Ontwikkelingen College Start-Up

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2019 van het College Start-Up. Dit college is in 2019 ontstaan uit een samenvoeging van de niveau 1- en 2-opleidingen. Studenten kunnen in hun eigen tempo en op eigen manier het niveau en de richting volgen die past bij hun talenten en mogelijkheden. Eerst lees je enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van het college. Daarna vind je een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – de kwaliteitsagenda.

Strategische ontwikkelingen

Start College Start-Up

In het studiejaar 2019-2020 is het College Start-Up van start gegaan. Hierin zijn de niveau 1- en 2-opleidingen samengevoegd in één traject. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden, leerstijl en persoonlijke omstandigheden van alle studenten. Ze leren daarin om zelf keuzes te maken in de opleiding en ontdekken hoe ze zelf succesvol kunnen zijn. Dat kan in een traject op niveau 1 of 2, als een student dat wil of aankan. Zo willen we alle studenten gelijke kansen bieden. Jongeren in kwetsbare positie willen wij voorbereiden om een duurzame plek op de arbeidsmarkt in te kunnen nemen. Oudere studenten krijgen de mogelijkheid aanvullend vorm en inhoud te geven aan een leven lang ontwikkelen.

Lees meer over het gepersonaliseerd leren van het College Start-Up in het Magazine Dimensies van de ECBO:

https://ecbo.nl/magazines/dimensies-gepersonaliseerd-leren-december-2019/

Intensievere studieloopbaanbegeleiding

Dagstart en -afsluiting

Alle onderwijsteams starten iedere werkdag met een gezamenlijke bijeenkomst. Hierin bespreken ze met elkaar de stand van zaken van het onderwijs, de groepen en de studenten. Op basis daarvan zijn ze beter in staat om in te spelen op actuele vragen en kunnen ze hun werkwijze beter op elkaar afstemmen. Aan het einde van iedere werkdag kijkt ieder onderwijsteam terug op de dag. De docenten en instructeurs maken dan nieuwe afspraken. Dat komt de ontwikkeling van de groepen en studenten ten goede.

Wekelijks gesprek met studenten

Alle docenten werken vanuit de methodiek Denken in doelen. Ze geven studenten de kans om op hun eigen niveau aan de leerdoelen te werken. We voeren met iedere student een werkelijks gesprek over hun schoolloopbaan. Zo weten we hoe de student ervoor staat, waar hij in zijn leerproces tegenaan loopt en wat hij nodig heeft om een stapje verder te komen. Ook staan we voortdurend stil bij zijn ambities. Wat wil hij bereiken? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Vervolgens zorgen we dat we hier in ons onderwijs en de begeleiding op inspelen. Handelingsgericht werken noemen we dat.

 

Beroepspraktijkvorming

Integratie praktijk en onderwijs

De beroepspraktijk speelt een belangrijke rol in de opleiding. Studenten leren meer op de werkvloer en minder in de klas. Docenten en instructeurs gaan naar de stage-instellingen om daar les te geven en de studenten te begeleiden in hun leerproces. Dat doen ze bijvoorbeeld in het Groene Hart Ziekenhuis en diverse Sociale Werkplaatsen. De eerste positieve effecten zijn al zichtbaar. Studenten zijn beter in staat een link te leggen tussen de beroepspraktijk, het onderwijs en hun eigen ontwikkelingen.

Start Up werkt nauw samen met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

https://nieuws.mborijnland.nl/succesvol-eerste-studiejaar-bij-innovatief-entree-onderwijs/

Examinering

Training praktijkopleiders

Een deel van de opleiding wordt door praktijkopleiders van stage-instellingen beoordeeld en geëxamineerd. We willen daarbij waken voor eenduidigheid en hoge kwaliteit. Daarom hebben we verschillende examentrainingen aan praktijkopleiders gegeven. Hierbij hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het scheiden van de verschillende rollen van een praktijkopleiders. De rol als examinator is nadrukkelijk een andere dan begeleider of coach.

Professionalisering medewerkers

Gepersonaliseerd leren

We hebben alle medewerkers van het College Start-Up de mogelijkheid gegeven om te leren gepersonaliseerd onderwijs te geven. Het is immers een andere vorm van werken dan klassikaal onderwijs. We hebben trainingen en studiedagen georganiseerd over deze vorm van onderwijs. Alle docenten en instructeurs zijn op inspiratiereis naar Zweden gegaan waar ze kennis hebben kunnen maken met het gepersonaliseerd onderwijs van de methodiek Kunskapsskolan. Ook hebben we een landelijk congres over gepersonaliseerd leren georganiseerd. We zien nu al dat docenten en instructeurs goed gefocust zijn op wat studenten nodig hebben om hun leerproces goed gaande te houden.

Kijk hoe Start Up het gepersonaliseerd leren heeft vormgegeven:

https://www.youtube.com/watch?v=SlKagPxadhI&feature=emb_logo

Een mooie samenwerking met bedrijfsleven en sociale werkplaats: studenten opgeleid tot fietsenmaker:

https://nieuws.mborijnland.nl/eerste-lichting-fietsenmakers-mborijnland-geslaagd/

 

Kwaliteitsagenda

Het College Start-Up heeft verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Die maatregelen hebben ze beschreven in de kwaliteitsagenda. Ze hebben vier ambities. Hieronder staat wat het college in 2019 heeft gedaan om die ambities te realiseren.

Kennisschool

Gepersonaliseerd onderwijs

Wij ontwerpen en geven innovatief en flexibel gepersonaliseerd onderwijs. De persoonlijke behoeften en omstandigheden van de studenten vormen daarin de basis. We zorgen dat de medewerkers de professionele competenties ontwikkelen om deze vorm van onderwijs te geven. Zo zijn de medewerkers van Start-Up afgelopen jaar op inspiratiereis naar scholen in Zweden gegaan die werken vanuit de visie van Kunskapsskolan, een onderwijsmodel waarin het leerproces en leerdoelen van iedere individuele student centraal staan. Ze hebben verder de training ‘Denken in doen’ en ‘handelingsgericht werken’ gevolgd. Dit zijn trainingen waarin je leert om studenten goed te begeleiden bij het formuleren en werken aan persoonlijke leerdoelen. Omdat de praktijk in het onderwijs erg belangrijk is, geven en ontwikkelen we het onderwijs in samenwerking met partners in de arbeidsregio, zoals het Groene Hart Ziekenhuis, DZB, de Maregroep en Promen.

Lees meer over de samenwerking met De Mare – waarmee samen de opleiding Assistent-Fietsenmaker hebben ontwikkeld:

https://mborijnland.nl/nieuws/nieuwe-kans-werkenderwijs-leren-voor-fietsenmaker/

Meerdere instroommomenten

Het is belangrijk dat alle studenten een ononderbroken onderwijsloopbaan kunnen hebben. Daarom hebben we besloten dat mensen op vier momenten in het jaar kunnen beginnen met een Start-Up opleiding. We zijn afgelopen jaar begonnen met de voorbereidingen voor deze stap. De bedoeling is dat we in 2020 starten met twee instroommomenten.

Verkorting studieduur

In ons gepersonaliseerd onderwijs staat het leerproces van studenten centraal. Dat betekent dat ze hun opleiding in hun eigen tempo en op eigen manier kunnen volgen. We constateren dat een flink deel van de studenten in staat is de opleiding versneld af te ronden en daarna goed voorbereid een baan kan vinden of door kan stromen naar een niveau 3-opleiding. Onze gepersonaliseerde vorm van onderwijs moet dat mogelijk maken.

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Gepersonaliseerde instroom Aantal instroommomenten. Eén (in september). Twee (februari en september) Vier.
Verkorting nominale studieduur. Nominaal. Duur niveau 1-opleiding met vijf procent verkort. Duur niveau 1-opleiding met tien procent verkort.

Duur niveau 2-opleiding met vijf procent verkort.

School@Work

Een deel van de studenten vindt moeilijk zijn weg binnen het reguliere onderwijs. Ze hebben meer bescherming of begeleiding nodig. Of aanpassingen omdat ze een beperking hebben. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen ook de kans krijgen zich goed te ontwikkelen en een baan te vinden die past bij hun mogelijkheden. Daarom ontwikkelen we samen met Sociale Werkbedrijven en re-integratiebedrijven beschermde trajecten in de praktijk. Hybride trajecten noemen we dat. De studenten werken in de praktijk en krijgen les op hun werk. We helpen de deelnemers om hun talenten te ontdekken, zelfvertrouwen te krijgen en de vaardigheden die ze nodig hebben om de opleiding met succes af te ronden en een baan te vinden. Dit doen we via het project School@Work dat we met Promen in Gouda hebben opgestart. Ook De Zijl Bedrijven in Leiden en de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben zich aangesloten bij dit initiatief. Het aantal trajecten willen we de komende jaren verder uitbouwen.

Lees meer over hoe we samen met Sociale Werkplaatsen onderwijs ontwikkelen en geven:

https://schoolatwork.nl/partners/

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Gepersonaliseerde

doorstroom.

Aantal hybride werkplekken Nul 200 300

Operatie Kwintslag

De helft van de gediplomeerde studenten van Start-Up gaat werken. Het is belangrijk dat hun succes in het werk groot is en ze hun baan behouden. Daarom zijn we samen met gemeenten en andere mbo-instellingen een project gestart waarin we studenten tot twee jaar na het afsluiten van hun opleiding begeleiden tijdens hun baan. Hierbij werken we samen met jobcoaches, het Regionaal Meldpunt Coördinatie van verschillende regio’s, De Maregroep, Cardea, Tom in de Buurt, het Leids Volkshuis en het Groene Hart Ziekenhuis. We ontwikkelen eerst een zogenaamde menukaart. Hierin beschrijven we verschillende vormen van begeleiding. Niet iedereen heeft immers dezelfde begeleiding nodig.

Tegelijkertijd willen we dat het aantal studenten dat doorstroomt naar een hoger niveau ook vergroten. Daarmee staan ze straks sterker op de arbeidsmarkt. In ons gepersonaliseerd onderwijs en onze intensieve begeleiding laten we ons daarbij leiden door de talenten en persoonlijke doelen van de studenten.

Lees meer over het project

https://creathon2work.nl/duurzame-begeleiding-naar-de-arbeidsmarkt/

Effectdoel Indicator/mijlpalen Nulmeting 2018 Mijlpaal 2020 Mijlpaal 2022
Gepersonaliseerde uitstroom Aantal studenten dat via een traject bij de Sociale Werkplaats (School@Work) naar werk gaat. 30% 50% 55%
Voortijdige schooluitval (VSV) niveau 1. 22% 20% 18%
Voortijdige schooluitval (VSV) niveau 2. 0% 0% 8%
Studenten met dubbele kwalificatie (NT2) 0 0 20
Gepersonaliseerde opstroom. Aantal studenten dat via een traject bij de Sociale Werkplaats (School@Work) naar niveau 2 gaat. 3% 6% 12%
Aantal studenten dat van niveau 1 naar niveau 2 gaat. 45% 55% 65%
Aantal studenten dat van niveau 2 naar niveau 3 gaat. Niet van toepassing. Nulmeting. 25%
Aantal studenten dat zich blijft ontwikkelen (doorstroom) Aantal certificeerbare keuzedelen. 0 2 5
Aantal strategische partners waarmee we samenwerken. 6 10 18