Ontwikkelingen College Dienstverlening

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van het MBO College Dienstverlening. Hieronder vallen opleidingen in de richtingen Bakkerij & Horeca, Sport & Bewegen, Uiterlijke Verzorging en Orde & Veiligheid. Eerst lees je enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van het college. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda.

mboRijnland start als eerste mbo van Nederland met de versnelde opleiding tot Sport- en Bewegingsleider. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de kinderopvang, waarin sportieve activiteiten een steeds belangrijker rol spelen. Lees er meer over via:

https://mborijnland.nl/nieuws/mborijnland-springt-met-nieuwe-opleiding-in-gat-kinderopvang/

Strategische ontwikkelingen

Intensievere studieloopbaanbegeleiding

Meer begeleiding

Goede begeleiding van studenten is van groot belang voor hun ontwikkeling. Bovendien vergroot het de kans om de opleiding met succes af te ronden. Daarom hebben de studenten meer begeleidingsgesprekken met hun studieloopbaanbegeleider gekregen. Bij de opleiding Manager/ondernemer Horeca hebben we voor iedere lesgroep zelfs twee studieloopbaanbegeleiders ingezet.

Hulpverlening in de school

Verder hebben we in onze vestigingen in Leiden eventueel noodzakelijke extra ondersteuning en zorg binnen de school gehaald. Dat betekent dat psychologen en medewerkers van de GGD, leerplicht en het maatschappelijk werk op school aanwezig zijn om studenten te helpen. Die hoeven voor extra ondersteuning dus niet meer naar een andere instelling te gaan. Deze ondersteuning hebben we voor álle studenten geregeld, ongeacht waar ze wonen en of ze jonger of ouder zijn dan 18 jaar. Deze ondersteuning is tot stand gekomen dankzij een subsidie van arbeidsmarktregio Holland-Rijnland. Studenten en hun ouders zijn zeer positief over deze organisatie van de ondersteuning.

Bekwaamheid assessoren vastgelegd

Onze assessoren en examinatoren beoordelen de competenties en vakbekwaamheid van studenten.  Ze passen hierbij verschillende beoordelingsvormen en -instrumenten toe. Het is belangrijk dat de studenten, hun ouders en stage-instellingen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze assessoren en examinatoren. Daarom hebben we hun bekwaamheid, ervaringen en competenties in 2019 vastgelegd in een overzichtelijk register.

 Professionalisering medewerkers

Wij willen niet alleen dat studenten zich voortdurend kunnen ontwikkelen. Wij verwachten dit ook van onze medewerkers en ons management. Alleen zo kunnen zij onze studenten ondersteunen in hun leerproces. Daarom hebben wij veel aandacht besteed aan hun professionalisering. Ze hebben trainingen gevolgd in 21e-eeuwse vaardigheden, feedback en zelfreflectie. Ook werken we steeds meer vanuit de principes van het waarderend onderzoek. Hierbij analyseer je successen en maak op je op basis van die successen plannen voor de toekomst. Een positieve blik dus, gericht op talenten en wat gelukt is.

Verder hebben de teams zelf hun scholingsplan opgesteld. De kernvraag daarbij was steeds: wat hebben we nodig om onszelf en studenten goed voor te bereiden op de toekomst? Het is mooi om te zien dat de medewerkers met elkaar die professionele ruimte hebben gepakt.

Doorlopende leerlijnen

We vinden het belangrijk dat vmbo-studenten op een succesvolle manier kunnen doorstromen naar een mbo-opleiding. Daarom willen we doorlopende leerlijnen met diverse vmbo-scholen ontwikkelen. In 2019 hebben we een dergelijk traject met het Teylingen College KTS gestart. Eén klas van 17 leerlingen van deze school is op hun eigen KTS-locatie in Voorhout met een mbo-niveau 2 opleiding begonnen. mboRijnland is verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opleiding en de lessen. Het gaat om leerlingen die nog niet toe zijn aan een overstap naar een grote mbo-opleiding. In de veilige en vertrouwde omgeving van de eigen school begeleiden we hen in een kleine klas naar het mbo-diploma.

Lees meer over de doorlopende leerlijn met het Teylingen College KTS via:

https://www.teylingen-college.nl/kts/nieuws/103-samenwerking-mborijland-en-teylingen-college-kts-officieel.html

Kwaliteitsagenda

Het MBO College Dienstverlening heeft verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Die maatregelen hebben ze beschreven in de kwaliteitsagenda. Ze hebben vier ambities. Hieronder staat wat het college in 2019 heeft gedaan om die ambities te realiseren.

House of hospitality

In samenwerking met bedrijven en instellingen hebben we hybride onderwijs ontwikkeld. Dat doen we onder andere in de vorm van Houses of Hospitality. Hierin leren studenten ‘on the job’, waarbij praktijkleren in een instelling wordt afgewisseld met praktijk- en theorielessen op school. Opdrachten uit de lessen op school worden uitgevoerd tijdens het praktijkleren en de ervaringen die de studenten in de praktijk opdoen, zijn weer uitgangspunt voor de lessen op school.

Lees meer over ons House of hospitality me de Hotels van Oranje.

https://mborijnland.nl/nieuws/praktijkleren-op-vijfsterrenniveau/

Deze activiteiten moeten de komende jaren leiden tot volgende resultaten:

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
We bieden studenten een hybride leeromgeving waar zij contextrijk leren in een niet-gesimuleerde omgeving. Percentage van de bol-studenten dat een deel van de opleiding in een hybride leeromgeving heeft gevolgd. 5% 5% 30%

  

Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
We zijn inmiddels bij de opleidingen Ondernemer/manager Horeca en Facilitair manager gestart met een succesvol House of Hospitality in Hotels van Oranje. We voeren hierover ook verkennende gesprekken met Sportpunt Gouda, stadshotel Woerden, restaurant Nederzandt, congrescentrum Leeuwenhorst en Zwembad Alphen aan den Rijn. De komende jaren willen we met meer bedrijven samenwerken.

 

Verder zorgen we voor contextrijk onderwijs. Dit is onderwijs waarin studenten maatschappelijk van betekenis zijn. Zo geven studenten Sport en Bewegen gymlessen op basisscholen en organiseren ze ieder jaar de Frits Koekoekloop in Alphen aan den Rijn. Studenten van de opleiding Gastheer/gastvrouw verwelkomen de gasten bij de Tv-shows van John de Mol en het Museum van Oudheden in Leiden. En studenten Kapper en Schoonheidsverzorging verzorgen ieder jaar de beautydagen. De opbrengst van hun behandelingen schenken de studenten aan een zelf gekozen goed doel.

We zitten op het geplande schema.
Een mooi voorbeeld van contextrijk onderwijs zijn onze beautydagen. Lees er meer over via:

https://mborijnland.nl/nieuws/projectweek-beautydagen-uiterlijke-verzorging-levert-e-5-500-op/

 

Keuzedelen ontwikkelen

We ontwikkelen minimaal 5 nieuwe keuzedelen. Dat doen we samen met werkgevers. Alle studenten van Dienstverlening kunnen uit alle keuzedelen van Dienstverlening kiezen. Zo wordt de student uitgedaagd ook buiten zijn opleiding te leren, zich maximaal te ontwikkelen, en zijn ambitie te leren kennen en uit te bouwen. Daarnaast begeleiden we de studenten actief bij hun keuzes: door een informatiemarkt, door proeflessen en gesprekken met slb’ers helpen wij studenten bewust voor keuzedelen te kiezen.

Deze keuzedelen moeten de komende jaren leiden tot volgende resultaten:

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Flexibel aanbod dat maximaal aansluit op

ontwikkelbehoefte student/werkende.

Gemiddelde score studenten op aanbod keuzedelen (JOB-monitor). 3,3 3,4 3,6
  Aantal niet-bekostigde studenten dat binnen dienstverlening een keuzedeel volgt. 0 12 70
  Aantal nieuwe in samenwerking met het werkveld ontwikkelde keuzedelen. 0 2 5
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
We hebben in 2019 diverse keuzedelen ontwikkeld, zoals Chinees koken, pedicure en voetbaltrainer/coach. Studenten van alle opleidingen binnen het MBO College Dienstverlening kunnen deze modules volgen, maar deels ook werknemers van bedrijven, oud-studenten en medewerkers. Dit aanbod willen we de komende jaren in samenwerking met het werkveld verder uitbreiden. De ambitie is dat elke student van het MBO College Dienstverlening kan kiezen uit het gehele aanbod van keuzedelen, ook van andere sectoren binnen dienstverlening dan de sector waarin de student een opleiding volgt. We zitten op het geplande schema.

Vaardig veranderen

We geven aan docenten een gevarieerd aanbod aan trainingen met als doel zelfreflectie en onderzoeksvaardigheden aan te leren. Deze trainingen richten zich zowel op het eigen functioneren, als op de relatie met het team en op verbetervaardigheden.  Dat doen we eerst via de Training of Greatness (ToG). Ook starten we met een talentprogramma en positief onderwijs volgens de methode Appreciative Inquiry.

Deze activiteiten moeten de komende jaren leiden tot volgende resultaten:

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Elke student  heeft zicht op en benut zijn eigen ontwikkelmogelijkheden. Percentage van eerstejaarsstudenten dat een persoonlijk portfolio heeft gemaakt gericht op vaardigheden van de toekomst (21e eeuwse). 0% 10% 80%
  Aantal studenten dat een programma gericht op talenten heeft gevolgd. 0% 10% 80%
  Gemiddelde tevredenheid van studenten dat een programma gericht op talenten heeft gevolgd. 0 Niet van toepassing. 3,0
Studenten kunnen allemaal reflecteren op zichzelf en feedback geven aan anderen. Percentage eerstejaarsstudenten dat een training heeft gevolgd op het gebied van feedback en zelfreflectie. 7% 30% 60%
Elke medewerker  heeft zicht op en benut zijn eigen ontwikkelmogelijkheden. Percentage van de medewerkers dat een ontwikkelgesprek heeft gedaan. 30% 60% 90%
Medewerkers kunnen allemaal reflecteren op zichzelf en feedback geven aan anderen. Percentage van de medewerkers dat een ontwikkelgesprek heeft gedaan en ontwikkeling (groei) heeft aangetoond. 0% 30% 60%
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
Training of Greatness

Onze samenleving vraagt om mensen die openstaan voor hun eigen ontwikkeling. Daar willen we studenten en medewerkers goed bij begeleiden. Daarom volgen ze allemaal de Training of Greatness. Hierin leren zowel studenten als medewerkers om hun talenten te ontdekken. Wat kunnen ze goed? Waar krijgen ze energie van? Waar liggen hun interesses en passies? Van daaruit leren ze om zélf persoonlijke leerdoelen te stellen. Ook maken ze een stappenplan om deze leerdoelen te bereiken. Studenten maken daarbij ook een persoonlijk portfolio. Zo zien ze wat ze allemaal al kunnen en gedaan hebben. Door deze manier van zelfreflectie leren studenten en medewerkers dat ze zelf in staat zijn hun eigen ontwikkeling te sturen. Dat besef geeft zelfvertrouwen. En dat is wat we alle studenten en collega’s gunnen.

 

Handelingsgericht werken

Natuurlijk, al onze docenten zijn eigen vakmensen. Zij kennen als geen ander de beroepspraktijk. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat ze ook allemaal leercoach zijn. Iedere student leert anders. Heeft andere talenten en een andere manier van werken. Dat zorgt dat studenten allemaal een andere leervraag hebben. Sommige studenten hebben meer structuur in de les nodig. Anderen juist meer vrijheid. Sommige studenten hebben extra uitleg nodig. Anderen willen juist achteraf feedback. Het is belangrijk dat álle docenten hier goed op in kunnen spelen. Daarom krijgen docenten een training handelingsgericht werken waarin ze leren hoe ze de leervragen van studenten kunnen verhelderen. En, uiteraard, hier goed antwoord op kunnen geven.

We zitten op planning.

Mbo-certificaat Hospitality

De samenleving vraagt in toenemende mate om vaardigheden op het gebied van hospitality. We ontwikkelen samen met het beroepenveld, vertegenwoordigd in het regionaal actieve House of Hospitality-concept, ROC van Amsterdam, Graafschap College, KIK Recreatie en Examenwerk een curriculum voor een nieuw certificeerbaar keuzedeel: Hospitality-vaardigheden. Dit certificeerbare keuzedeel geeft meerwaarde aan onze studenten op de arbeidsmarkt en is gericht op aantoonbare vaardigheden in sociaalvaardig acteren.

Deze activiteiten moeten de komende jaren leiden tot volgende resultaten:

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Flexibel aanbod dat maximaal aansluit op ontwikkelbehoefte student/werkende. Aantal studenten van het MBO College Dienstverlening dat Certficaat Hospitality-vaardigheden volgt. 0 0 25
  Aantal studenten/werkenden van buiten het MBO College Dienstverlening dat keuzedeel Hospitality-vaardigheden volgt – onder voorbehoud dat een certificeerbaar keuzedeel landelijk wordt ontwikkeld. 0 0 100
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
 We doen mee aan het House of Skills. Dit is een door de gemeente Amsterdam ontwikkelde online omgeving waarin werkzoekenden in de horeca worden gekoppeld aan vacatures. Ook kunnen bezoekers een competentietest doen, om te bekijken of ze geschikt zijn voor de horeca. Voor de mensen die zich nog moeten ontwikkelen in dienstverlenende vaardigheden, ontwikkelen we in 2020 het mbo-certificaat Hospitality. We zitten op planning.
Betrokkenheid docenten
 

We hebben veel aandacht besteed aan de professionalisering van onze docenten. Ze hebben trainingen gevolgd in 21e-eeuwse vaardigheden, feedback en zelfreflectie. Ook werken we steeds meer vanuit de principes van het waarderend onderzoek. Hierbij analyseer je successen en maak op je op basis van die successen plannen voor de toekomst. Een positieve blik dus, gericht op talenten en wat gelukt is.

Verder hebben de teams zelf hun scholingsplan opgesteld. De kernvraag daarbij was steeds: wat hebben we nodig om onszelf en studenten goed voor te bereiden op de toekomst? Het is mooi om te zien dat de medewerkers met elkaar die professionele ruimte hebben gepakt.

Betrokkenheid studenten
 

We hebben diverse studentpanels georganiseerd. Hierin spreken we met studenten over de kwaliteit van ons onderwijs, de begeleiding en de beroepspraktijkvorming. Ook vragen we hun ideeën en verbetersuggesties.

Betrokkenheid bedrijfsleven  
 

We organiseren regelmatig werkveldbijeenkomsten waarin we met bedrijven spreken over de inhoud van ons onderwijs, de beroepspraktijkvorming en een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk.

Verder is het bedrijfsleven (Hotels van Oranje, Sportpunt Gouda, stadshotel Woerden, restaurant Nederzandt, congrescentrum Leeuwenhorst en Zwembad Alphen aan den Rijn) betrokken bij de ontwikkeling van de Houses of Hospitality.

Bij de ontwikkeling van het contextrijk onderwijs werken we onder andere samen met gemeenten in onze regio, John de Mol en het Museum van Oudheden in Leiden.

Bij de ontwikkeling van het keuzedeel Hospitality-vaardigheden werken we onder andere samen met ROC van Amsterdam, Graafschap College, KIK Recreatie en Examenwerk.