Wet toelatingsrecht

mboRijnland en toelatingsbeleid o.a. vervroegde aanmelding en toelatingsrecht: vraag & antwoord

Hieronder vind je de meest gestelde vragen, antwoorden en een lijst met opleidingen met een maximaal aantal plaatsen.

1. Algemeen

Wat is doel van de wet?

De wet moet de overstap van het vmbo naar het mbo makkelijker en transparanter maken voor toekomstige studenten door een betere studiekeuzebegeleiding voor en tijdens de overstap, door de introductie van vervroegde aanmelding (voor of op 1 mei  (Let op:  in 2020 aangepast i.v.m. gevolgen coronavirus), door de introductie van toelatingsrecht met daaraan gekoppeld een bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Hoe kan ik de wet kort samengevat uitleggen?

Aanmelders die voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen en meedoen aan verplichte instroomactiviteiten, hebben toelatingsrecht tot de opleiding naar keuze. Behalve als de opleiding een beperkt aantal plaatsen kent en vol is.

Ook latere aanmelders die ook voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen, zijn in principe welkom.  mboRijnland hanteert toelatingsbeleid gebaseerd op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

mboRijnland geeft alle aanmelders die deelnemen aan de instroomactiviteiten een  studiekeuzeadvies (een final check).

De wet gaat er van uit dat aanmelders zich actief oriënteren op de opleidingskeuze.

Met welke vooropleiding kan men naar welk niveau op het mbo?

De wet toelatingsrecht heeft hier niets aan veranderd.

 1. Minimale vooropleidingseisen en doorstroomvoorwaarden
Niveau 4
Middenkader
Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding of niveau 3 vakopleiding

Niveau 4 Specialistenopleiding Diploma mbo niveau 3 (vakopleiding) die opleidt voor eenzelfde beroep of beroepencategorie
Niveau 3
Vakopleiding
Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding

Niveau 2 Basisberoepsopleiding Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg,

Diploma Entree-opleiding

Entree opleiding De kandidaat voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;

de kandidaat is op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar.

2. Opleiding met een maximumaantal plaatsen

Wat betekent het als een opleiding een maximumaantal plaatsen heeft?
Een maximum aantal plaatsen gaat over het aantal beschikbare plaatsen in de opleiding (de instroom). Het aantal geldt voor alle locaties waar de opleiding aangeboden wordt. In het kader van transparantie moeten mbo-instellingen dit vermelden op de website. Overigens hebben niet alle opleidingen een maximum aantal plaatsen. Het gaat om zeer beperkt aantal opleidingen.

Waarom hebben opleidingen een maximumaantal plaatsen?
Opleidingen kunnen een beperkt aantal plaatsen hebben vanwege beperkte opleidingscapaciteit (bijv. in het praktijklokaal) of vanwege een beperkt arbeidsmarktperspectief (beperkt aantal stageplaatsen en/of werk).

Wat betekent dit voor opleidingen die in de bol-en bbl-variant worden aangeboden?
Als een opleiding een beperkt aantal plaatsen heeft voor de bol-variant en voor de bbl-variant, dan kan dit en publiceren wij dit op de opleidingspagina.

Hoe zit het met opleidingen die op meerdere locaties aangeboden worden?
Als een opleiding ook een beperkte capaciteit heeft op een vestiging, dan vermelden we dit niet op de opleidingspagina. Het kan dus zijn dat er op locatie A geen plek meer is en op locatie B nog wel. Als deze situatie zich voordoet, dan vermelden we dit op de opleidingspagina.

Hoe weten weet je of een opleiding een maximumaantal plaatsen heeft?
Op de opleidingspagina onder de kop toelatingseisen staat het vermeld als een opleiding een maximum aantal plaatsen heeft. Staat hier niets, dan is er geen maximum aantal vastgesteld.

Hoe werkt het plaatsen bij een opleiding met een maximum aantal?
Toekomstige studenten worden geplaatst op volgorde van de aanmelding. De eerste die zich aanmeldt wordt als eerste geplaatst. Als het maximum aantal plaatsen bereikt is, dan worden de volgende aanmelders op de wachtlijst gezet. Is er een plek vrij, dan schuift de eerstvolgende door. Studenten die op de wachtlijst staan, worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

 3. Instroomactiviteiten

Wat zijn instroomactiviteiten?
Instroomactiviteiten zijn ervoor om toekomstige studenten beter te leren kennen. Voor de student is het een check of de opleiding is wat hij dacht: de studiekeuzecheck. Voor mboRijnland is het een gelegenheid om nader kennis te maken en ook te kijken of er bijv. extra ondersteuning nodig is. Iedere student krijgt een studiekeuzeadvies na afloop van het instroomgesprek of de instroomactiviteit.

Wat is een studiekeuzeadvies?
In een studiekeuzeadvies staat of wij een toekomstige student adviseren om de opleiding van hun keuze te gaan volgen. Het is een advies, de student bepaalt uiteindelijk of hij/zij besluit de opleiding te gaan volgen.

Welke verplichte instroomactiviteiten heeft mboRijnland?
Iedereen die zich aanmeldt bij mboRijnland wordt gevraagd om de Startmeter in te vullen en een kennismakingsgesprek te plannen of bij een instroomactiviteit aanwezig te zijn. Aanmelders die zelf aangeven extra ondersteuning nodig te hebben en aanmelders waarvan mboRijnland denkt dat er extra ondersteuning noodzakelijk is, krijgen ook een gesprek met het Onderwijs Servicecentrum.

Daarnaast kan een opleiding ervoor kiezen om andere aanvullende instroomactiviteiten te organiseren die ook verplicht zijn. Deze moeten uiterlijk 1 februari op de website vermeld staan.

Om toegelaten te worden tot de opleiding is de toekomstige student verplicht deel te nemen aan de instroomactiviteiten.

Aanvullende verplichte instroomactiviteiten
Aanvullende instroomactiviteiten worden georganiseerd door de opleiding. Het doel is bijvoorbeeld om te achterhalen of hij/zij het juist beeld heeft van de opleiding, maar ook meer inzicht krijgen in de motivatie en de achtergrond van de student. De aanmelder ervaart of de opleiding is wat hij verwachtte (studiekeuzecheck).  Het kan gaan om een activiteit bij mboRijnland, maar ook om een thuisopdracht die bijvoorbeeld tijdens de instroom wordt besproken.

Wanneer zijn de aanvullende instroomactiviteiten bekend?
De meeste zijn al bekend. Alleen van nieuwe opleidingen wordt er mogelijk nog een aanvulling gedaan.

Waar vind ik de aanvullende instroomactiviteiten?
Als een opleiding aanvullende instroomactiviteiten organiseert, dan wordt dit vermeld op de opleidingspagina op de website van mboRijnland. Staat er niets over aanvullende instroomactiviteiten, dan zijn deze niet van toepassing.

4. Afspraken instroom leerlingen Internationale Schakelklas (ISK)

Hoe is de instroom van leerlingen uit de Internationale Schakelklas (ISK) geregeld?

De meeste leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) stromen door naar het mbo. Dus ook naar mboRijnland. We hebben samen met ISK-scholen afspraken gemaakt over een goede overstap van ISK naar mbo.

De Internationale Schakelklas is een programma van twee jaar volledig dagonderwijs, waarin leerlingen die weinig of geen Nederlands beheersen zich voorbereiden op Nederlandstalig (vervolg)onderwijs: mavo, havo, vwo, mbo of hbo. De meeste leerlingen zijn kort in Nederland en tussen de 12 en 18 jaar.

De doelgroep vanaf 16 jaar wordt in de meeste gevallen doorverwezen naar het mbo. Dit is een heterogene doelgroep. Deze jongeren kunnen instromen op alle niveaus. Met ISK-scholen hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de instroom van de studenten, een warme overdracht en de plaatsing in een opleiding die past bij de talenten en ambities van de studenten.

Meer weten over deze toelatingsprocedure?
Klik dan op de link doorstroom (ISK). Hier vindt je onze intake- en instroomprocedure. Ook lees je wat we ISK-studenten kunnen bieden.

 5. Aanvullende opleidingseisen

Wat betekent het als een opleiding aanvullende eisen heeft?

Een aantal opleidingen mag naast de vooropleidingseisen, aanvullende eisen stellen aan toekomstige studenten. Welke opleidingen en welke eisen dat zijn, is bepaald door het ministerie.

Welke opleidingen hebben bij mboRijnland aanvullende opleidingseisen?

Dit zijn vijf opleidingen van mboRijnland:

 • Coördinator Sportinstructie
 • Training en Coaching, Sport- en bewegingsleider
  Beide: – Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit
 • Mediavormgever: creatieve en artistieke aanleg
 • Chauffeur wegvervoer: fysieke geschiktheid – eventueel een medische keuring
 • De opleidingen tot analist (Allround laborant, biologisch medisch analist en chemisch fysisch laborant) kennen nadere opleidingseisen. Diegenen die uit een niet verwant vmbo profiel komen moeten wiskunde of natuur- en scheikunde in het eindexamenpakket hebben.

mboRijnland kent ook enkele excellentie-opleidingen. Deze opleidingen zijn een variant op de ‘normale’ crebo-opleiding.  Recht op toelating bestaat voor de ‘normale’ opleiding.  De excellentie opleidingen stellen aanvullende eisen aan toekomstige studenten. Er wordt ook meer verwacht van de studenten (in tijd en inspanning). Het gaat om de opleidingen:

 • Junior accountmanager International Business studies (BTEC) – Engelstalig als excellente opleiding bij de opleiding junior accountmanager.
 • International medewerker marketing, communicatie en evenementen internationaal als excellente opleiding bij de opleidingen medewerker marketing en communicatie en de opleiding medewerker evenementen.
 • Internationaal manager retail & hospitality als excellente opleiding bij de opleiding Manager retail.

Soms zijn er studenten die tijdens de instroom of na plaatsing in de reguliere opleiding van hun keuze meer blijken te kunnen en te willen, dan de ‘gewone’ opleiding. Voor deze studenten hebben we speciale trajecten (maatwerkopleidingen): het spreekt voor zich dat je voor deze opleidingen meer moet kunnen. Veelal gaat het om opleidingen die versneld opleiden.

Het aanbod van deze opleidingen staat vermeld bij de originele opleiding. Als geïntensiveerde of versnelde variant.