staat een gesprek te voeren met de zorgvragen over de zorgbehoefte, verzamelt gegevens, analyseert deze en stelt een verpleegkundige diagnose op. Deze wordt besproken en verpleegdoelen worden geformuleerd. De student kan zelfstandig verpleegtechnische handelingen verrichten. Hierbij is aandacht voor de praktijkvoering rondom de behandeling, waarbij de student de zorgvrager begeleidt, ondersteunt en in staat is de voortgang te bespreken en te monitoren.

Verzorgende IG niveau 3

De studenten van VIG/MZ worden bij ons breed opgeleid en zijn hierdoor breed inzetbaar. Het is echter wel mogelijk om uw branche te benadrukken. De student zal dan nog steeds breed opgeleid worden, maar zal de nadruk leggen op uw specifieke doelgroep. Op deze manier wordt een beginnend beroepsbeoefenaar goed voorbereid op het werken binnen uw organisatie.
Tijdens de opleiding leren de studenten het vak vanuit casuïstiek uit de praktijk. Deze casuïstiek kunt u ook zelf aanleveren waardoor het onderwijs nog meer aansluit op uw doelgroep en uw wensen.
De verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg in spé leert gedurende de opleiding te observeren, signaleren en rapporteren. Hij of zij is daarmee een belangrijke schakel binnen de zorgverlening rondom de cliënt en binnen de ketenzorg. Verder leert de student de cliënt te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, te begeleiden bij (dagelijkse) activiteiten, verpleegtechnische vaardigheden uit te voeren en hoe ze de regie van de cliënt kunnen versterken. Met de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg/Medewerker Maatschappelijke Zorg leiden we allround medewerkers op die actief zijn op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Lopende samenwerkingen

Samenwerkingen Alphen aan den Rijn

Samenwerking Penitiaire Inrichting met studenten PBSD
Een groep van zo’n veertig medewerkers van de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen begon in februari 2021 aan de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroep. Het is voor het eerst dat de PI samenwerkt met mboRijnland om personeel verder op te leiden.

Samenwerking mboRijnland en Junis Kinderopvang
De BBL-opleiding Sport en Bewegen is een geheel nieuwe opleiding binnen Junis én binnen de branche. Deze bieden zij samen aan met mboRijnland. Tijdens deze opleiding leren de studenten hoe je (sport)evenementen organiseert, hoe je bewegen in de kleinste vormen stimuleert én hoe je jouw collega’s daarin adviseert.

Samenwerkingen Gouda

Zij-instromers maken carrièreswitch naar de zorg
Een groep van zeventien zij-instromers zet hun eerste stap in de zorg en start met de verkorte mbo-opleiding tot Verzorgende IG in Gouda. Tijdens hun studie werken zij als betaalde medewerkers in de zorg. Dit traject is een samenwerking tussen CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland, ZW Connect, Zorgpartners Midden-Holland, De Zevenster en De Vijverhof.

Leerhuis met Zorgpartners
Een nieuwe praktijkleerroute in de vorm van een leerhuis voor BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkundige. Het is een geheel nieuwe vorm van opleiden waarin de studenten de hele opleiding in de praktijk volgen. De praktijkleerroute is een samenwerking tussen mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland.

BN’ers in het Groene Hart ziekenhuis: Leren van de helden
Het Groene hart Ziekenhuis werkte mee aan een tv-programma waarin 4 BN’ers onder begeleiding van een verpleegkundige voor één maand stage komen lopen. De BN’ers moeten zich ook echt nuttig maken en meewerken. Vanuit dit oogpunt was een basisscholing verpleegkunde gewenst. Ter voorbereiding op de stage hebben de BN’ers een opleiding dag bij mboRijnland gevolgd.

Samenwerkingen Leiden

mboRijnland studenten Sociaal Werk leren werkend in de wijk
Eerstejaars mboRijnland studenten van de opleiding Sociaal Werk in Leiden gaan de wijk in om projecten uit te voeren en activiteiten te organiseren. Enerzijds leren de studenten op deze manier in de praktijk van hun toekomstige collega’s wat welzijnswerk inhoudt. Anderzijds bieden zij extra handen bij de organisatie van de vele activiteiten in de wijk. Dit initiatief is een unieke samenwerking voor de komende drie jaar tussen welzijnsorganisaties SOL, Incluzio, BuZz en mboRijnland.

Samenwerking mboRijnland en speeltuinvereniging Ons Eiland 
Begin 2023 opende de burgemeester samen met buurtkinderen het nieuwe gebouw van speeltuinvereniging Ons Eiland in de Zeeheldenbuurt in Leiden. Het gebouw biedt plaats aan meerdere organisaties, waaronder mboRijnland. Studenten Sociaal Werk gaan onder begeleiding van docenten twee dagen per week aan de slag om activiteiten te organiseren voor buurtgenoten, van jong tot oud. Hiermee leren de studenten in de praktijk.

Samenwerking mboRijnland en BLOS Kinderopvang
De kinderopvang heeft met grote personeelstekorten te maken. Om meer kwalitatief personeel op te leiden, werkt mboRijnland samen met BLOS Kinderopvang aan een verkort BBL-leertraject. Mbo-studenten met een vakopleiding op zak, havisten en vwo’ers kunnen nu in 1,5 jaar tijd worden opgeleid tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Samenwerkingsverband HMC en mboRijnland
Het Haagse ziekenhuis en mboRijnland hebben een maatwerkopleiding tot doktersassistent samengesteld die volledig uit medewerkers van HMC bestaat.

Waardevol vernieuwend onderwijs
Waardevol vernieuwend onderwijs laat zorg en hulp duurzaam aansluiten bij de waarde(n) van cliënten en hun naasten. Daarbij wordt er tijdens de opleiding ingestoken vanuit een interdisciplinaire samenstelling. De instellingen die hierbij zijn aangesloten zijn: Activite, DSV, Topaz, Libertas, Wijdezorg en ZorgVuldig.

Samenwerkingen Woerden

mboRijnland werkt samen met zorginstelling Careyn Weddesteyn
mboRijnland werkt samen met zorginstelling Careyn Weddesteyn in Woerden. We zetten samen leerwerkarrangementen op waar studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende met elkaar een woongroep runnen. Het gaat om een mix van BOL- en BBL-studenten van mboRijnland, MBO Utrecht en hbo-studenten van verschillende leerjaren. Zij draaien in gemengde samenstellingen zowel dag-, avond- als weekenddiensten in een huis met 12 bewoners. 

Samenwerking mboRijnland en Kind & Co Ludens 
mboRijnland en Kind & Co zijn de samenwerking aan gegaan om een BBL-traject te starten, waarbij de studenten in twee jaar hun diploma voor Pedagogisch Medewerker op niveau 3 kunnen halen en daarmee tegelijkertijd praktijkervaring opdoen.

BSO Wijs en mboRijnland bundelen krachten voor groeiende vraag naar pedagogisch medewerkers buitenspelen
BSO Wijs en mboRijnland starten een intensieve samenwerking om het keuzedeel BSO 8-12 jaar uit te breiden op het gebied van avontuurlijk buitenspelen. Het keuzedeel is interessant voor medewerkers van BSO’s zodat zij kinderen óók buiten optimaal kunnen begeleiden.

Samenwerkingen Zoetermeer

Maatwerktraject Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Een uniek samenwerkingstraject tussen mboRijnland Zoetermeer en de Vrouwenacademie in Den Haag, onderdeel van De Mussen. Gehuisvest in de Schilderswijk van Den Haag, biedt men vanuit hier maximale kansen aan de omgeving om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Verkort BBL verzorgende met Respectzorg
Een BBL-opleiding Verzorgende IG (VIG)  in versneld tempo (1.5. jaar) op locatie onder leiding van een docent van mboRijnland.

Start leertraject Thuiszorg Leerweg
Deelnemers volgen gedurende anderhalf jaar een mbo niveau-1 opleiding bij mboRijnland en werken tegelijkertijd minimaal 16 uur per week als huishoudelijke hulp bij een thuiszorgorganisatie. Thuiszorg Leerweg is een samenwerking tussen mboRijnland, De Binnenbaan, Alcura, Vierstroom Hulp Thuis, Thuiszorg Inis, BTO thuiszorg.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV)

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV) is een regionaal samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. Samen met zo’n 40 partners werken wij aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. Ook werken we aan ontwikkeling en groei van medewerkers, zodat zij bijdragen aan deze oplossingen. Gericht op welzijn first en technologie in de zorg. Dit doen we onder meer via werkplekleren en moderne leertechnologieën. Dit maakt het CIV Welzijn & Zorg het kloppend hart van hybride leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek.

Kijk voor meer informatie en de projecten van het CIV op www.civ-welzijnenzorg.nl

Samenwerken? Neem contact op

Heeft uw bedrijf goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces, waar zowel u als onze studenten wijzer van worden? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te verkennen!