Interview Otto Jelsma voor platform ‘Groene Hart Werkt!’

mboRijnland is partner van Platform Groene Hart Werkt! Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, is geïnterviewd over de samenwerking.

Hoe geeft mboRijnland vorm aan de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven?
Een van de belangrijkste succesfactoren van PGHW! is het bevorderen van de ‘triple helix’-samenwerking. Een verband waarin de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) elkaar vinden. “Dat vinden wij als mboRijnland ook erg belangrijk”, zo start het gesprek met Otto Jelsma. “De handen in elkaar slaan om goed beroepsonderwijs met elkaar neer te zetten. Om de ontwikkelingssnelheid op technologisch gebied te kunnen bijhouden, is een samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. Nieuwe technologieën, daar gaan wij voor. In overleg met alle partijen geven we een onderwijsproject vorm en nemen die op in ons curriculum. Mooie proefopstellingen bij bedrijven worden ingericht waar studenten praktijkkennis kunnen opdoen. Niet alleen voor onze studenten staat dit opleidingsprogramma open. Ook de medewerkers van de samenwerkende bedrijven zijn welkom.” “Daarnaast blijven wij in gesprek met de verschillende gemeenten. Zij kunnen de rol van aanjager of facilitator op
zich nemen en geven het project op die manier een impuls. Vaak sluit het aan bij de economische agenda van de
gemeente.” Otto legt uit dat zelfs binnen de beroepskolom, onze toeleveranciers zoals hij ze noemt, intensief wordt
samengewerkt. “Mooie inspirerende projecten kenmerken zich vaak door het feit dat er en multidisciplinair en multilevel wordt samengewerkt. De combinatie is de succesfactor.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen hierbij?
Het inrichten van het onderwijs op deze manier is op zich al een innovatie. “Het is daarbij van uitermate groot belang om hierbij een ‘stip op de horizon’ te formuleren met elkaar. Dat is de uitdaging. Samen stappen zetten richting die stip. Je moet dan ook wel de moed hebben als onderwijsinstelling om het curriculum niet helemaal in te vullen, zodat er ruimte blijft om projecten die voorbij komen gaandeweg in te voegen,” stelt Otto helder. “En daarbij moeten alle partijen elkaar goed verstaan. Het vertalen van de projecten naar een onderwijssituatie is van groot belang.”

Op welke manier is circulariteit een onderwerp bij mboRijnland?
“mboRijnland is vooral op zoek naar samenwerking op het gebied van ‘nieuwe’ technologieen. Wij scharen circulariteit daar zeker onder. Met bedrijven zoals EverUse (Zoetermeer) en PLNT (Leiden) werken wij al nauw samen; zij ademen circulariteit. Daar vind je startups die zich richten op grote maatschappelijke vraagstukken aan de hand van nieuwe technologieën. Nieuw ondernemerschap in deze sector tot ontwikkeling brengen, daar leveren wij graag een bijdrage aan.” “Wellicht is het voor het platform ook nog interessant om de ambitie te koesteren dit soort startups te koppelen aan al die innovatieve projecten.” Een tip die de bestuursvoorzitter ons terloops meegeeft.

Welke rol kan PGHW! vervullen of heeft zij vervuld?
“Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, dat is de ambitie van mboRijnland. Samenwerken is daarin het sleutelwoord. Dat geldt ook voor het platform. Vandaar dat wij ons daaraan graag als partner verbonden hebben. Het PGHW! is een verbindende schakel tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Zij maakt dit concreet door het mogelijk maken van verschillende projecten. Ik vind zeker dat het platform daarom in stand moet blijven!” Otto ondersteunt zijn betoog met een paar voorbeelden: “Mooie projecten van het PGHW! waarbij wij als mboRijnland participeren, zijn bijvoorbeeld de H₂Onderwijs- en Demonstratiebus, de TechnoHUB in Woerden en de inrichting van stadslogistiek in Alphen aan den Rijn. Veel partners leveren een bouwsteentje voor een gezamenlijk bouwwerk; PGHW! is hierbij spreekwoordelijk gezien het cement; de verbinder. Zij kan soms nieuwe geldstromen aanboren die de bewegingen versterken. De bewegingen die het bouwwerk meer massa geven.”

Hoe onderscheidt mboRijnland zich van andere mbo scholen?
Persoonlijke aandacht is iets wat een kleinschalige onderwijsinstelling makkelijker kan bieden dan de grote spelers in het werkveld. “Wij zitten in een brede regio, maar zijn wel een kleinschalige onderwijsinstelling. Dat
maakt ons toch wezenlijk anders dan veel grootstedelijke mbo’s. Herkenbaarheid en ruime persoonlijke aandacht typeren onze instelling.” “Wij proberen betekenisvolle projecten een plek in ons onderwijssysteem te geven, ook bovenregionaal. Daar helpt het platform ons ook bij. Ik noem dat een lerend regionaal netwerk, een soort ecosysteem. Wij staan open voor de samenwerking, ook met onderwijsinstellingen om ons heen,” vertelt Otto vol enthousiasme.

Op welke manier versterkt het onderwijs van mboRijnland de (circulaire) economie en sociale cohesie in de regio?
Het antwoord op deze vraag laat niets te wensen over: “Dat gebeurt natuurlijk door middel van de projecten. De kernwaarden ‘vertrouwen’, ‘verbinding’ en ‘vakmanschap’ daar gaat het om. Horizontale verbindingen aangaan en vakmanschap voorop zetten. Dat is de manier waarop het onderwijs van mboRijnland de samenwerking omarmt en de cohesie in de regio een impuls geeft. Dat gaat natuurlijk niet zonder vertrouwen en daar hoort loslaten ook bij. Je zou kunnen zeggen wij geven zuurstof aan initiatieven die leiden naar de stip op de horizon. De toekomst begint vandaag.”