Bekijk voorbeeldopdrachten

Meer informatie

Lopende samenwerkingen

Meer informatie

Samenwerken?
Neem contact op

Contactformulier

Voorbeeldopdrachten

Onze studenten bieden nieuwe, verfrissende ideeën en kunnen samen met onze docenten werkzaamheden uitvoeren waar u behoefte aan heeft en waar creatieve aanpakken voor nodig zijn. Wilt u zich laten inspireren? Bekijk het overzicht van voorbeeldopdrachten hieronder.

Agogisch Medewerker Geestelijke Gezondheidszorg

Wat kunt u verwachten van onze student AMGGZ:

De student AMGGZ kan gaande weg de driejarige opleiding steeds zelfstandiger ondersteuning bieden aan cliënten van alle leeftijden met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving. Omdat hij/zij zich steeds bewuster wordt van de effecten van eigen handelen, zal de student steeds meer bij kunnen dragen aan de ondersteuning van cliënten met complexe problematieken. In eerste instantie zal hij/zij zich richten op het ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid. Gaandeweg richt hij/zij zich op het ondersteunen van het herstelproces en de maatschappelijke participatie. Hierbij zal de student ook meer en meer bewuste keuzes kunnen maken voor het inzetten van bepaalde begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken. Ook kan hij/zij schakelen in onverwachte en nieuwe situaties. De student ontwikkelt zijn/haar beroepshouding: neemt initiatieven, heeft een niet-stigmatiserende houding, weet van aanpakken. En leert ook coördinerende werkzaamheden uit te voeren.

Apothekersassistent

De student apothekersassistent leert om recept gestuurde en niet-recept gestuurde zorg te leveren. Dit doet hij of zij door medicatiebewaking en -begeleiding af te stemmen op de patiënt. Denk hierbij aan specifieke kenmerken van de patiënt zoals leeftijd, nierfunctie, meerdere ziektebeelden en/of eerder medicatiegebruik. De apothekersassistent in spé overlegt waar nodig met een apotheker, voorschrijver en/of andere betrokkenen om ook ingewikkelde recepten goed af te kunnen leveren. Hij of zij biedt productzorg op maat waarbij de optimale bewaarcondities van het geneesmiddel in acht worden gehouden. Een onderdeel van productzorg kan zijn een patiënt met slikproblemen een drankje adviseren of een geneesmiddel wat (tijdelijk) niet leverbaar is omzetten naar een vergelijkbaar middel in overleg met de voorschrijver.

Een apothekersassistent werkt met een Apotheek Informatie Systeem voor de verwerking van recepten en geeft advies over zelfzorgmiddelen volgens de Standaarden van Zelfzorg. Tijdens de opleiding bij mboRijnland werkt de student hier ook al mee, in diverse authentieke leersituaties. Een combinatie van theoretische kennis en praktische (communicatieve) vaardigheden trainen de student in een veilige omgeving voor hun stages en verdere werkzame leven. Uniek voor mboRijnland is het leren middels een virtuele apotheek.

Doktersassistent

De student doktersassistent is een duizendpoot in de praktijk. Hij of zij werkt zelfstandig om het spreekuur van de arts zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voert hiervoor triage gesprekken om de urgentie van een bezoek te beoordelen en vervolgens de afspraak in te plannen. De student voert zelfstandig kleine medische handelingen uit, zoals het meten van het cholesterolgehalte of opnemen van de bloeddruk. De student ondersteunt de arts bij het uitvoeren van kleine ingrepen. De student kan daarnaast administratieve taken verrichten. Denk hierbij aan het verzorgen van de patiëntenadministratie.
Een mooi voorbeeld van hybride onderwijs binnen mboRijnland is het Gezondheidsinformatiepunt op de Breestraat in Leiden. Iedereen die dat wil kan hier naar binnen lopen voor advies of een korte gezondheidscheck. Studenten van de opleiding Doktersassistent runnen het centrum onder toeziend oog van een docent. Ze staan de bezoekers te woord, geven voorlichting en doen desgewenst enkele metingen. Kijk voor meer informatie op https://mborijnland.nl/?s=gezondheidsinformatiepunt

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het opvoeden, ontwikkelen, begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren tot en met 21 jaar. Hij of zij richt zich daarbij met name op kinderen/jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstanden, leer-, gedragsproblematiek of opvoedproblematiek. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt (in groepsverband) een stimulerende omgeving voor het leren en ontwikkelen van elk kind/jongere. Afhankelijk van de setting kan de student een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook is hij of zij het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokkenen, zoals interne collega’s en externe deskundigen.

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

De student kan nieuw en leeninstrumentarium implementeren binnen de processen van de centrale sterilisatieafdeling. Ook kan de student vereiste functionaliteitscontroles op de CSA doen voor bijvoorbeeld instrumentarium voor minimaal invasieve chirurgie en boor- en zaagapparatuur. Studenten kunnen binnen een CSA ook werken aan een verbeterplan kwaliteitszorg voor de CSA, de studenten doen dan onderzoek naar efficiëntie en mogelijke verbeteringen en kunnen samenwerken met bedrijven voor hun verbeterplan.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent assisteert de leraar/docent of het (multidisciplinaire) team door individuele leerlingen/studenten of (kleine) groepen te begeleiden bij leeractiviteiten. Hij of zij werkt samen met de leraar/docent/het lerarenteam, maar ook met andere betrokkenen binnen en buiten de organisatie, zoals ondersteunende medewerkers of externe deskundigen. De student heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces. Het voorbereiden, afronden en evalueren van leeractiviteiten behoort tot zijn/haar taak. De onderwijsassistent heeft een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten.

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Wat kunt u verwachten van onze student PBGZ:

De student PBGZ kan gaande weg de driejarige opleiding steeds zelfstandiger ondersteuning en zorg bieden aan cliënten van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en meervoudige beperkingen. In eerste instantie zal hij/zij zich richten op het ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden en het bieden van zorg aan de individuele client. Dat handelen breidt zich uit, afhankelijk van de client, op onder andere ‘het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de regie en het bevorderen van het welbevinden’. Dat betekent dat de student leert om verschillende begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken in te kunnen zetten. Hij/zij zal moeten kunnen schakelen als het gaat om (plotselinge) veranderingen in het gedrag van de client en/of wanneer er zich onverwachte en nieuwe situaties voordoen. Hij/zij leert dit alles af te stemmen met collega’s en andere betrokkenen. De student ontwikkelt een helicopterview en coördinerende taken uit te voeren. In dit alles mag u initiatieven verwachten en dat ze kansen pakt.

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Wat kunt u verwachten van onze student PBSD:

De student PBSD kan gaande weg de driejarige opleiding steeds zelfstandiger ondersteuning bieden aan cliënten van alle leeftijden met meervoudige problematiek*. In eerste instantie zal hij/zij zich richten op het ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden. Maar ook hoe hij/zij kan ondersteunen bij het functioneren in de samenleving. Dus ontwikkelt de student zich in thema’s als: hoe versterk ik de eigen kracht van de client, zijn zelf- en samenredzaamheid, het stimuleren van diens maatschappelijke participatie, rehabilitatie en/of preventie. Dat betekent dat de student leert om verschillende begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken in te kunnen zetten, de sociale kaart goed leert kennen, deze ondersteuning kan coördineren en daarbij ook naastbetrokkenen in kan zetten. Omdat de student in complexe en onvoorspelbare situaties terecht kan komen, zal hij/zij daadkracht moeten ontwikkelen, weten van aanpakken, snel kunnen schakelen en verantwoorde keuzes kunnen en durven nemen.

*o.a. ouderen met ouderdomsproblematieken, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek, asielzoekers, mensen met een verstandelijke problematiek i.c.m. gedragsproblemen

Tandartsassistent

De student kan voorlichting geven over mondgezondheid bijvoorbeeld aan peuters, kleuters, basisschoolkinderen, ouderen of mensen met een beperking. De student kan baliewerkzaamheden verrichten in de tandartspraktijk of een gespecificeerde praktijk zoals een implantoloog. De hoofdwerkzaamheden van een student zijn assisteren en zelfstandige behandelingen verrichten met aandacht voor de praktijkvoering rondom de behandeling. Denk hierbij aan voor- en nazorg, maar ook aan het verwerken van instrumentarium.

Verpleegkundige

De student kan zorg verlenen aan één of meerdere zorgvragers. De student is in staat een gesprek te voeren met de zorgvragen over de zorgbehoefte, verzamelt gegevens, analyseert deze en stelt een verpleegkundige diagnose op. Deze wordt besproken en verpleegdoelen worden geformuleerd. De student kan zelfstandig verpleegtechnische handelingen verrichten. Hierbij is aandacht voor de praktijkvoering rondom de behandeling, waarbij de student de zorgvrager begeleidt, ondersteunt en in staat is de voortgang te bespreken en te monitoren.

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3)

De pedagogisch medewerker kinderopvang creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans nodig tussen rust en structuur, en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel. Hij of zij biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen en heeft een open houding. De student maakt gebruik van taal en interactievaardigheden om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Hij of zij stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen en heeft daarbij oog voor de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen. Hij of zij werkt samen met collega’s en andere betrokkenen in de omgeving van het kind, en onderhoudt het contact met ouders/vervangende opvoeders.

Verzorgende IG/Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)

De studenten van VIG/MZ worden bij ons breed opgeleid en zijn hierdoor breed inzetbaar. Het is echter wel mogelijk om uw branche te benadrukken. De student zal dan nog steeds breed opgeleid worden, maar zal de nadruk leggen op uw specifieke doelgroep. Op deze manier wordt een beginnend beroepsbeoefenaar goed voorbereid op het werken binnen uw organisatie.
Tijdens de opleiding leren de studenten het vak vanuit casuïstiek uit de praktijk. Deze casuïstiek kunt u ook zelf aanleveren waardoor het onderwijs nog meer aansluit op uw doelgroep en uw wensen.
De verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg in spé leert gedurende de opleiding te observeren, signaleren en rapporteren. Hij of zij is daarmee een belangrijke schakel binnen de zorgverlening rondom de cliënt en binnen de ketenzorg. Verder leert de student de cliënt te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, te begeleiden bij (dagelijkse) activiteiten, verpleegtechnische vaardigheden uit te voeren en hoe ze de regie van de cliënt kunnen versterken. Met de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg/Medewerker Maatschappelijke Zorg leiden we allround medewerkers op die actief zijn op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Lopende samenwerkingen

Samenwerkingen Alphen aan den Rijn

Samenwerking Penitiaire Inrichting met studenten PBSD
Een groep van zo’n veertig medewerkers van de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen begon in februari 2021 aan de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroep. Het is voor het eerst dat de PI samenwerkt met mboRijnland om personeel verder op te leiden.

Samenwerkingen Gouda

Zij-instromers maken carrièreswitch naar de zorg
Een groep van zeventien zij-instromers zet hun eerste stap in de zorg en start met de verkorte mbo-opleiding tot Verzorgende IG in Gouda. Tijdens hun studie werken zij als betaalde medewerkers in de zorg. Dit traject is een samenwerking tussen CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland, ZW Connect, Zorgpartners Midden-Holland, De Zevenster en De Vijverhof.

Samenwerkingen Leiden

Student Onderwijsassistent Thimo ontwikkelt app voor mensen met autisme bij PLNT Boost!
Samen met PLNT Leiden (het innovatie- en ondernemerschap centrum) lanceert mboRijnland het PLNT BOOST! programma. Studenten met een innovatief idee krijgen de kans om extra stappen te zetten. PLNT BOOST! is er voor studenten van mboRijnland die een goed idee hebben en hier graag een bedrijf van willen maken. PLNT BOOST! duurt één kalenderjaar (studenten die afstuderen kunnen mee blijven doen). Zo heeft in 2021 een student Onderwijsassistent deelgenomen met zijn mooie idee om voor mensen met autisme een app te ontwikkelen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van PLNT BOOST!

mboRijnland studenten Sociaal Werk leren werkend in de wijk
Eerstejaars mboRijnland studenten van de opleiding Sociaal Werk in Leiden gaan de wijk in om projecten uit te voeren en activiteiten te organiseren. Enerzijds leren de studenten op deze manier in de praktijk van hun toekomstige collega’s wat welzijnswerk inhoudt. Anderzijds bieden zij extra handen bij de organisatie van de vele activiteiten in de wijk. Dit initiatief is een unieke samenwerking voor de komende drie jaar tussen welzijnsorganisaties SOL, Incluzio, BuZz en mboRijnland.

Waardevol onderwijs brengt school naar de werkplek
In 2018 is mboRijnland gestart met het project “Radicale Vernieuwing Waarde-Vol Onderwijs®”.  RVWO vernieuwt het zorgonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van mensen met een zorgvraag en hun naasten én zorgprofessionals hun werk met plezier doen. De praktijk-leerroute wordt uitgevoerd door zorgorganisaties ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz in samenwerking met mboRijnland en Hogeschool Windesheim.

Samenwerkingen Leidschendam-Voorburg

Binnenkort meer informatie

Samenwerkingen Woerden

Onderwijsassistenten mboRijnland Woerden werken samen met Verkeerstuin Utrecht
In het derde leerjaar van de opleiding onderwijsassistent volgen de studenten de cursus ‘Kind in Verkeer’.  Voor deze lessenserie heeft de locatie Woerden al 2 jaar een samenwerkingsverband met de Verkeerstuin. De Verkeerstuin is een gebied in Park Transwijk in Utrecht waar kinderen in een gecontroleerde omgeving actief kennis kunnen maken met diverse verkeerssituaties.

Samenwerking BSO Wijs
BSO Wijs en mboRijnland starten een intensieve samenwerking om het keuzedeel BSO 8-12 jaar uit te breiden op het gebied van avontuurlijk buitenspelen. Het keuzedeel is interessant voor medewerkers van BSO’s zodat zij kinderen óók buiten optimaal kunnen begeleiden.

Samenwerkingen Zoetermeer

Samenwerking scholenkoepel OPOZ met studenten Onderwijsassistent
Een klas studenten loopt vanaf het tweede schooljaar stage bij een OPOZ school. Studenten die dit traject volgen in hun tweede leerjaar krijgen meer lessen, waardoor deze groep studenten in het derde leerjaar eerder klaar is met de opleiding.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV)

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV) is een regionaal samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. Samen met zo’n 40 partners werken wij aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. Ook werken we aan ontwikkeling en groei van medewerkers, zodat zij bijdragen aan deze oplossingen. Gericht op welzijn first en technologie in de zorg. Dit doen we onder meer via werkplekleren en moderne leertechnologieën. Dit maakt het CIV Welzijn & Zorg het kloppend hart van hybride leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek.

Kijk voor meer informatie en de projecten van het CIV op www.civ-welzijnenzorg.nl

Data Collegedagen – College Welzijn & Zorg

15 september 2022, 4 oktober 2022, 21 november 2022, 14 februari 2023 en 28 april 2023

Samenwerken? Neem contact op

Heeft uw bedrijf goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces, waar zowel u als onze studenten wijzer van worden? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te verkennen!