Goed bezochte miniconferentie over Human Capital Agenda Leiden Bio Science Park

Samen op expeditie met CIV Bio Sciences: iedereen voelt de urgentie

Het grootste life sciences & health-cluster van Nederland. Een grote schaarste aan goed opgeleide arbeidskrachten in de farmaceutische en biotechnische industrie. Onderwijs, beroepenveld en overheid die veel waarde hechten aan de Human Capital Agenda. Dat is het decor waarin het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences opereert. Programmamanager Sandra Migchielsen verwelkomde op dinsdag 19 april de deelnemers van een kleine conferentie. Zij werden bijgepraat over de verschillende human capital initiatieven op het Leiden Bio Science Park (LBSP) en gingen in gesprek om samen een ’ecosysteem leven lang ontwikkelen’ te bouwen.

Het Leiden Bio Science Park wil graag het Boston aan de Noordzee worden, een innovatiedistrict. Boston, waar de health sector de grootste banenmotor is. Waar ’s werelds grootste bedrijven in de biotechnologie zijn gevestigd. Het LBSP is al een eind op weg. Het heeft de afgelopen 35 jaar een sterke positie verworven als het grootste life science & health-cluster van Nederland. Het park bevindt zich in de top 5 van Europa en heeft wereldwijd alleen maar aan aanzien gewonnen. Maar ambities blijven onvervuld wanneer er onvoldoende goed opgeleide mensen zijn om ze te verwezenlijken. Daarom wordt de urgentie van de Human Capital Agenda breed gevoeld. De grote vraag op deze door CIV Bio Sciences belegde conferentie is dan ook: hoe en waar kan samenwerken een vliegwiel zijn voor de Human Capital Agenda en een leven lang ontwikkelen?

Hoe kan samenwerken een vliegwiel zijn voor de Human Capital Agenda

en een leven lang ontwikkelen?

Dat de locatie potentie genoeg biedt, benadrukt Bart van Zijll Langhout, voorzitter van de Stichting LBSP. “Wij werken hier al ruim dertig jaren in de triple helix. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs kennen elkaar op allerlei niveaus. Life sciences & health is een sector van de toekomst, waarvoor we mensen moeten opleiden, omscholen en bijscholen. De ontwikkelingen gaan snel. Daarom moeten we écht werken aan een leven lang ontwikkelen, zodat werknemers ook over vijf of tien jaar nog gelukkig zijn in hun werk.”

Vertrouwen
In die ontwikkeling pakt het CIV Bio Sciences een specifieke rol op. In 2021 heeft penvoerder mboRijnland namens de CIV-partners een driejarig akkoord gesloten met de Economic Board Zuid-Holland, om een ecosysteem tot stand brengen, dat een leven lang ontwikkelen initieert en stimuleert op mbo- en hbo-niveau. Dit ecosysteem is een van de initiatieven die op het Leiden Bio Science Park de Human Capital Agenda moeten helpen verwezenlijken.

Het motto van deze CIV-bijeenkomst is ‘Samen op expeditie’. Samen sta je sterker dan alleen in de opgave om voldoende goede mensen op te leiden via regulier onderwijs en/of, bij- en nascholingstrajecten. In die term ‘expeditie’ zit ook iets spannends. Je gaat een nog onbekende toekomst tegemoet, waarin je samenwerkt op basis van onderling vertrouwen.

Integrale aanpak nodig
Het aantal vacatures in Leiden is hoger dan dat van Amsterdam en Eindhoven bij elkaar. Het dashboard Zuid-Holland InZicht geeft een actueel inzicht in arbeidsmarktinformatie, waardoor beter kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Sinds kort is er ook een specifiek dashboard voor life sciences & health. Met een leven lang ontwikkelen kun je ervoor zorgen dat je medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen, wat nodig is vanwege het veranderende werk en waardoor je ze langer aan je bindt. Carolien Wetzels, strategisch projectadviseur Human Capital bij de Economic Board Zuid-Holland, maakt het belang van bij- en nascholingen inzichtelijk. “Als je een werknemer één jaar lang een vorm van scholing aanbiedt, stijgt zijn of haar productiviteit met 5 tot 14 procent.”

‘Als je een werknemer één jaar lang een vorm van scholing aanbiedt,

 stijgt zijn of haar productiviteit met 5 tot 14 procent’

Zij kijkt ernaar uit dat bedrijfsleven, overheid en onderwijs binnen het ecosysteem leven lang ontwikkelen nog beter gaan samenwerken, met als beoogde resultaat het bijscholen van 200 werknemers.  “Daarvoor is echt een integrale aanpak nodig. CIV Bio Sciences kan daarin een mooie rol spelen. Wat mij betreft blijven we niet praten, maar gaan we gewoon doen. Klein beginnen en vandaaruit kijken hoe je kunt opschalen.”

Samenwerken loont
Dat samenwerken loont, wordt duidelijk in de twee inspiratiesessies. Zo heeft het Centrum Bioscience en Diagnostiek van de Hogeschool Leiden samen met partners uit het werkveld de cursus Pathologist’s Assistant ontwikkeld. Manager Maria Plug vertelt graag over dit mooie voorbeeld van samen optrekken. “Een brede werkgroep heeft de competenties en leerdoelen geformuleerd. Wij leveren de basiskennis, de didactiek, de opdrachten en de coaching van de deelnemers. Onze partners Symbiant en Antoni van Leeuwenhoek zorgen tijdens de cursus voor de inhoudelijke verdieping. De praktijk leren de deelnemers op hun eigen werkplek. Samen onderwijs ontwikkelen en geven resulteert in actueel eigentijds onderwijs en in tevreden cursisten.”

Verrassende vraag
Noëlle van Deventer verzorgt de tweede deelsessie. Zij is marketing communicatie manager bij TechnoLab Leiden, dat onderwijs verzorgt over thema’s en technieken van de toekomst. Noëlle: “Wij koppelen mbo-, hbo- en wo-studenten aan bedrijven in zogenoemde challenges. Tijdens zo’n challenge werk je als student in een gemengd team van diverse studierichtingen en opleidingsniveaus samen met een bedrijf aan innovatieve oplossingen voor echte casussen.”

Voor deze miniconferentie heeft Noëlle een MLO-stagiair meegenomen. Tijdens de deelsessie vraagt zij de vertegenwoordigers van aanwezige bedrijven hoe de loopbaan van deze student zich bij hen zou kunnen ontwikkelen. Voor de bedrijven een verrassende vraag. Al gauw ontstaat een levendige dialoog met concrete ideeën voor (parkbrede) oriëntatie en educatie.

Nu doorpakken
Aan het einde van de bijeenkomst is iedereen nog volop aan het netwerken. Voor programmamanager Sandra Migchielsen een kans om even te reflecteren. “Partijen willen zelf meer samenwerken. Dat is mooi. We gaan nu doorpakken en dat ecosysteem leven lang ontwikkelen ook echt bouwen. Een projectteam neerzetten. De eerste concrete ideeën doorpakken. Een aantal nieuwe deelnemers gaf aan te willen aansluiten bij het CIV. Iedereen die actief mee wil doen, is welkom. Kortom, samen op expeditie.”