College Leven Lang Ontwikkelen / Contractonderwijs

Leven lang ontwikkelen (LLO)

Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij. Andere banen verdwijnen. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Daarom krijgen zowel werkenden als niet-werkenden straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling. Zo blijven ze beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. Met ons contractonderwijs willen wij mensen ondersteunen bij het leven lang ontwikkelen. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van het College Contractonderwijs.

Veranderende werkwijze

Tot 2019 ontwikkelde het team contractonderwijs/leven lang ontwikkelen een eigen onderwijsaanbod, eigen cursussen en trainingen dus. Hiermee zijn we gestopt. We richten ons nu op het verkopen van de modules die de Colleges van mboRijnland ontwikkelen. Zij weten immers als geen ander hoe ze onderwijs moeten ontwikkelen.

Tegelijkertijd ondersteunen we de Colleges bij het onderzoeken van de vraag van het werkveld naar cursussen en trainingen. Waar hebben bedrijven en instellingen behoefte aan? Waar liggen kansen? Welke cursussen en trainingen helpen werknemers om bij te blijven, om te scholen of een andere baan te vinden. We helpen de Colleges dus bij het zoeken van de scholingsvraag in de samenleving. Dat is belangrijk, met name ook omdat het aantal reguliere mbo-studenten de komende jaren afneemt.

Die veranderende werkwijze hebben we het afgelopen jaar ingezet. De komende jaren gaan we die uitbreiden. Zo zorgen we dat we onderwijs ontwikkelen waar werkelijk vraag naar is.

Een fysieke plek

Om vraaggericht onderwijs te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat we direct contact hebben met bedrijven, instellingen en werknemers en werkzoekenden. Een fysieke plek kan daarbij helpen. Een knooppunt van relaties, zeg maar, of, zoals wij het noemen: de plint.

Vorig jaar zijn we gestart met het ontwikkelen van een dergelijke fysieke plek in de locatie Lammenschans in Leiden. Hier kunnen bedrijven, instellingen en mensen met een scholingsvraag met ons in gesprek gaan. We kunnen dan de scholingsvraag verhelderen en samen onderzoeken welke trajecten of modules daar op kunnen aansluiten. Die fysieke plek biedt ook de mogelijkheid om er onderwijs te bieden. En we geven mensen de kans om in de experience ruimte een vak te ervaren. In Leiden ontwikkelen we de Plint onder andere in samenwerking met het UWV, CSS Breda en the House of Skills. Het is de bedoeling dat de Plint in Leiden in september 2020 opengaat.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat mboRijnland in iedere vestiging een fysieke plek heeft voor het contractonderwijs/leven lang ontwikkelen, altijd in nauwe samenwerking met de partners in de verschillende regio’s.

Onderwijsaanbod 2019 en doelen 2020

De veranderende werkwijze heeft ertoe geleid dat het aantal modules is teruggebracht. Tegelijkertijd leiden de modules van de Colleges die we nu verkopen tot voldoende omzet. Ze spelen goed in op de vraag van het werkbeld. We hebben in 2019 zes cursussen verkocht: baby’s in het vizier, de digitale werkplaats, Nederlands voor pedagogisch werkers, pedagogisch coach kinderopvang, rekenen voor onderwijsassistenten, taallessen Nederlands NT1 en NT2. Het speciale traject voor medewerkers van Kraamzorg De Waarden wordt de komende jaren uitgebouwd. De komende jaren willen we het aantal verkochte cursussen vergroten.

Doelstellingen 2020

Aantal modules in 2020 Samenhangend aanbod Online platform
8 open modules Voor vijf markten is een samenhangend modulair onderwijsaanbod beschikbaar. We hebben een digitaal platform ontwikkeld met video’s, online cursussen en podcasts.
Lees het uitgebreide artikel over het maatwerktraject voor Kraamzorg De Waarden:
https://mborijnland.nl/nieuws/eerste-studenten-halen-branchediploma-kraamzorg/

Teamontwikkeling

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het optimaliseren van de werkprocessen voor de verkoop en organisatie van het onderwijs. We baseren ons daarbij op de inzichten van lean werken en de nieuwste kennis over verkooptechnieken. In 2020 gaan we verder met die ontwikkeling. We verwachten daardoor binnen drie tot vier jaar een omzet van tien miljoen euro te behalen.

Doelstellingen

Omzet Samenstelling salesteam Salesplan
De omzet groeit in 2020 tot

€ 850.000.

We breiden het salesteam uit met een senior en junior online expert. We hebben een salesplan opgesteld en omzetdoelstellingen voor de jaren na 2020 geformuleerd.
Lees meer over onze accountmanagers:

https://mborijnland.nl/contractonderwijs/accountmanagers/

Fysiek samenwerkingsplein

We zijn in 2019 begonnen met de voorbereidingen voor een samenwerkingsplein – de Plint, zoals we het noemen. Dit moet in 2020 een fysieke plek in het gebouw Lammenschans in Leiden worden. Hier kunnen werknemers en medewerkers van mboRijnland en andere instellingen en bedrijven terecht voor vragen over loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Loopbaanadviseurs en scholingscoaches geven dan advies. Ook is het voor mensen mogelijk om er vragen over scholingen en trainingen te stellen. Bovendien is de Plint geschikt om er trainingen te geven. De Plint moet het bruisend hart van het leven lang ontwikkelen van mboRijnland worden.

Doelstellingen

Werkwijze Plint Samenwerking Uitbreiding
Het samenwerkingsplein is gerealiseerd en functioneert goed. Vier partners uit de regio zijn betrokken bij het samenwerkingsplein. We breiden het samenwerkingsplein uit naar twee andere vestigingslocaties van mboRijnland.

Betrouwbare bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is belangrijk. Wij willen effectief en efficiënt functioneren. Operationele excellentie nastreven. De financiën en administratie moeten op orde zijn. De samenwerking tussen alle betrokken mensen moet goed zijn. Daarnaast is het belangrijk dat we de kwaliteit van de trainingen goed in beeld hebben. Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar zijn de klanten tevreden over? Wat zien ze graag veranderd? Als we daar het antwoord op hebben, kunnen we ons scholingsaanbod verbeteren. In 2019 hebben we de basis voor onze organisatie goed neergezet. We werken volgens strakke processen en protocollen en maken onderling heldere afspraken over de resultaten die we willen behalen. Die basis willen we de komende jaren verder uitbouwen. Ook willen we een stabiele Flex-pool van docenten en andere medewerkers hebben. Dat helpt om onze ambities te verwezenlijken.

Doelstellingen

Werkwijze Monitoring Flex-pool
We werken volgens de principes van Lean Makigami en Level Up Victory 6. We geven de Colleges ieder tertiaal een sales- en kwaliteitsrapportage. Op de website staat een wervingstekst voor het werven van medewerkers voor onze flex-pool.
Lees meer over onze werkwijze:

https://mborijnland.nl/contractonderwijs/