Onderwijs Service Centrum

Op deze pagina vind je een overzicht van de ontwikkelingen van het Onderwijs Servicecentrum. De medewerkers ervan begeleiden studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Ook verwijzen ze studenten door naar de derdelijnsbegeleiding, zoals het schoolmaatschappelijk werk. Zo geeft het OSC invulling aan het passend onderwijs. Eerst lees je welke activiteiten het OSC in 2019 heeft verricht. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen in het kader van de kwaliteitsagenda.

Passend onderwijs

Extra ondersteuning studenten

Bij mboRijnland spreken we in het kader van Passend Onderwijs over basisondersteuning en extra ondersteuning voor studenten. Het Onderwijs Servicecentrum vervult daar een belangrijke rol bij. Eerst kijken onze medewerkers met de student en (indien nodig) zijn ouder(s)/verzorger(s) welke ondersteuning nodig is. Op basis daarvan stellen we samen met de student een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven wat de student kan doen, wat de studieloopbaanbegeleider voor de student kan betekenen en welke ondersteuning het Onderwijs Servicecentrum biedt.

Onze visie

Bij mboRijnland leiden we studenten op tot ondernemende vakmensen die iets toevoegen aan hun omgeving. We geven ze de gelegenheid om persoonlijk te groeien en hun eigen weg in de samenleving te vinden. We stimuleren studenten om hun talenten te ontwikkelen en succesvol hun opleiding af te ronden.

De begeleiding die we bieden is geïntegreerd en handelingsgericht.

We gaan ervan uit dat onderwijs geven en leren niet los gezien kunnen worden van begeleiding geven en begeleid worden. De docent is vakdocent én studieloopbaanbegeleider. Begeleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijsteam en het OSC. Handelingsgericht geeft aan dat de begeleiding methodisch en doelgericht is waarbij de ondersteuningsvraag van de student centraal stelt.

Wat heeft deze student nodig om succesvol zijn opleiding af te ronden?

Aanvullend op de begeleiding vanuit het onderwijsteam zetten we bij meer complexe en intensieve ondersteuningsvragen interne en externe experts in vanuit het Onderwijs Servicecentrum.

Organisatie van de ondersteuning

We werken vanuit zes teams op alle onderwijslocaties. Een OSC-team wordt gevormd door de teamleider, adviseurs verzuimmedewerker(s) en projectmedewerkers. Ieder onderwijsteam wordt op locatie ondersteund door een vaste adviseur OSC en verzuimmedewerker. Het OSC is intermediair voor de derdelijns begeleiding, die we (waar mogelijk) ook op locatie, dicht bij studenten, organiseren.

De adviseurs van het OSC zijn geschoold als expert op het gebied van handelingsgericht begeleiden, leren en gedrag, loopbaanvragen en sociaal emotionele ondersteuning. Zij kunnen op professionele wijze coaching en training bieden aan de studenten en onderwijsteams.

Verzuimmedewerkers zijn geschoold in de regelgeving en werkwijze van verzuimbegeleiding en zijn getraind in het voeren van verzuimgesprekken. Projectmedewerkers zijn expert op het deelgebied waarop zij ingezet worden.

Ook het afgelopen jaar hebben de medewerkers cursussen en trainingen gevolgd. Bovendien organiseren we regelmatig een integraal begeleidingsoverleg waarin de medewerkers van het OSC en derdelijns begeleiders, RMC en eventueel politie en reclassering actuele zaken bespreken en kennis en ervaringen delen. Daarnaast werken we nauw samen met gemeentelijke en regionale zorginstellingen en zorgteams.

Gegeven begeleiding

Adviseurs

 • Instroombegeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag.
 • Ondersteuning bij opstellen van groepsplannen met begeleidingstips.
 • Individuele begeleiding en coaching van studenten.
 • Groepsbegeleiding en diverse trainingen voor studenten en docenten.
 • Opstellen evalueren en bijstellen begeleidingsplannen (PAO).
 • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, trainingen, top- en kansklassen.
 • Doorstroombegeleiding naar opleiding en leer/werkbanen.
 • Afname en nabespreking van testen.
 • Dyslexie-ondersteuning (Claro read) en dyslexiespreekuur.
 • Ondersteuning door derdelijnsbegeleiding: Schoolmaatschappelijk werk, GGD, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdgezondheidsteam en dergelijke.
 • Begeleiding in het kader van terugdringen VSV.

Verzuimbegeleiding

 • Nabellen van afwezige studenten.
 • Voeren van verzuimgesprekken.
 • Afstemming met teamleiders en slb’er over verzuimacties.
 • Wettelijke meldingen DUO.
 • Afstemming leerplicht/RMC.
 • Doorverwijzing spreekuur GGD.
 • Huisbezoeken (Zoetermeer/Leidschendam).
Lees meer over onze begeleiding op de website:

https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/studeren-bij-mborijnland/begeleiding/

Kwaliteitsagenda

Soms hebben studenten gezien hun situatie meer intensieve jeugdzorg nodig. Die ondersteuning willen we zo laagdrempelig mogelijk maken voor studenten. Dat vergroot de kans dat ze er daadwerkelijk gebruik van maken en de belemmeringen voor hun studie op juiste wijze worden weggenomen. Zo vergroten we de kans dat ze hun opleiding met succes afronden. We hebben een aantal stappen genomen om deze laagdrempeligheid te realiseren.

Begeleiding zonder belemmeringen

We willen doorlopende begeleiding aanbieden aan studenten in een kwetsbare positie die grote kans hebben om uit te vallen. We zien echter dat er belemmerende wettelijke regels zijn. Zo mogen we op onze scholen de aanvullende derdelijns begeleiding alleen geven aan studenten die jonger zijn dan 18 jaar én in de stad van die vestiging wonen. Het blijkt echter dat 95% van onze studenten tijdens de studie de leeftijd van 18 jaar bereikt en 40% van de studenten in een andere plaats woont dan waar zij naar school gaan. Die zouden dus niet voor die extra ondersteuning in aanmerking komen. Samen met gemeenten en zorginstellingen willen we die belemmerende wet- en regelgeving ten aanzien van leeftijd en woonplaats van studenten wegnemen.

Afstemming met sociaal domein

Het afgelopen jaar hebben we met gemeentes afspraken gemaakt over de aansluiting van onze studentenbegeleiding met de jeugdzorg van de gemeentes. Ook hebben we besproken hoe we tweedelijns en derdelijns ondersteuning kunnen bieden aan studenten die ouder dan 18 jaar zijn en niet in de plaats wonen waar ze hun opleiding bij ons doen. Dit heeft tot twee pilots geleid: in Leiden en Alphen aan den Rijn.

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2018 Doel 2020 Doel 2021
Verhoging studiesucces (minder voortijdig schooluitval). Studenten blijven in het onderwijsproces. 50% van de groep studenten die begeleiding krijgt van het OSC valt uit. Na afronding van de extra begeleiding volgt 75% van de studenten onderwijs. Na afronding van de extra begeleiding volgt 80% van de studenten onderwijs.
Verhoging

studiesucces.

Professionals en

studenten ervaren minder vertraging in de begeleiding en studie.

Niet van toepassing. Waardering met een 3,0 op een vijfpuntschaal. Waardering met een 4,0 op een vijfpuntschaal.
Tevredenheid

professionals en studenten.

Studenten en professionals waarderen de effectiviteit van de

begeleiding.

Niet van toepassing. Waardering met een 3,0 op een vijfpuntschaal. Waardering met een 4,0 op een vijfpuntschaal.

Preventief Sociaal Maatschappelijk Werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk is een onmisbare vorm van ondersteuning. Ruim 500 studenten per jaar maken er gebruik van. Door het structureel inzetten van de schoolmaatschappelijk werker kunnen we studenten vroegtijdig ondersteunen wanneer zij tegen problemen aan (dreigen te) lopen. De schoolmaatschappelijk werker heeft specifieke expertise en is de schakel in de regio naar andere hulpverlening. Daardoor kunnen we snel ondersteuning bieden, escalatie van psychosociale problemen en inzet van zwaardere hulpverlening voorkomen, de zelfredzaamheid van studenten vergroten en de kans op studiesucces vergroten.

Nieuw schoolmaatschappelijk werk

Na een aanbestedingsprocedure wordt het schoolmaatschappelijk werk sinds vorig jaar uitgevoerd door Kwadraat, een instelling voor jeugdhulp. We hebben daarbij duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze en de wijze waarop de begeleiders van het OSC en de schoolmaatschappelijk werkers contact met elkaar onderhouden.

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2018 Doel 2020 Doel 2021
Verhoging studiesucces (verlaging voortijdig schooluitval). Studenten die begeleid worden blijven in het onderwijsproces (dit kan zowel onderwijs binnen als buiten mboRijnland zijn). 67% 75% volgt na begeleiding onderwijs. 80% volgt na begeleiding onderwijs.
Student is zelfstandiger. Professionals en studenten ervaren meer zelfsturend vermogen na begeleiding. Niet van toepassing. Waardering met een 3,5 op een vijfpuntschaal. Waardering met een 4,0 op een vijfpuntschaal.
Waardering betrokkenen. Studenten waarderen de begeleiding
Professionals waarderen de kwaliteit van de begeleiding.
Niet van toepassing. Waardering met een 3,5 op een vijfpuntschaal. Waardering met een 4,5 op een vijfpuntschaal.