Waar gaat deze opleiding over?

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs vormt onze kinderen en jongeren. Het belang daarvan is niet te onderschatten. Tegelijkertijd staat die kwaliteit van onderwijs onder druk. Er zijn grote tekorten aan leerkrachten met de juiste taakbevoegdheid. Het doel van de post-mbo-opleiding Leraarondersteuner is om mensen verder te professionaliseren die net zijn afgestudeerd als onderwijsassistent of die al werkzaam zijn in deze functie en verdieping willen geven aan hun huidige onderwijspraktijk.

Studenten die deze opleiding volgen, krijgen de kans om de onderwijskwaliteit te helpen verbeteren door zich verder te professionaliseren. De leraarondersteuner heeft een grotere taakbevoegdheid dan de onderwijsassistent. Hij of zij kan met meer kennis van didactisch en pedagogisch begeleiden de leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs effectiever ondersteunen. Daarmee is de leraarondersteuner een waardevolle aanvulling in het onderwijsteam.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor onderwijsprofessionals die minstens twee dagen per week voor de klas staan als onderwijsassistent én voor net afgestudeerde onderwijsassistenten. De onderwijsassistent die voor de klas staat, krijgt hiermee een grotere taakbevoegdheid en een aantrekkelijk carrièreperspectief. De net afgestudeerde onderwijsassistenten geven met deze post-mbo-opleiding een waardevol vervolg aan hun net afgeronde opleiding, met deskundigheidsbevordering als belangrijkste drive.

Daarnaast biedt de opleiding ook uitstekende mogelijkheden aan mensen die bijvoorbeeld de PABO niet hebben kunnen en/of willen afmaken. De opleiding Leraarondersteuner is de ideale vervolgstap voor onderwijsprofessionals die de stap van de niveau 4-opleiding Onderwijsassistent naar de niveau 6-bachelor PABO te groot vinden. Verder biedt de opleiding carrièreperspectief voor de bredere doelgroep van mensen die willen zijinstromen in het onderwijs en daarbij aarzelen om een vierjarige PABO-deeltijdopleiding te volgen. In de intakefase zullen we onderzoeken wat een kandidaat uit deze bredere doelgroep nog te doen staat om voldoende gekwalificeerd aan de opleiding te kunnen beginnen. Maatwerk is daarin een gegeven.

Het niveau 4-diploma Onderwijsassistent geeft toegang tot de post-mbo-opleiding Leraarondersteuner. In alle overige gevallen wegen we de beginsituatie van de student tijdens de intakefase.

Ten slotte is deze opleiding geschikt voor de Onderwijsassistent die wil groeien als professional, die zichzelf beter wil positioneren in het onderwijs, die meer voldoening en zelfvertrouwen zoekt, die gelijke tred wil houden met alle veranderingen die zich in rap tempo voordoen in het onderwijs en die zicht wil houden op betere carrièremogelijkheden en een aantrekkelijker salariëring.

Wat ga je leren?

De post-mbo-opleiding Leraarondersteuning kent vier beroepstaken:

 • samenwerken op school;
 • didactisch begeleiden;
 • pedagogisch begeleiden;
 • professionalisering.

Deze beroepstaken komen terug in de vijf gelijknamige modules die de student tijdens de opleiding volgt. De opbouw van de post-mbo-opleiding is als volgt:

Samenwerken op school

Je leert je eigen rol als leraarondersteuner kennen. Die durf je ook te pakken. Je leert en gaat steeds meer ervaren, dat de leraarondersteuner onlosmakelijk deel uitmaakt van het onderwijsteam. Dat je in die rol een waardevolle inbreng hebt, maar ook specifieke verantwoordelijkheden.

Didactisch begeleiden

De beroepstaak didactisch begeleiden gaat over het aanbieden en begeleiden van (leer)activiteiten. Didactiek is hoe je leerlingen de leerstof aanbiedt. Als leraarondersteuner verzorg je (deels) zelfstandige instructie en begeleid je leerlingen tijdens het leerproces. Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat kinderen of leerlingen betrokken worden? Wat wil je bereiken? Hoe weet je dat leerlingen de doelen hebben bereikt? Je ontwikkelt onderdelen van het lesprogramma: leeractiviteiten, instructiemateriaal, werkvormen en opdrachten, evaluaties etc. Dit doe je voor de klas als geheel en voor afzonderlijke leerlingen.

Pedagogisch begeleiden

Pedagogisch begeleiden is de kerntaak van de leraarondersteuner. Je begeleidt individuen of groepen in hun ontwikkeling en opvoeding. Je ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerven én ontdekken van kennis, vaardigheden en waarden die hen helpen groeien en zich ontwikkelen. Je creëert voor hen een positieve, stimulerende omgeving, waarin zij zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Je doel is om hen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor creëer je optimale (leer)mogelijkheden. Je bent je daarin bewust van de verschillende leervoorkeuren, behoeften van de leerlingen die je begeleidt.

Professionalisering

In de opleiding besteden we in een aparte module aandacht aan de beroepstaak professionaliseren. Professionalisering is voor jou als leraarondersteuner essentieel om verschillende redenen. Je blijft op die manier bij in een onderwijslandschap dat heel snel verandert. Je kunt zo blijvend effectief bijdragen aan het onderwijsproces en je stimuleert zo je eigen professionele groei.

Hoe behaal je deze opleiding?

Je hebt deze post-mbo opleiding succesvol afgerond als je alle bovengenoemde beroepstaken met een voldoende of goed hebt afgesloten. Je rondt de beroepstaken af door het maken van praktijkgerichte opdrachten en een portfolio. Het cognitieve en/of werkervaringsniveau waarop jij instapt, bepaalt uiteindelijk wat jij nog moet laten zien. Zo wordt maximale ruimte aan maatwerk geboden. Het gaat hier om een registeropleiding; jouw eigen werkplek speelt daarin een belangrijke rol. Er is voortdurend interactie tussen student, opleiding en werkplek rond de praktijkgerichte opdrachten.

Wat heb je hiervoor nodig?

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Ook verwachten we van je dat je verplichte literatuur aanschaft.  Daarnaast wordt een lijst met aanbevolen literatuur gedeeld. Hiervoor bepaal je zelf of er een boek tussen zit dat je graag wilt aanschaffen.

Met welk resultaat?

De post-mbo-opleiding Leraarondersteuner is een erkende registeropleiding en als zodanig opgenomen in het overzicht met registeropleidingen van CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland). Heb je de opleiding Leraarondersteuner succesvol afgerond? Dan ontvang je een erkend certificaat Leraarondersteuner van CPION én een post-mbo-instellingscertificaat van mboRijnland.

De post-mbo-opleiding bevindt zich tussen mbo-niveau 4 en hbo-niveau 5. Na afloop van de opleiding

 • kun je effectief samenwerken met verschillende belanghebbenden in een schoolomgeving;
 • ben je een kritische, volwaardige gesprekspartner voor de leerkrachten;
 • heb je een visie op pedagogisch handelen en kun je deze vergelijken met de visie van de school (werkplek);
 • heb je zicht op hoe pedagogisch handelen van invloed is op het leren en ontwikkelen van het kind en kun je dit inzetten om gezamenlijk het pedagogisch klimaat continu te verbeteren;
 • herken je gedragsproblemen in de school en handel je adequaat;
 • instrueer en begeleid je (sub)groepen leerlingen volgens het didactisch model van de school;
 • kun je het didactisch handelen aanpassen aan de leerbehoeften van een individuele leerling;
 • kun je taal- en rekenactiviteiten begeleiden;
 • kun je sociale media kritisch inzetten;
 • heb je een verdiepingsslag gemaakt op één expertise- of belangstellingsgebied binnen het onderwijs.

Waar wordt de opleiding aangeboden?

De post-mbo-opleiding Leraarondersteuner (in totaal 20 fysieke bijeenkomsten) bieden we aan op onze mboRijnland locatie in Zoetermeer. Ook hierin is maatwerk mogelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een afnemer (school) ons vraagt om de opleiding geheel op de eigen werkvloer aan te bieden. Dan onderzoeken we of de docenten daar op locatie de lessen kunnen geven. De studenten voeren hun praktijkgerichte opdrachten uit op de school waar zij werken. De leercoach van mboRijnland komt tijdens de opleiding twee keer op lesbezoek.

 Contact

Mevr. R. Bok en mevr. G. van den Helder
leraarondersteuner@mborijnland.nl

Startdatum

Woensdagmiddag 2 oktober 2024

Locaties

mboRijnland Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 11
Op locatie bespreekbaar bij grote afname door één opdrachtgever

Vragen of aanmelden?
Neem contact met ons op

Vragen of aanmelden

Aanvullende informatie

 • Duur en studiebelasting
 • Niveau
 • Erkenning
 • Startdatum en groepsgrootte
 • Locatie
 • Inschrijving en kosten
 • Informatie en aanmelden
20 bijeenkomsten van 4 uur. 170 SBU.
Post-mbo (tussen mbo-4 en HBO-5)
Het gaat hier om een registeropleiding. De deelnemer ontvangt een erkend certificaat van CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland). Daarnaast ontvangt de deelnemer van mboRijnland een post-mbo-instellingscertificaat.
Startdatum: woensdagmiddag 2 oktober 2024.
Groepsgrootte: circa 16 studenten. Per groep zijn er twee docent-coaches.
mboRijnland Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 11. Bij grotere afname door één opdrachtgever is aanbod op locatie bespreekbaar.
2736 euro per persoon, inclusief lesmateriaal
Het traject start met een intakefase. De leercoaches zullen individueel in gesprek gaan met de student om de beginsituatie en (leer)behoeften te bepalen. Vooropleiding en relevante werkervaring worden gewogen, om optimale plaatsing en eventueel maatwerk in dit leertraject mogelijk te maken.

Wil je meer informatie over de opleiding Leraarondersteuner of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar de docent-coaches mevrouw R. Bok en mevrouw G. van den Helder leraarondersteuner@mborijnland.nl.