Ontwikkelingen College Economie

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van het MBO College Economie. Eerst lees je enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van het college. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda. Bij alle maatregelen betrekken we de studenten, via de studentenpanels. Ook zijn betrokken geweest bij de organisatie van de verschillende werkveldbijeenkomsten die we hebben georganiseerd.

Mooie mijlpaal: eerste studenten Eerste lichting international business studies mboRijnland studeert af:

https://nieuws.mborijnland.nl/eerste-lichting-international-business-studies-mborijnland-studeert-af/

 

Strategische ontwikkelingen

Versterking studieloopbaanbegeleiding

Integratie loopbaanleereenheden

Studieloopbaanbegeleiding is één van de pijlers van het MBO College Economie. We hebben besloten om het vak loopbaan en de studieloopbaanbegeleiding te integreren. Dat zorgt voor meer samenhang in de studie- en loopbaanbegeleiding van studenten. Hierbij stimuleren we zowel de motivatie als de zelfstandigheid van studenten. Dit geeft studenten meer grip op hun eigen loopbaan. Op het intranet vinden studenten allerlei duidelijke informatie over loopbaan, studieloopbaanbegeleiding en het bindend studieadvies. Zo weten ze wat er van hen verwacht wordt en wat zij van anderen kunnen verwachten.

Kennisdeling

We hebben veel aandacht besteed aan de professionalisering van de studieloopbaanbegeleiders. Zo hebben we een kenniskring Studieloopbaanbegeleiding samengesteld. Hierin zit uit ieder onderwijsteam één studieloopbaanbegeleider. De leden van de kenniskring vormen de schakel tussen de kenniskring en de teams. Zij halen op waar de teams behoefte aan hebben en onderzoeken hoe de studieloopbaanbegeleiding en het proces rondom het bindend studieadvies verbeterd kan worden. Ook hebben we informatiepagina’s over studieloopbaanbegeleiding op het intranet opgezet. Hierin vinden de studieloopbaanbegeleiders alle informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ook kunnen ze via deze pagina’s ervaringen en kennis delen. Daarnaast is studieloopbaanbegeleiding altijd een vast onderdeel van de scholingsdagen van MBO College Economie, de collegedagen.

Beroepspraktijkvorming

Eenduidige beoordeling studenten

Een deel van de opleiding wordt door praktijkopleiders van stage-instellingen beoordeeld en geëxamineerd. We willen daarbij waken voor eenduidigheid en hoge kwaliteit. Daarom hebben we een boekje ontwikkeld waarin de ontwikkeling van de student zichtbaar is voor alle mensen die betrokken zijn bij de beroepspraktijkvorming. De persoonlijke leerdoelen van de student staan hierin centraal. Zo stimuleren we de zelfstandigheid van de student en zorgen we dat hij zelf grip kan krijgen op zijn loopbaan en ontwikkeling.

Ander stagemodel

Naar aanleiding van de uitkomsten van de studentenpanels en de wensen van het werkveld, hebben we het model voor de beroepspraktijkvorming aangepast. Zo lopen de studenten in het eerste jaar een zogenaamde lint-stage. Hierbij gaan ze twintig weken lang een aantal dagen per week naar hun stageadres. Ze hebben de andere dagen school. In het tweede jaar volgen de studenten een blokstage. Ze zijn dan 20 weken lang volledig op hun stage. Op regelmatige tijden hebben ze dan een terugkomdag op school. In het derde jaar hebben de studenten de laatste tien weken van het studiejaar 10 weken volledig onderwijs, zonder beroepspraktijkvorming. Zowel de bedrijven als de studenten reageerden positief op deze ontwikkelingen.

Hybride leeromgevingen

We willen dat studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarvoor ontwikkelen we hybride leeromgevingen. Hierin vormt het beroepsproces het uitgangspunt voor het leren van de student. Een hybride leeromgeving lijkt op een echte werkomgeving in de beroepspraktijk. Het verschil is dat de leeromgeving wel het leren van de student als uitgangspunt heeft. Zijn leerdoelen staan centraal. Alle onderwijsteams zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van dergelijke leeromgevingen. Zo werken we in Woerden samen met een open workspace waar kleine marketingbedrijven opdrachten voor studenten aanbieden. In Gouda organiseren studenten de Santa-run en hebben we samen met bedrijven het sollicitatieproces ontwikkeld. Hierin leren de studenten van medewerkers van bedrijven hoe ze hun sollicitatie- en presentatievaardigheden kunnen verbeteren. En in Zoetermeer zijn we begonnen met het oprichten van Plaza, een winkel die draaiende wordt gehouden door studenten.

Lees meer over het sollicitatieproject in Gouda

https://mborijnland.nl/nieuws/solliciteren-kun-je-leren/

Lees meer over de Open Workspace in Woerden:

https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/algemeen/765906/studenten-mborijnland-leven-zich-uit-in-de-alchemist-utrecht#

Lees meer over PLAZA, de winkel die door studenten wordt gedraaid:

https://www.triboo.nl/blog/mborijnland-en-triboo-samen-gezond-isoleren-en-co2-reduceren-met-de-materialen-van-everuse

Examinering

Studenten meer zicht geven op ontwikkeling

We hebben het examenproces verbeterd. Zo hebben we de examenplannen voor studenten vereenvoudigd. Ook hebben we de leertrajecten nog nadrukkelijker gekoppeld aan de examens. Daardoor hebben de studenten meer inzicht gekregen in de planning van de examens en de koppeling tussen de lessen en het examen.

Campagne voor studenten

We zagen dat steeds meer studenten de eerste examenpoging niet serieus namen. Dat leidde ertoe dat er veelvoudig gebruik werd gemaakt van herexamenmomenten. Om dit om te draaien, zijn we een campagne gestart waarin we studenten stimuleren zich vooral te richten op het eerste examenmoment. In die campagne geven we studenten ook tips hoe ze met meer kans op succes hun examens kunnen halen. Zo hopen we het slagingspercentage te vergroten.

Verbeteren examinering

We willen de kwaliteit van de afname en beoordeling van de examens verhogen. Hiervoor doet de afdeling Examenzaken regelmatig steekproeven. Op basis daarvan worden adviezen gegeven hoe de kwaliteit van de afname en beoordeling verbeterd kunnen worden.

Professionalisering medewerkers

Verbeteren pedagogisch-didactisch handelen

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling van de student. We hebben daarvoor een duidelijke visie over ons pedagogisch-didactisch handelen opgesteld. Hierbij hebben we kernwaarden en gedragsvoornemens vastgesteld.

Op basis van deze visie hebben alle onderwijsteams hun eigen doelen rondom het pedagogisch-didactisch geconcretiseerd. Ze hebben hier visie-vormingstrajecten georganiseerd, studiedagen over de rollen van Belbin en didactische werkvormen. Ook hebben een aantal teams trainingen gevolgd over motivatie in de klas of een verdieping van de rollen van de docent. Ook tijdens de collegedagen van MBO College Economie hebben de medewerkers workshops gevolgd over het pedagogisch-didactisch handelen. Het onderlinge gesprek stond hierbij voorop, het delen van kennis, ideeën en ervaringen. Deze ontwikkelgerichte dialoog draagt zeker bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs.

Versterken kwaliteitscultuur

Wij willen kwalitatief goed onderwijs. Het is belangrijk dat de teams en medewerkers daar bewust over nadenken. Bijvoorbeeld door te kijken naar het rendement en de tevredenheid van studenten. Of te bespreken wat het effect is van hun handelen op studenten. Dat geeft handvatten om het onderwijs te verbeteren. Dat nadenken over kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur hebben we geprofessionaliseerd. Drie keer per jaar besteden we daar tijdens onze studiedagen aandacht aan. De onderwijsteams maken op basis van dit gesprek een teamplan op dat ze op meerdere momenten evalueren.

 

Kwaliteitsagenda

MBO College Economie wil het rendement van de studenten bij het MBO College omhoog brengen. Dat willen we bereiken door de motivatie en zelfstandigheid van onze studenten te versterken waardoor ze beter in staat zijn een succesvolle loopbaan te creëren. We hebben hiervoor verschillende maatregelen genomen. Die hebben we beschreven in de kwaliteitsagenda. Hieronder staat wat het college in 2019 heeft gedaan om de ambities te realiseren.

Modulair onderwijs in de logistiek

De logistieke opleidingen (Logistiek medewerker, Logistiek teamleider en Manager transport en logistiek) willen we opbouwen uit certificeerbare modules. Studenten moeten hierin zelfstandig keuzes kunnen maken, afhankelijk van hun opleiding en ontwikkeling. We zorgen hierbij voor een goede begeleiding. Tegelijkertijd willen we dat ook de medewerkers van logistieke bedrijven zich kunnen inschrijven voor de verschillende modules van de opleidingen. Het afgelopen jaar hebben we met logistieke bedrijven in de regio een nieuwe programmering voor het onderwijs ontwikkeld. Hierbij hebben we ook al de certificeerbare modules vastgesteld. Die gaan we verder ontwikkelen.

Verder hebben we een passende digitale onderwijsmethode gekozen. Daarmee kunnen studenten en logistiek medewerkers de modules zoveel mogelijk in de beroepspraktijk volgen.

Lees meer over onze samenwerking met het logistieke bedrijf Lessgo in Alphen aan den Rijn. Ook zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van onze logistieke opleidingen: https://mborijnland.nl/nieuws/duurzame-samenwerking-tussen-mborijnland-en-lessgo/
Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Studenten zijn

gemotiveerd om zelfstandig hun leerproces vorm

te geven.

Studenten zijn tevreden over de mogelijkheden om hun eigen leertraject vorm te geven (het aanbod van keuzedelen). 2,9 op een schaal van 5 Niet van toepassing. 3,2 op een schaal van 5
De BPV-bedrijven zijn tevreden over de zelfstandigheid van de studenten die certificeerbare eenheden volgen. Niet gemeten. Niet van toepassing. 60 op een schaal van 100.
Toename in het aantal afgegeven certificaten aan studenten en bedrijfsleven. #30 na stage van studenten van het eerste jaar. #60 na stage van studenten van het eerste jaar.
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
Samen met het bedrijfsleven geven we de opleidingen Logistiek vorm. We hebben een nieuwe onderwijsprogrammering bedacht, de certificeerbare eenheden geformuleerd. Ook hebben we een passende digitale onderwijsmethode gezocht, zodat de eenheden zoveel mogelijk in het bedrijfsleven uitgevoerd kunnen worden en aangepast kunnen worden aan de veranderende omstandigheden in de sector. We zitten op het geplande schema.

Gepersonaliseerd trajecten

Wij ontwerpen en geven flexibel gepersonaliseerd onderwijs. De leerdoelen en ontwikkeling van de studenten vormen daarin de basis. De studenten kunnen keuzes in hun opleiding maken, hun opleiding verdiepen of verbreden met extra modules, of hun opleiding sneller afronden als dat kan of er juist wat langer over doen als dat nodig is. In een projectplan hebben we beschreven hoe we dit gaan ontwikkelen. Ook hebben we vastgesteld hoe we studenten hierbij gaan begeleiden.

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Onderwijs sluit

beter aan bij de wensen en ontwikkeldoelen van de studenten resulterend in hoger studierendement.

Laag aantal studenten die switchen van studie in het brede basisjaar. 38% Niet van toepassing. 25%
Lage uitval op gepersonaliseerde leertrajecten. 18% Niet van toepassing. 10%
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
Basisjaar Finance, Sales & Export.

In Alphen aan den Rijn ontwikkelen we een breed basisjaar voor onze financiële en commerciële opleidingen: Finance, Sales & Export. Studenten kunnen dan beter ontdekken welke richting het beste bij hun interesses en talenten past. Het basisjaar start in het studiejaar 2020-2021. De eerste docenten hebben we al geworven.

Basisjaar Businessopleiding

Samen met vmbo-school ’s Gravendreef in Leidschendam-Voorburg ontwikkelen we een brede businessopleiding, gebaseerd op de eindtermen van de opleiding junior accountmanagement. Het basisjaar start in het studiejaar 2020-2021. De eerste vmbo-leerlingen hebben we hiervoor al geworven. Dat betekent dat zij in 2023 met het mbo zullen starten.

Wiskunde voor niveau 4-opleidingen

We ontwikkelen op dit moment ook een versnelde variant van de juridische opleidingen. Ook willen we studenten beter voorbereiden op een doorstroom naar het hbo. Zo krijgen studenten de kans om tijdens hun mbo-opleiding ook het vak wiskunde op havoniveau volgen bij het College Vavo bij mboRijnland.

We zitten op het geplande schema.

Hybride onderwijs

We willen dat studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. We ontwikkelen daarvoor negen hybride leereenheden. In een hybride leeromgeving vallen school en beroepspraktijk samen. Alle onderwijsteams zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van een hybride leeromgeving. Het is de bedoeling dat in 2022 ieder onderwijsteam minimaal één vorm van hybride onderwijs heeft ontwikkeld.

Verder willen we een hybride leereenheid vormgeven met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology. Verder zijn we bezig met een hybride logistiek traject niveau 1 en 2 met AOC Wellant College.

Lees meer over de samenwerking met de Mail of The Netherlands:

https://mborijnland.nl/nieuws/retailers-toekomstige-westfield-mall-of-the-netherlands-enthousiast-over-samenwerking-met-mborijnland/

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Opleiden in moderne contextrijke omgeving zodat het onderwijs optimaal aansluit op de behoefte van student en werkveld. Studenten hebben een beter beroepsbeeld dankzij duurzame samenwerking met sleutelbedrijven in de regio. Studenten zijn tevreden over de aansluiting tussen wat zij leren op school en wat zij moeten kunnen in de beroepspraktijkvorming. 3,2 Niet van toepassing. 3,4
Tevredenheid van het werkveld over de aansluiting studenten bij praktijk. 2,5 Niet van toepassing. 3,2
Elke team heeft tenminste één hybride leereenheid. Nul. 3,3 3,9
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
Professionalisering docenten

Hybride onderwijs vraagt andere vaardigheden van docenten. We geven hen daarom de kans zich hierin te professionaliseren, onder ander via scholingen en werkbezoeken aan andere onderwijsinstellingen en bedrijven. Ook zorgen we dat bedrijven geïnspireerd raken door deze vorm van onderwijs. We organiseren daarvoor bijeenkomsten en werkbezoeken. Ook zijn we bezig met het maken van een film waarin we bedrijven uitleggen wat hybride onderwijs inhoudt en welke voordelen zij daarvan hebben.

Strategische samenwerking Mall of the Netherlands

Tenslotte versterken we het strategisch partnership met Mall of the Netherlands. Dat is een hypermodern winkelcentrum in Leidschendam-Voorburg. Samen met de ondernemers van de Mall is een projectgroep begonnen met het ontwikkelen van een hybride opleiding Internationaal manager Retail & Hospitality.

We zitten op het geplande schema.
Betrokkenheid docenten
Vanaf september 2019 zijn 16,4 FTE docenten ingezet voor de kwaliteitsagenda. Voor de college brede projecten hebben we vacatures geschreven en medewerkers via sollicitatiegesprekken geworven. Voor werkzaamheden binnen de teams maakten de docenten en teamleiders met elkaar afspraken over het werk en de taakverdeling rondom de kwaliteitsagenda. De docenten werken projectmatig aan de diverse maatregelen. Ze zijn voor deze taken vrijgemaakt. Ook bieden we hen professionalisering aan middels scholingen en trainingen. Daarnaast vragen en delen we via de collegedagen en via kenniskringen de kennis en ervaringen van docenten. Er is sindsdien nog geen onderzoek gedaan naar de tevredenheid van docenten over deze werkwijze – die volgt later. De verwachting is dat het aandeel docenten die deelnemen aan de kwaliteitsagenda Economie vanaf september 2020 verder zal stijgen naar 21 FTE.
Betrokkenheid studenten
Studenten zijn betrokken geweest bij de organisatie van bij werkveldbijeenkomsten. Daarnaast hebben we studentpanels georganiseerd om de nieuwe onderwijsprogrammering te toetsen die vanaf cohort 2020 ingaat. Hierin krijgen de studenten echt de mogelijkheid om keuzedelen te kiezen. Ook is het model van de beroepspraktijkvorming aangepast. Die sluit nu beter aan op de ontwikkeling van de student en wensen van het bedrijfsleven. Het eerste jaar krijgt een lintstage van 20 weken, het tweede jaar een blokmodel van 20 weken stage met terugkomdagen en het derde jaar eindigt met een tien weken volledig blokonderwijs. De studenten reageerden positief op deze ontwikkelingen. Uit de eerste evaluaties die we hebben gehouden, blijkt dat de maatregelen goed aansluiten bij de behoeften van studenten.
Betrokkenheid bedrijfsleven
Via werkveldbijeenkomsten is het bedrijfsleven betrokken bij de ontwikkelingen. We hebben vooral gesproken over de ambities en plannen, met name op het gebied van de logistieke opleidingen, hybride onderwijs en de retailcampus. De uitvoering van de vernieuwde trajecten moet grotendeels nog plaatsvinden. Het is daarmee te vroeg om de tevredenheid van het bedrijfsleven op de maatregelen te meten.