Ontwikkelingen College Laboratoriumonderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van mboRijnland. Eerst lees je onze ambitie. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda.

Ambitie

Het vak van laboratorium-analist verandert snel en ingrijpend door automatisering en robotisering. Verder monitoren en analyseren steeds meer mensen zélf hun gezondheid, iets wat eerst voorbehouden was aan de eerstelijns- of tweedelijnszorg. Nieuwe technieken maken dat mogelijk. Denk aan de slimme pleister en de horloges en andere apparatuur waarmee mensen zelf hun hartslag of bloeddruk kunnen meten.

Die veranderingen vragen andere vaardigheden van laboratoriummedewerkers. Daar willen wij onze studenten goed op voorbereiden. Om blijvend aansluiting te houden met de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat we duurzame samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven. Het onderwijs moeten we samen met hen ontwikkelen. Alleen zo kunnen we als opleidingsinstituut relevant blijven voor het werkveld.

Het MLO van mboRijnland organiseerde al in 2018 een studiedag met het werkveld. Lees er meer over:

https://mborijnland.nl/nieuws/bedrijfsleven-zal-meer-moeten-participeren-in-laboratoriumonderwijs/

Opleiden met een baangarantie

In de huidige arbeidsmarkt worden vacatures voor de niveau 3-gediplomeerden regelmatig ingevuld door hoger opgeleiden. Vaak kiezen die snel weer voor een andere functie. Voor bedrijven is dit onwenselijk omdat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Voor de studenten van niveau 3 is het een gemiste kans op een leuke baan. Dat willen we veranderen. Wij willen dat de studenten van onze niveau 3-opleiding meteen na het behalen van het diploma een baan vinden.

Daarvoor nemen we een aantal maatregelen. Allereerst gaan we duurzame partnerships aan met bedrijven uit de drie belangrijkste sectoren voor MLO-studenten: Biotech, Chemie en Groen. Met deze partners ontwikkelen we een incompany curriculum. Verder zetten we in op het versterkt werven van studenten, met name voor de niveau 3-opleiding. Het afgelopen jaar hebben we al mooie eerste stappen kunnen zetten.

Lees meer over onze samenwerking met Janssen Biologics Operations:

https://mborijnland.nl/nieuws/janssen-biologics-en-mborijnland-verbeteren-samen-arbeidsmarktpositie-mbo-ers/

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Niveau 3-opleiding als volwaardige opleiding

behouden.

Instroom: dalende instroom niveau 3-studenten tegengaan. 15 studenten per leerjaar in 2018/2019. Instroom stabiel of groei. Instroom stabiel of groei.
Verbeteren

aansluiting op de arbeidsmarkt.

Relevantie: aantal partnerbedrijven

vastgelegd.

0 3 5
Relevantie:

Tevredenheid

partnerbedrijven met niveau studenten (Net Promotor Score).

Nader te bepalen 2018. Nader te bepalen. Nader te bepalen.
Uitstroom: arbeidsmarktrendement niveau 3. 60% 65% 70%
Uitstroom: arbeidsmarktrendement niveau 4. 88% 89% 90%
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
Overeenkomst met Janssen Biologics Operations

We hebben ons de afgelopen maanden gefocust op de sector Biotech. Al langere tijd werkten we rondom de beroepspraktijkvorming samen met Janssen Biologics Operations op het Bioscience Park in Leiden. Vanuit deze goede relatie gaan we samen de aansluiting van onze niveau 3-opleiding op de arbeidsmarkt verbeteren en de kans op een baan voor de studenten vergroten.

Deze samenwerking gaan we uitbreiden. Op 23 januari 2020 tekenen we een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken over het aantal beschikbare stageplaatsen. Ook hebben we de intentie uitgesproken om het aantal stageplaatsen uit te breiden. Verder hebben we afgesproken dat onze afgestudeerde studenten met stage-ervaring bij Janssen Biologics bij een sollicitatie worden behandeld als interne medewerkers van dit bedrijf. Tenslotte hebben we afgesproken dat we samenwerken bij het ontwikkelen van hybride-onderwijsvormen. Bij de samenwerkingsovereenkomst hebben we een plan van aanpak opgesteld waarin we beschreven hebben hoe we de afspraken concreet gaan uitwerken.

Nieuw ontwerp niveau 3-opleiding

Verder zijn we bezig met het opnieuw ontwerpen van de niveau 3-opleiding. Zo wordt het programma aangepast. Bovendien komt er een vast ritme van lessen. Daarnaast gaan we een aaneengesloten stageperiode in het derde leerjaar invoeren, zoals is geadviseerd door de Beroepenveld Commissie. En verder intensiveren we de verbinding met de praktijk, met name door het onderwijs samen met bedrijven uit het werkveld te ontwikkelen en geven.

Het nieuwe ontwerp moet ervoor zorgen dat het onderwijs beter aansluit bij de specifieke behoeften van de niveau 3-studenten. Ook moet het leiden tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt waardoor de kans op werk voor de studenten toeneemt en het voortijdig schooluitval afneemt.

In de praktijk blijken afspraken over baangarantie voor in ieder geval Janssen Biologics te ver te gaan. Men wil zich niet verplichten tot aanname, maar wel tot bijzondere behandeling van voormalige MLO-studenten die bij het bedrijf hebben stage gelopen.
Betrokkenheid docenten
Bij alle activiteiten spelen de docenten en onderwijsontwikkelaars een hoofdrol. Samen ontwikkelen zij het nieuwe onderwijs.
Betrokkenheid studenten
De docenten en onderwijsontwikkelaars voeren regelmatig gesprekken met studenten over hun wensen, ervaringen en ideeën. Ook toetsen zij hun ideeën bij studenten.
Betrokkenheid bedrijfsleven
We werken intensief samen met Janssen Biologics Operations op het Bioscience Park in Leiden. Samen verbeteren we de aansluiting van onze niveau 3-opleiding op de arbeidsmarkt en vergroten we de kans op een baan voor de studenten.

Gepersonaliseerd leertrajecten

We ontwikkelen innovatieve onderwijsvormen om in te spelen op de behoeften van een diverse arbeidsmarkt. Hierbij ontwikkelen we meer specifieke uitstroomrichtingen of doorstroomvarianten naar niveau 4-opleidingen of het hbo. Zo ontwikkelen we modules Ploegendienst en Doorstroom voor niveau-3 studenten. Voor de niveau 4-studenten ontwikkelen we de modules Doorstroom hbo, Onderzoek, Quality Control Procesoperator.

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Verbeteren aansluiting bij de arbeidsmarkt. Cocreatie: totaal aantal challenges ontwikkeld en uitgevoerd. 0 2 5
Verbeteren

doorstroom naar niveau 4 en hbo.

Relevantie: succesvolle doorstroom

van niveau 3

naar niveau 4.

10% 25% 50%
Doorstroom: aantal studenten dat

doorstroomt naar

hbo Chemie.

4 in studiejaar 2017/2018. 15 20
Doorstroom: aantal studenten dat

doorstroomt naar

hbo Biologisch en Medisch.

10 in studiejaar 2017/2018. 15 20
Stand van Zaken per 31 december 2019 Verklaringen van eventuele afwijkingen
Challenges van bedrijven

Ook organiseren we challenges met de bedrijven waarmee we samenwerken. Hierin werken studenten aan uitdagende opdrachten van bedrijven. Het afgelopen half jaar hebben drie studenten een stage challenge gevolgd via het Open Innovation Lab (OIL). Zij werkten aan challenges van Janssen Biologics, Hoogheemraadschap en Mavom. Een andere student heeft via het LCAB (Leids Center for applied Bioscience) gewerkt aan een challenge met een MinION sequencing. In juni 2019 hebben tien MLO-studenten succesvol meegedaan aan de CSI-challenge van Hogeschool Leiden. We hebben inmiddels plannen gemaakt voor challenges in 2020, onder andere voor Janssen Biotech Operations, binnen het Open Innovation Lab, met de faculteit Science & Technology en het Wellant College.

Onderzoek Associate Degree opleiding

Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een niveau 5 Associate Degree opleiding. We hebben ons hierbij door de programmamanager AD van het ROC van Amsterdam laten informeren over de haken en ogen van een dergelijke opleiding.

In de praktijk blijken afspraken over baangarantie voor in ieder geval Janssen Biologics te ver te gaan. Men wil zich niet verplichten tot aanname, maar wel tot bijzondere behandeling van voormalige MLO-studenten die bij het bedrijf hebben stage gelopen.
Betrokkenheid docenten
Bij alle activiteiten spelen de docenten en onderwijsontwikkelaars een hoofdrol. Samen ontwikkelen zij het nieuwe onderwijs.
Betrokkenheid studenten
De docenten en onderwijsontwikkelaars voeren regelmatig gesprekken met studenten over hun wensen, ervaringen en ideeën. Ook toetsen zij hun ideeën bij studenten.
Betrokkenheid bedrijfsleven
Bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde trajecten werken we nauw samen met het werkveld. Zo participeren we in het Leidsch Centre for Applied Bioscience en het Open Innovation Lab. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de MLO’s van Amsterdam, Utrecht en Beverwijk om halverwege 2020 een miniconferentie te houden met hbo-instellingen en bedrijven. Hierbij gaan we het hebben over de vragen van het werkveld over de verschillende opleidingsniveaus van laboratoriummedewerkers.
Lees meer over de challenges:

https://leidenkennisstad.nl/wp-content/uploads/2019/10/Update-Open-Innovatie-Lab-oktober-2019.pdf

https://openinnovatielab.nl/open-innovatie-lab/water-de-eerste-challenge-is-volbracht/

https://openinnovatielab.nl/life-science/het-resultaat-van-de-janssen-nederland-challenge/