Ontwikkelingen College Gezondheidszorg & Welzijn

College Gezondheidszorg & Welzijn

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van de Colleges Welzijn en Gezondheidszorg. Beide colleges hebben besloten om in 2021 één College te volgen. In de praktijk vloeien beide sectoren immers ook steeds meer samen. Eerst lees je enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van het college. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda.

Strategische ontwikkelingen

Intensievere studieloopbaanbegeleiding

Doorstroomprogramma pabo

Vanaf augustus 2019 kunnen studenten weer het doorstroomprogramma mbo-pabo volgen. Hiermee worden zij goed voorbereid op een overstap naar het hbo. Studenten die in het laatste jaar van een niveau 4 mbo-opleiding zitten en verwachten voor de zomervakantie hun diploma te halen, komen in aanmerking voor het programma. Hierin zijn leren en praktijk nauw met elkaar verbonden. Studenten krijgen vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek en werken aan projecten. Ook krijgen zij basisvakken als Rekenen en Nederlands en proeven zij alvast de sfeer op de hogeschool. Ze maken ook kennis met hbo-vaardigheden en lopen één dag in de week stage op een basisschool. Na afronding van het programma zijn de studenten klaar voor toelating op de pabo.

Lees meer over een mooi duaal traject:
https://civ-welzijnenzorg.nl/project/openbaar-primair-onderwijs-zoetermeer/

Beroepspraktijkvorming

Meer contact school-leerbedrijf

Een goed contact tussen stage-instelling, student en docent is belangrijk voor het leerproces van studenten. Daarom hebben de docenten meer uren gekregen om de stage-instellingen te bezoeken en gesprekken te voeren met de praktijkopleiders en studenten. Verder hebben we een lint-stage ingevoerd. Dat betekent dat studenten gedurende een bepaalde periode meerdere dagen per week stage lopen. De andere dagen zijn ze op school voor onderwijs en begeleidingsgesprekken. Dat stimuleert het leerproces van studenten. De eerste ervaringen en reacties zijn in ieder geval erg positief.

Professionalisering stagebureau

De matching tussen stage-instellingen (beroepspraktijkvormingsinstellingen – bpv-bedrijven) en studenten verloopt via een centraal BPV-bureau. Om deze matching te verbeteren, hebben we een nieuw matchingsysteem ingevoerd. Met deze nieuwe tool kunnen we het leerproces en de wensen van studenten beter koppelen aan de mogelijkheden van de verschillende bpv-instellingen.

Stagemarkt

Het is belangrijk dat studenten goed voorbereid op stage gaan. Daarom organiseerde het College Welzijn op 25 september een stagemarkt voor eerstejaarsstudenten. Stage-instellingen uit diverse sectoren gaven voorlichting over het werk, de doelgroepen en de stagemogelijkheden. Ouderejaarsstudenten vertelden over hun ervaringen en legden de eerstejaarsstudenten uit waar zij op moeten letten als een stageplaats zoeken en een sollicitatiegesprek hebben. Eerstejaarsstudenten gaven aan dat zij veel aan de informatiemarkt gehad hebben.

Lees een uitgebreid artikel over ons lerend wijkcentrum in Sassenheim:
https://civ-welzijnenzorg.nl/project/lerend-wijkcentrum-teylingen/

Examinering

Training praktijkopleiders

Een deel van de opleiding wordt door praktijkopleiders van stage-instellingen beoordeeld en geëxamineerd. We willen daarbij waken voor eenduidigheid en hoge kwaliteit. Daarom hebben we verschillende examentrainingen aan praktijkopleiders gegeven. Hierbij hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het scheiden van de verschillende rollen van een praktijkopleiders. De rol als examinator is nadrukkelijk een andere dan begeleider of coach.

Professionalisering medewerkers

Werkplekleren met leertechnologie

De branches welzijn en gezondheidszorg veranderen door de snelle technologische ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om nieuw onderwijs. Daarom zijn we in nauwe samenwerking met CSS Breda gestart met werkplekleren en leertechnologie. Daarin geven we het onderwijs gedeeltelijk in de instelling waar de studenten werken. Tijdens de lessen bespreken en analyseren de studenten de praktijksituaties waarmee ze te maken hebben gehad. Dit gebeurt aan de hand van innovatieve leertechnologie, zoals de beeldtafel. Dit is een grote tablet in de vorm van een statafel. Iedere student selecteert beelden die voor hem of haar het meest symbool staan voor het thema dat behandeld wordt. Onder leiding van de docent gaan de studenten aan de hand van de gekozen beelden met elkaar in gesprek.

Lees het uitgebreide artikel over werkplekleren met leertechnologie

https://mborijnland.nl/nieuws/inhetnieuws/werkplekleren-en-leertechnologie-motiveren/

Kenniskringen

Medewerkers delen ervaringen en kennis via zogenaamde kenniskringen. Deze worden gecoördineerd én opgezet door docenten. De kenniskringen komen regelmatig bij elkaar en worden zeer positief gewaardeerd. Er wordt daarin echt over het vak gepraat. We hebben vanuit het professionaliseringsbudget uren beschikbaar voor het organiseren van deze kenniskringen.

 

Kwaliteitsagenda

Het welzijn- en zorglandschap ziet er in 2030 anders uit dan nu. De bevolking vergrijst, de levensverwachting neemt toe, de zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. Daar willen we ons onderwijs goed op voorbereiden. Wij willen innovatief onderwijs organiseren, ontwikkelen en verzorgen voor jongeren en volwassenen met en in het werkveld. Bovendien willen we kennis onderzoeken en delen over de laatste ontwikkelingen. Bovendien willen we dat mensen die nu geen baan hebben stimuleren om in de zorg of het welzijnswerk te werken. We hebben hiervoor verschillende maatregelen genomen. Die hebben we beschreven in de kwaliteitsagenda. Motor voor deze innovatie is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn& Zorg. Drie ambities staan hierbij centraal. Hieronder staat wat we in 2019 hebben gedaan om deze ambities te realiseren.

Innovatief, modulair en certificeerbaar onderwijs

We willen de relevantie en aantrekkelijkheid van ons onderwijsaanbod verhogen. Verder willen we de toegankelijkheid van het onderwijsaanbod verhogen voor mensen die geen werk hebben. Hierdoor willen wij een bijdrage leveren aan voldoende instroom en doorstroom in de welzijn- en zorgsector. Iets wat hard nodig is, gezien de grote personeelstekorten in deze sectoren.

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2018 Doel 2020 Doel 2021
Het verhogen van de relevantie en aantrekkelijkheid van het onderwijsaanbod waardoor wij een bijdrage leveren aan voldoende instroom en doorstroom in de welzijn- en zorgsector. Uitstroom omlaag:
Startersresultaat van de nieuwe en herontwikkelde opleidingen
Niet van toepassing. Niet van toepassing. 85% op cohort 2020.
Relevantie: score tevredenheid werkveld over onderwijs (1-5) Tevredenheidsscore over onderwijs: 2. Tevredenheidsscore over onderwijs: 3. Tevredenheidsscore over onderwijs: 4.
Het verhogen van de toegankelijkheid van het onderwijsaanbod voor niet actie arbeidspotentieel waardoor wij een bijdrage leveren aan voldoende instroom en doorstroom in de welzijn- en zorgsector. Instroom verhogen in BBL-trajecten. 50 per jaar. 125 per jaar. 150 per jaar.
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
 

Herontwikkeling opleidingen

We zijn het afgelopen jaar gestart met het aanpassen van de inhoud en structuur van de opleidingen. Dit doen we aan de hand van de nieuwe kwalificatiedossiers die zijn opgesteld door het SBB. Docenten, onderwijsontwerpers en -ontwikkelaars zijn druk bezig met het ontwerpen van de nieuwe opleidingen. Hierbij werken we nauw samen met het werkveld. We willen namelijk dat ons onderwijs goed aansluit bij de snelle veranderingen in het werkveld.

Modulair en certificeerbaar onderwijs

Door de veranderingen in de zorg en het welzijnswerk is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Zo blijven ze beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. Daar spelen we op in door ons onderwijs aan te bieden in certificeerbare modules of specifieke maatwerktrajecten. Zo hebben we al de module verpleegtechnisch handelen in de geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld. Dit aanbod gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Verder zijn we al begonnen met maatwerktrajecten voor medewerkers van het Haags Medisch Centrum en Kraamzorg De Waarden.

We zitten op het geplande schema.
Lees meer over het traject voor Kraamzorg De Waarden:

https://mborijnland.nl/nieuws/eerste-studenten-halen-branchediploma-kraamzorg/

Hybride onderwijs

We willen ons onderwijs meer hybride aanbieden. Daarin lopen onderwijs en praktijk vloeiend in elkaar over. De praktijk is hierbij leidend – contextrijk onderwijs noemen we dat. Hier hebben we in 2019 al flinke stappen in gezet.

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2019 Doel 2020 Doel 2021
Opleiden in een moderne contextrijke omgeving (labs) Aantal studenten actief in hybride traject. 0 250 500
Optimale aansluiting op behoefte van het werkveld en student Aansluiting: score tevredenheid werkveld over aansluiting praktijk (1-5). 2,4 1. 2,6 1. 2,9
Aansluiting: score tevredenheid studenten over aansluiting op beroepspraktijk (1-5) 1. 3,3 2. 3,5 2. 3,7
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
 

Hybride traject basisonderwijs

Met het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer hebben we een hybride traject voor de opleiding Onderwijsassistent opgezet. Studenten ontwikkelen zich niet in de schoolbanken van mboRijnland, maar in een klas vol basisschoolkinderen. Twee docenten van mboRijnland zijn één dag per week op de basisschool aanwezig om de studenten te begeleiden en om de leerstof aan te bieden die zij op dat moment nodig hebben.

Verkort traject niveau 4 voor kinderopvang

Samen met de organisaties Junis, Eigen&Wijzer en De Drie Ballonnen hebben we een traject ontwikkeld waarin Pedagogische medewerkers op mbo niveau 3 versneld hun diploma op niveau 4 kunnen halen. Ze doen dit in een hybride leertraject waarin de studie volledig samenvalt met de dagelijkse werkzaamheden in de kinderopvang.

Verbindend leren

Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Samen met het LUMC, Marente, de Gemiva-SVG-groep en Libertas hebben we daarom het traject Verbindend Leren opgezet. Hierin zorgen we voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkvloer. Voor de studenten is de praktijksituatie de leersituatie. Hun leervragen zijn uitgangspunt voor het leerproces en de theorie is ondersteunend. Ze doen kennis op door middel van een digitaal leerplatform: werkplekleren met leertechnologie. Het unieke is dat de studenten zich niet richten op één specifieke kant van de zorg. In het tweede leerjaar gaan de studenten werkervaring opdoen in een andere branche. Bovendien wordt er regelmatig samengewerkt. Hierdoor ontwikkelen de deelnemende studenten een breed perspectief.

Studenten draaien een wijkcentrum

Midden in een wijk een buurtcentrum draaiend houden. Veertien studenten Welzijn doen het in Sassenheim. Ze verbinden de wijkbewoners met elkaar en zorgen zo voor meer saamhorigheid. Zo dragen ze bij aan een samenleving waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. De Stichting Welzijn Teylingen zorgt voor de begeleiding. De instellingen Marente en GGZ Rivierduinen zorgen voor de praktijkopdrachten. Een mooi voorbeeld van wijkgericht werken.

Trajecten voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen hebben we samen met de gemeente Gouda en Zorgpartners Midden-Nederland het project Gedifferentieerd richting de Zorg gelanceerd. Het project geeft meer mensen perspectief op een baan. Onder anderen statushouders maken gebruik van het traject.

We zitten op het geplande schema.
Lees meer over het verbindend leren:
https://civ-welzijnenzorg.nl/project-verbindend-leren-leidt-zorgprofessional-van-de-toekomst-op/

Onderzoek via een practoraat

We willen het onderzoekend vermogen van studenten en docenten verhogen, zodat zij klaar zijn voor de toekomstige beroepspraktijk.

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2019 Doel 2020 Doel 2021
Onderzoek middels practoraat 1. Betrokken docenten:
Aantal unieke docenten betrokken bij onderzoek.
0 10 24
Betrokken studenten:
Aantal unieke studenten betrokken bij onderzoek.
0 50 120
Verbinding van onderzoek, onderwijs en werkveld Aanwezigheid in curricula: aantal curricula niveau 4 waarvan een leereenheid onderzoeksvaardigheden onderdeel is 0 4 8
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
 

We hebben daarvoor in 2019 een practoraat opgezet. De Onderzoeksagenda van het practoraat wordt zorgvuldig en in samenspraak samengesteld. De verschillende partners reiken daarvoor praktijkgerichte vraagstukken aan. De insteek van het onderzoek is praktijkgericht. Zo heeft het direct meerwaarde voor studenten, docenten en het werkveld.

We zitten op het geplande schema.
Lees meer over het practoraat:

https://civ-welzijnenzorg.nl/project/practoraat-een-praktijkgerichte-onderzoeksinsteek/

Betrokkenheid docenten
Docenten vervullen verschillende taken voor de kwaliteitsagenda. Hierover hebben directie, docenten en teamleiders met elkaar afspraken over het werk en de taakverdeling rondom de kwaliteitsagenda. We hebben voor de verschillende projecten projectleiders aangewezen. Ze zijn voor deze taken vrijgemaakt. Ook bieden we hen professionalisering aan middels scholingen en trainingen. Daarnaast vragen en delen we via de collegedagen en via kenniskringen de kennis en ervaringen van docenten.
Betrokkenheid studenten
We hebben diverse studentpanels georganiseerd. Hierin spreken we met studenten over de kwaliteit van ons onderwijs, de begeleiding en de beroepspraktijkvorming. Ook vragen we hun ideeën en verbetersuggesties.
Betrokkenheid bedrijfsleven
We organiseren regelmatig werkveldbijeenkomsten waarin we met bedrijven spreken over de inhoud van ons onderwijs, de beroepspraktijkvorming en een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk.

Verder werken we binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg intensief samen met een groot aantal instellingen, andere scholen en bedrijven en overheden. Lees hier meer over via de website: https://civ-welzijnenzorg.nl/