Ontwikkelingen college Vavo

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van de vavo-opleidingen van mboRijnland (vmbo, havo en vwo). We geven deze opleidingen in Leiden, Gouda, Woerden en Zoetermeer. Het vavo heeft al een hoog slagingspercentage. Meer dan 80% van de studenten rondt de opleiding met een diploma af. Maar we zijn ambitieus. We willen dat iedereen zijn opleiding met succes kan afronden. Om dat te bereiken, hebben we verschillende maatregelen genomen. Die staan hieronder. Eerst lees je enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van het college. Daarna vind je een beschrijving van de innovatieve maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda.

Strategische ontwikkelingen

Betere studieloopbaanbegeleiding

Betere voorlichting

Tot 2019 liftte het vavo mee met de algemene wervingscampagnes van mboRijnland. Deze was echter sterk op het mbo gericht. De vavo-studenten herkenden zich daar niet in. Daarom hebben we een specifieke campagne voor de vavo opgezet. We hebben aparte voorlichtingsmomenten ingevoerd. Ook de inhoud van de voorlichting en de intake hebben we aangepast. Hiervoor hebben we het intakehandboek aangepast. Bovendien nemen we bij iedereen die zich aanmeldt voor de vavo de NOA Startmeter af, een test waarmee we onder andere kunnen achterhalen wat de motivatie van de student is om te kiezen voor het vavo en wat zijn leerstrategie is. Daarnaast hebben we een nieuwe informatiefilm over de vavo ontwikkeld.

Mentortrainingen

Uit onderzoek blijkt dat een goede studieloopbaanbegeleiding bijdraagt aan een groter studiesucces van studenten. Daarom hebben we in 2019 meer tijd ingeroosterd voor de mentorgesprekken met studenten. Daarnaast hebben de docenten een mentortraining gevolgd, waarin ze leerden hoe ze beter de specifieke ontwikkelvragen van studenten ophalen. Dat is belangrijk omdat de vavo-studenten grote onderlinge verschillen vertonen en daarmee een andere begeleiding van de mentor nodig hebben.

Nieuw roostersysteem

We willen ons onderwijs meer personaliseren. De vavo-studenten zijn namelijk erg verschillend van elkaar, met een verschillende achtergrond, leervragen, ambities en toekomstplannen. Daar willen we goed op kunnen inspelen. Het roostersysteem dat we hadden (EduArte) bood niet de mogelijkheden om dit gepersonaliseerde onderwijs in te voeren. Daarom zijn we vorig jaar gestart met het testen van het nieuwe rooster- en planningssysteem Xedule. De eerste ervaringen zijn positief. Iedere student heeft nu een eigen rooster. Ook hebben we een beter beeld van wanneer lokalen en docenten beschikbaar zijn. Bovendien biedt het systeem een goed beeld van de taken die docenten uitvoeren. Dat alles maakt het plannen van het onderwijs makkelijker.

 

Professionalisering medewerkers

Professionalisering management

In 2019 kreeg het vavo een geheel nieuw managementteam. De directie en teamleiders hebben veel tijd gestoken in professionalisering en het versterken van de samenwerking. Er werd afgesproken strak te sturen op resultaat en deze resultaten goed te monitoren. Dat betekent het verbeteren van de instroom en een verbetering van de studentenbegeleiding. Ook hebben we afgesproken de uitvoering van het onderwijs op een hoger peil te brengen. Samen met de docenten en vakgroepen hebben we gesproken over het pedagogisch-didactisch handelen. Zo bouwde het management nadrukkelijk aan een kwaliteitscultuur waarin medewerkers bereid zijn kritisch naar hun eigen manier van werken te kijken.

Lesbezoeken

Onderdeel van die kwaliteitscultuur zijn de lesbezoeken geweest. Docenten bezoeken sinds 2019 de lessen van hun collega’s. Vooraf geven ze aan waar ze op willen letten. Op basis van die lesbezoeken voeren de docenten gesprekken over de manier waarop ze het beste onderwijs aan vavo-studenten kunnen geven. Wat hebben de studenten nodig om goed te kunnen leren? Wat is het effect van het handelen van docenten op de studenten en hun leerprestaties? Hoe kunnen docenten hier beter op sturen? Deze gesprekken worden binnen het vavo veel vaker gevoerd, soms ook gebruik makend van de laatste wetenschappelijke inzichten over onderwijskunde en didactiek. Ook stimuleren we dat docenten elkaar meer aanspreken op de resultaten van het onderwijs. Dit proces zal de komende jaren verder verdiept worden.

Teamportretten

Alle onderwijsteams hebben een zogenaamd teamportret gemaakt. Hierbij kijken de teams naar de kwaliteiten die ze in hun team hebben. Ook kijken de docenten waar het team staat, wat goed gaat, wat nog ontwikkeld moet worden. Op basis daarvan maken de teams een verbeterplan, dat regelmatig wordt geëvalueerd.

Kennisdeling

Het vavo is in 2019 gestart met een tweewekelijkse eigen nieuwsbrief. Hierin wordt onder andere een update gegeven over de maatregelen van de Kwaliteitsagenda. Ook vertellen de docenten vanuit de verschillende onderwijsteams waar ze mee bezig zijn en op welke manier ze werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De nieuwsbrief heeft zeker bijgedragen aan het versterken van de onderlinge verbondenheid en focus op een hoger onderwijsrendement.

 

Kwaliteitsagenda

De komende jaren willen we het vavo-onderwijs op een nog hoger niveau brengen. We hebben hiervoor verschillende maatregelen genomen. Die hebben we beschreven in de kwaliteitsagenda. Hieronder staat een overzicht van deze maatregelen.

Het vmbo is een krachtige keuze

We vinden het belangrijk dat onze vmbo-studenten doorstromen naar het mbo of de havo. Daarom geven we vmbo-leerlingen de kans om tijdens hun opleiding mee te lopen met een mbo-studie. Zo krijgen ze beter zicht op de verschillende beroepen die er zijn. Dat vergroot de kans dat ze de juiste mbo-opleiding kiezen. We ontwikkelen ook een ‘module studieleervaardigheden’ voor vmbo-studenten die door willen stromen naar de havo.

Tegelijkertijd stimuleren we onze vavo-docenten om ook les te geven op het mbo. Hun veelal academisch kennisniveau kan stimulerend zijn voor mbo-studenten. Anderzijds leren de vavo-docenten het mbo beter kennen en krijgen ze nieuwe inzichten op pedagogisch gebied. Dat helpt hen weer om de vavo-studenten beter te begeleiden.

Doelstellingen

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2019 Doel 2020 Doel 2022
Verstevigen van de persoonlijkheid en het studievermogen van de kwetsbare student, zodat hij succesvoller doorstroomt in het vervolgonderwijs. 1.Vmbo-studenten die doorstromen naar een mbo-opleiding en eerste jaar succesvol afronden.
2. Vmbo-studenten die doorstromen naar het havo ronden succesvol af met een diploma
Ten behoeve van nulmeting: resultaten controlegroep ten opzichte van pilotgroep. Nog geen resultaten. Studenten uit de pilotgroep:

· is eerstejaars mbo-student en stroomt 85% door naar het tweede jaar binnen mboRijnland.

· heeft 85% de havo binnen 2 tot 3 jaar met diploma afgerond.

Verhoging slagingspercentage havo. Slagingspercentage 2017-2018: 80%. Van de groep die deelnemen aan ondersteuningstraject haalt 84% een

diploma.

Van de groep die deelnemen aan ondersteuningstraject haalt 86% een

diploma.

Waardering

betrokkenen.

Start waardering van deelnemende studenten en professionals op een vijfpuntschaal. Waardering 3,5 op een vijfpuntschaal Waardering 4,0 op een vijfpuntschaal
Verklaringen van eventuele afwijkingen
De beoogde resultaten van de kwaliteitsagenda in algemene zin staan niet onder druk. Nadat in tertiaal 1 een kwartiermaker kwaliteitsagenda is geworven is In tertiaal 2 de business case afgerond en het eerste projectplan geschreven. In tertiaal 3 zijn de eerste (deel)projecten gestart. Die bevinden zich eind 2019 veelal in de onderzoeksfase. Vanaf schooljaar 2020/2021 worden wijzigingen in het onderwijsprogramma verwacht. Deze worden in de eerste helft van 2020 voorbereid.

 

Step-Up: doorstroom mbo-hbo

Veel studenten van de niveau 4-opleidingen in het mbo stromen door naar het hbo. We zien echter dat een deel van deze studenten op het hbo uitvalt door te beperkte kennis van bijvoorbeeld de exacte vakken zoals wiskunde, natuurkunde en biologie. Daarom onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om mbo-studenten de kans te bieden om naast hun reguliere mbo-opleiding havo-certificaten in deze of andere vakken te halen. Daarnaast hebben we een studiecoach in Zoetermeer en Leiden aangesteld. Die begeleiden onze havo- en vwo-studenten bij het kiezen van de juiste vervolgstudie. Iets waar veel studenten behoefte aan hadden.

Doelstellingen

Effectdoel Indicatoren Nulmeting 2019 Doel 2020 Doel 2022
Verbeteren van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo, zodat we gelijke kansen voor iedereen creëren en meer studenten doorstromen. Aantal mbo-studenten van mboRijnland dat extra vavo-vakken volgt om door te stromen naar het hbo. 0 Niet van toepassing. 120
Waardering mbo-studenten voor de toegevoegde waarde van de vavo-vakken op hun opleiding. Geen studenten die extra vakken volgen. Nog geen resultaten. Waardering 3,5 op een vijfpuntschaal.
Verklaringen van evt. afwijkingen
De beoogde resultaten van de kwaliteitsagenda in algemene zin staan niet onder druk. Nadat in tertiaal 1 een kwartiermaker kwaliteitsagenda is geworven is in tertiaal 2 de business case afgerond en het eerste projectplan geschreven. In tertiaal 3 is het volledige Plus Traject wiskunde voor mbo-studenten bedrijfsadministratie uitgewerkt. Dit traject is gestart in januari 2020 (waarmee we op schema voorlopen). Met de overige MBO Colleges zijn gesprekken gevoerd over vormen van samenwerking. Deze worden in 2020 gecontinueerd.
Betrokkenheid docenten
De betrokkenheid van docenten is hoog. Diverse docenten hebben zich aangemeld voor projectgroepen. Docenten in de projectgroepen gaan regelmatig in gesprek met collega-docenten over de projecten. We zijn een appgroep (leesclub) gestart waarin docenten relevante onderzoeken, artikelen en best practices met elkaar delen. Via de tweewekelijkse nieuwsbrief informeren we alle collega’s regelmatig over de stand van zaken in de projecten. Hierbij nodigen we hen uit om mee te denken. Begin december hebben we een gezamenlijke bijeenkomst met alle Vavo-collega’s georganiseerd over de projecten in de kwaliteitsagenda.
Betrokkenheid studenten
De leden van de projecten voeren regelmatig gesprekken met studenten over hun wensen, ervaringen en ideeën. Ook toetsen zij hun ideeën bij studenten.
Betrokkenheid bedrijfsleven
Niet van toepassing.