Ontwikkelingen College Techniek & ICT

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van het College Techniek & ICT. Eerst lees je enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van het college. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda.

Strategische ontwikkelingen

Intensievere studieloopbaanbegeleiding

Coaching studieloopbaanbegeleiders

We vinden het belangrijk dat alle docenten in staat zijn om studenten goed te coachen in hun leerproces. Ze moeten zowel vakman als leercoach zijn. Om dat te realiseren hebben we alle docenten getraind in coachende vaardigheden en het beter voeren van studieloopbaangesprekken met studenten. Uitgangspunt is dat studenten zich gezien moeten voelen. Daarom is er ook veel aandacht voor de presentie en absentie van studenten. We zijn ervan overtuigd dat dit op den duur tot beter onderwijs en een hoger rendement in de opleidingen gaat leiden.

Beroepspraktijkvorming

Integrale samenwerking met bedrijfsleven

Het is belangrijk dat we studenten goed voorbereiden op de snelle veranderingen in de technieksector. Dat vraagt om intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Zij werken immers met de nieuwste technologie. Zij weten exact wat studenten moeten weten en kunnen. Daarom ontwikkelen we het lesprogramma en opdrachten altijd samen met technologische en ICT- bedrijven. Hierbij leren we studenten hoe ze met alle veranderingen moeten omgaan, in multidisciplinaire teams kunnen samenwerken en probleemoplossend kunnen denken. We werken hierbij vaak in de vorm van satellietlabs. Hierin werken studenten in samenwerking met bedrijven, instellingen en de overheid aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lees mooie voorbeelden over de samenwerking met bedrijfsleven:

Studenten ICT ontwikkelen toegangscontrole Archeon:
https://civ-smarttechnology.nl/2019/12/03/ict-hackathon-mbo-studenten-ontwikkelen-toegangscontrole-archeon/

Studenten denken mee om demente ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen:
https://civ-smarttechnology.nl/2019/02/21/studenten-denken-mee-om-demente-ouderen-zo-lang-mogelijk-thuis-laten-wonen/

Deze werkwijze blijkt aan te slaan. De SER heeft onze studenten Smart Technology zelfs gevraagd om mee te denken over de energietransitie in Nederland!

Lees meer over advies studenten aan SER:
https://mborijnland.nl/nieuws/studenten-adviseren-ser-over-energietransitie/

Sterk techniek onderwijs

Het is belangrijk dat we jongeren al op jonge leeftijd interesseren voor techniekonderwijs. In de technieksector dreigt namelijk een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. We willen ook dat vmbo-leerlingen met grotere kans op succes doorstromen naar het mbo. Daarom participeren we in het project Sterker Techniek Onderwijs. Hierin ontwikkelen we doorlopende leerlijnen met het vmbo, bijvoorbeeld het Teijlingen College in Leiden. Vmbo-leerlingen kunnen een deel van onze niveau 2-opleidingen op hun eigen school volgen en daar ook examen doen. Zo zorgen we voor een betere doorstroom tussen vmbo en mbo. Verder hebben we voor onze ICT-studenten met de Haagse Hogeschool een keuzedeel doorstroom naar het hbo ontwikkeld. Studenten krijgen les op de hogeschool, werken samen met hbo-studenten en leren de vaardigheden die ze nodig hebben om na hun diplomering met grotere kans op succes te starten met een hbo-studie.

Lees meer over het doorstroomtraject vmbo-mbo met het Teijlingen College:

https://www.teylingen-college.nl/kts/ouders/presentaties.html?download=113:openening-technology-hotspot

Professionalisering medewerkers

Resultaatverantwoordelijke teams

We vinden het belangrijk dat docenten zelf leiding geven aan hun eigen ontwikkeling en prestaties. Daarom zijn de teams zelf verantwoordelijk voor hun resultaten. We stimuleren medewerkers om zich kwetsbaar op te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over wat ze van elkaar verwachten en hoe ze vorm willen geven aan het onderwijs. Tegelijkertijd vragen we medewerkers om duidelijke afspraken met elkaar te maken en elkaar hierop aan te spreken. Zo creëren ze met elkaar duidelijkheid en weten ze wat ze van elkaar kunnen verwachten. Verder heeft ieder team voor ieder proces iemand aangewezen die hiervoor verantwoordelijk is. Zo leggen we de verantwoordelijkheden voor de organisatie van het onderwijs bij het team zelf neer.

Doorgroeimogelijkheden

We bieden medewerkers doorgroeimogelijkheden aan. Docenten kunnen extra taken en projecten uitvoeren. Verder leiden we onze eigen teamleiders op. In dit traineetraject bieden we begeleiding en ondersteuning. De eerste zelf opgeleide teamleiders zijn inmiddels actief.

Kenniskringen

Medewerkers delen ervaringen en kennis via zogenaamde kenniskringen. Deze worden gecoördineerd én opgezet door docenten. De kenniskringen komen regelmatig bij elkaar en worden zeer positief gewaardeerd. Er wordt daarin echt over het vak gepraat. We hebben vanuit het professionaliseringsbudget uren beschikbaar voor het organiseren van deze kenniskringen.

Hybride werken

We stimuleren dat alle docenten meedoen aan projecten waarin we samenwerken met technische bedrijven. Zo blijven ze op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in het werkveld. Die kennis kunnen ze dan weer goed gebruiken in hun lessen op school.

Goede studenten opleiden tot docent

In de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om voldoende personeel te vinden. Daarom stimuleren we hele goede niveau 4-studenten om een lerarenopleiding te volgen en bij ons les te geven. Ze worden hierbij begeleid door ervaren docenten. De eerste studenten zijn al als docent actief, en met succes.

Kwaliteitsagenda

Er dreigt een langdurig tekort aan technisch geschoold personeel. Verder blijkt dat bedrijven vragen om een betere aansluiting van de technische opleidingen met de markt. Bovendien hebben instellingen en bedrijven in verschillende sectoren een groeiende behoefte aan slimme technologie. Om hier goed om in te kunnen spelen, werken we nauw samen met het bedrijfsleven en koppelen we ons onderwijs aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de energietransitie en het klimaatakkoord. Daarmee maken we het beroepsgerichte onderwijs toekomstbestendig. Hieronder staat wat we in 2019 hebben gedaan om deze ambitie te realiseren. Onze focus ligt daarbij op integratie van onze opleidingen rondom slimme technologie en ICT. Daarnaast sluiten de maatregelen aan op twee landelijke speerpunten: ‘Gelijke kansen’ en ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’.

Optimaliseren en innoveren onderwijsportfolio

In ons onderwijs willen adequaat inspelen op alle snelle technologische en ICT-ontwikkelingen. Daarom richten we ons onderwijs op smart education. In alle opleidingen werken studenten met behulp van slimme technologie aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. De motor van deze innovatie is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology, een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen technische bedrijven, de overheid en mboRijnland. In deze opleidingen willen we werken met de meest moderne faciliteiten en e-learning.

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Wij bieden toekomstgerichte BOL-opleidingen binnen zes smart lijnen. A. We ontwikkelen onder de koepel van het CIV Smart Technology en in samenwerking met bedrijfsleven en overheid zes smart opleidingslijnen. We hebben nog geen opleidingslijnen ontwikkeld. We hebben vier opleidingslijnen ontwikkeld. We hebben zes opleidingslijnen ontwikkeld.
B. Vanuit inhoudelijke overlap bundelen we de BOL-opleidingen terug naar 30. 62 crebo’s 40 crebo’s 30 crebo’s
C. Realiseren van een groei van tenminste 5% in de BOL instroom.  Geen. 2% 5%
D. Gemiddelde jaar-, diploma- en startersresultaat op niveau 2, 3 en 4 blijft voldoende of stijgt. Gegevens zijn bekend en opvraagbaar % Minimaal op inspectieniveau % Minimaal op inspectieniveau
E. De gediplomeerde en ongediplomeerde doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 is tenminste met 3% toegenomen. 54% 55% 57%
F. Onderwijsfacaliteiten zijn up-to-date qua machines en apparatuur (op basis van opgestelde investeringslijst). Geen meting beschikbaar 50% faciliteiten up to date op basis van opgestelde lijst. 100% faciliteiten up to date op basis van opgestelde lijst.
G. Blended learning/-E-learning heeft een structurele plaats binnen het technisch onderwijs. wordt structureel ingebed in de onderwijsuitvoering. 0% van niveau 4 BOL curricula 10% van niveau 4 BOL-curricula 20% van niveau 4 BOL-curricula
Elke student niveau 4 BOL-opleiding volgt een keuzedeel Smart Technology. Het % is een uitdrukking van het aantal vakken dat binnen een curriculum gebruik maakt van elektronische ondersteuning. 0% 50% 80%
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
We hebben het aantal opleidingen teruggebracht van 67 naar 35. Dat was mogelijk omdat een deel van de opleidingen sterke overlap vertoonde. Deze reductie hebben we gerealiseerd zonder verlies van studenten.

In de overgebleven opleidingen hebben we de eerste stappen gezet op weg naar smart education. We hebben de opleidingen daarvoor geclusterd in zes smartlijnen: smart logistics, smart industry, smart building, smart energy en smart mobility en smart health.

Verder ontwikkelen we de komende jaren het keuzedeel Smart Technology. Het is de bedoeling dat alle studenten op niveau 4 dit keuzedeel volgen.

Met deze nieuwe structuur van ons onderwijsaanbod maken we ons onderwijs meer boeiend en uitdagend voor studenten. Daarmee hopen we de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 te verhogen. Ook willen we op deze wijze het rendement van de opleidingen de komende jaren verbeteren.

We zitten op het geplande schema.

BBL-opleidingen in een community of learners

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineren studenten een betaalde baan met een opleiding. Dat biedt zowel studenten, docenten als werkgevers de kans om kennis en ervaring op te doen over de laatste technologische innovaties. We stimuleren het delen van deze kennis en ervaring. Zo stimuleren we de voortdurende professionalisering van alle betrokkenen.

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
We bieden gemoduleerde BBL-opleidingen aan in een community of learners met speciale aandacht voor niche markten die van belang zijn voor de regio. A. Het diplomarendement op niveau 2 wordt voldoende bij alle techniekopleidingen BBL. 64,1% Gemiddeld jaar- en diplomarendement is minimaal op het inspectieniveau. Gemiddeld jaar- en diplomarendement is 2% of meer boven het inspectieniveau.
B. De tevredenheid van BBL-studenten is voldoende tot goed. 7,0 JOB-Monitor en studenttevredenheidsonderzoeken minimaal met 0,3 gestegen. JOB-Monitor en studenttevredenheidsonderzoeken minimaal met 0,5 gestegen.
C. Een meerjarige samenwerking school en bedrijven. Laatste scores waren: 6,5 werkveldonderzoek. Tevredenheid bedrijven minimaal gestegen met 0,3. Tevredenheid bedrijven minimaal gestegen met 0,5.
D. Onder de koepel van het CIV Smart Technology zijn zes Communities of learners actief met elk tenminste 15 partners uit bedrijfsleven en overheid. 20 externe partners actief in de Communities of learners. 40 externe partners actief in de Communities of learners. 60 externe partners actief in de Communities of learners.
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
We stimuleren het delen van kennis en ervaring over de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dat doen we via de collegedagen, teambijeenkomsten en kenniskringen. Zo stimuleren we de voortdurende professionalisering van alle betrokkenen. Binnen het CIV Smart Technology voeren we daarnaast permanent overleg met nu al twintig bedrijven, overheid onderzoeksinstellingen en andere scholen. Een community of learners noemen we dat.

We gaan ervan uit dat deze kennisdeling en samenwerking leidt tot beter onderwijs en hogere tevredenheid van studenten. Tegelijkertijd hebben we met de gemeente Gouda gezorgd voor extra begeleiding van studenten die dreigen uit te vallen. Zo willen we hen binnenboord houden. En dat is van belang – voor de studenten en het werkveld, die immers schreeuwt om technische mensen.

Ook hebben we een conferentie over smart education georganiseerd.

We zitten op het geplande schema.
Ieder jaar organiseren we een conferentie over smart education. Een mooi voorbeeld van kennisdeling en de community of learners:

https://mborijnland.nl/nieuws/jaarconferentie-succesvol-civ-smart-technology-bij-tu-delft/

Faciliteren en stimuleren van onderwijs in satellietlabs

Binnen het CIV Smart Technology ontwikkelen bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar zogenaamde satellietlabs. Hierin krijgen studenten onderwijs buiten de school en werken ze samen met bedrijven en andere instellingen mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo houden we het onderwijs up to date en boeiend voor studenten.

Mooie voorbeelden van satellietlabs zijn:

Studenten helpen mee om de wijk Palenstein Zoetermeer van het gas af te halen:

https://mborijnland.nl/nieuws/studenten-mborijnland-maken-palenstein-zoetermeer-aardgasvrij/

Studenten meten de luchtkwaliteit in Gouda:

https://civ-smarttechnology.nl/project/gouda-smart-city/

Studenten denken mee over watermanagement:

https://mborijnland.nl/nieuws/studenten-smart-technology-mborijnland-denken-mee-over-watermanagement/

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Het realiseren van een netwerk van satellietlabs onder koepel van CIV Smart Technology om nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen een plek in de onderwijsuitvoering te geven. A. Elke smart opleidingslijn heeft minimaal tien bedrijfslabs vanuit de Community of learners. 12 bedrijfslabs verdeeld over drie smart opleidingslijnen. Minimaal 24 bedrijfslabs verdeeld over vier smart opleidingslijnen. Minimaal 42 bedrijfslabs verdeeld over zes opleidingslijnen.
B. Elke smart opleidingslijn heeft multidisciplinaire en multilevel living labs. Twee living labs voor twee smart opleidingslijnen. Minimaal vier living labs voor twee smart opleidingslijnen. Minimaal zes living labs voor twee smart opleidingslijnen.
C. Participatie in de opzet en inrichting van minimaal twee regionale technohubs. Geen participatie in een technohub. Participatie in 1 technohub. Participatie in 2 technohubs.
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
We hebben in 2019 verschillende living labs ontwikkeld, onder andere in Zoetermeer en Gouda. Hierin werken studenten van verschillende opleidingen en niveaus werken aan een opdracht van een bedrijf, overheid of een maatschappelijke organisatie.

Verder ontwikkelen we binnen het CIV Smart Technology bedrijfslabs. Dit zijn ruimtes van bedrijven waarin studenten leren om te werken met de daar bestaande technologische apparatuur. Ook ontwikkelen we in Gouda en in Woerden (samen met Woerdens Techniek Talent) een technohub. Dit is een fysieke ruimte waarin studenten en docenten gebruik kunnen maken van innovatieve machines, gereedschappen en andere faciliteiten. Het technohub opent in september 2020 haar deuren.

We zitten op het geplande schema.
Meer informatie over de ontwikkeling van het technohub in Woerden is te lezen via: https://www.ad.nl/woerden/technische-opleiding-in-woerden-technohub-in-september-van-start~a3d463ec/

Creëren van hybride onderwijsteams

In ons onderwijs integreren we de verschillende technische richtingen met elkaar. Dat sluit beter aan bij de ontwikkelingen in het werkveld. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de onderwijsteams. We zijn het afgelopen jaar gaan werken met multidisciplinaire teams. Juist die diversiteit aan kennis en ervaring kan ons onderwijs op een hoger peil brengen. Ook stimuleren we de samenwerking tussen docenten van verschillende onderwijsteams. Die kruisbestuiving leidt tot nieuwe ideeën en een betere aansluiting met de ontwikkelingen in het werkveld. Verder streven we ernaar dat in ieder team een deel van de medewerkers ook een baan in een technisch bedrijf heeft. Zo blijft onze kennis up to date.

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
We creëren onderwijsteams die het hybride onderwijs kunnen geven passend bij onze ambities. A. Begeleiding, maatwerk en differentiatie worden als voldoende gewaardeerd in alle opleidingen 0-meting nog uit te voeren. Voldoende in 50% van de opleidingen. Voldoende in 100% van de opleidingen.
B. per onderwijsteam heeft een bepaald aantal medewerkers een betrekking buiten het onderwijs. 0% hybride docenten. Gemiddeld 10% hybride docenten. Gemiddeld 20% hybride docenten.
C. JOB-monitor op 6,5 JOB-monitor docenten op 6,0. JOB-monitor minimaal 0,3 hoger dan 2018. JOB-monitor minimaal 0,5 hoger dan 2018.
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
We zijn het afgelopen jaar gaan werken met multidisciplinaire teams. Juist die diversiteit aan kennis en ervaring kan ons onderwijs op een hoger peil brengen.

Ook stimuleren we de samenwerking tussen docenten van verschillende onderwijsteams. Die kruisbestuiving leidt tot nieuwe ideeën en een betere aansluiting met de ontwikkelingen in het werkveld.

Verder zijn we begonnen met het anders inrichten van de onderwijsteams. We zoeken vooral medewerkers die een baan in een technisch bedrijf hebben. Zo blijft onze kennis up to date.

We zitten op het geplande schema.
Betrokkenheid docenten
Docenten vervullen verschillende taken voor de kwaliteitsagenda. Hierover hebben directie, docenten en teamleiders met elkaar afspraken over het werk en de taakverdeling rondom de kwaliteitsagenda. We hebben voor de verschillende projecten projectleiders aangewezen. Ze zijn voor deze taken vrijgemaakt. Ook bieden we hen professionalisering aan middels scholingen en trainingen. Daarnaast vragen en delen we via de collegedagen en via kenniskringen de kennis en ervaringen van docenten. Bovendien maken de teams zelf hun jaarplannen, gebaseerd op exacte data over hun ontwikkelingen en resultaten.
Betrokkenheid studenten
We hebben diverse studentpanels georganiseerd. Hierin spreken we met studenten over de kwaliteit van ons onderwijs, de begeleiding en de beroepspraktijkvorming. Ook vragen we hun ideeën en verbetersuggesties.
Betrokkenheid bedrijfsleven
We organiseren regelmatig werkveldbijeenkomsten waarin we met bedrijven spreken over de inhoud van ons onderwijs, de beroepspraktijkvorming en een optimale aansluiting tussen onderwijs en praktijk.

Verder werken we binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology intensief samen met een groot aantal instellingen, andere scholen en bedrijven en overheden. Lees hier meer over via de website: https://civ-smarttechnology.nl/