Studentenstatuut

Als student heb je bepaalde rechten, maar tegenover rechten staan ook plichten. Dit statuut kreeg niet voor niets als titel mee: ‘Wat mag en moet’. Als afspraken over allerlei zaken die zich op school kunnen voordoen duidelijk zijn, is het ook makkelijker om elkaar er op aan te spreken als dat nodig is. Deze afspraken gelden naast de afspraken die met je zijn overeengekomen in de onderwijsovereenkomst.

Dit studentenstatuut is daarbij een hulpmiddel. Het geeft je als student houvast, het helpt je om conflicten te voorkomen en het verbetert de sfeer op school. Het statuut legt daarvoor een aantal basisrechten en –plichten vast die voor alle studenten van mboRijnland gelden. Bijvoorbeeld over gelijke behandeling, de bescherming van je privacy en de veiligheid op school. Sommige onderwerpen worden nog verder uitgewerkt in andere documenten, die je nog tijdens je opleiding aangeboden krijgt.

Met dit studentenstatuut hoopt mboRijnland een bijdrage te leveren aan een goede sfeer op school. Een sfeer waarin we elkaar durven te wijzen op elkaars verantwoordelijkheden. Een sfeer waarin iedereen zicht prettig voelt en waarin je in staat bent een goed studieresultaat te behalen. Want daar gaat het tenslotte om in een school.

Download het studentenstatuut via de links hieronder:
Studentenstatuut mbo
Studentenstatuut vavo

Bijlagen:

Studentenstatuut bijlage – Bindend studieadvies 

Studentenstatuut bijlage – Procedure Verbetertraject Studievoortgang

Studentenstatuut bijlage – Examenreglement geldig vanaf 1 augustus 2023

Studentenstatuut bijlage – Huishoudelijk reglement afname examen

Studentenstatuut bijlage – Commissie van Beroep voor Examens

Studentenstatuut bijlage – Klachtenreglement

Studentenstatuut bijlage – Privacyreglement

Studentenstatuut bijlage – Reglement ongewenst gedrag

Studentenstatuut bijlage – Reglement geschillenadviescommissie

Studentenstatuut bijlage – Reglement verantwoord ICT gebruik studenten

Studentenstatuut bijlage – Regeling zwangere studenten

Studentenstatuut bijlage – Regeling studerende ouders

Vavo

Studentenstatuut bijlage – Examenreglement vavo Next College

Studieadvies en verbetertraject – vavo Next College